НССЗ с 12 безплатни съветнически пакета за малките и млади стопани

Как ще работят експертите в страната в новия програмен период по Стратегическия план за 2023-2027 г. Има нови 28 мобилни офиса за безвъзмездни консултации  в 96 общини, казва Петя Куманова – главен секретар. Първо проучете какво можете да получите и после давайте пари на частни консултанти, съветват експертите

Трябва да признаем, че вече над 20 години Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) е е единствената, която подпомага със съвети и информация малките и млади стопани в страната.

Въпреки че и екипите и са също малки, тя се справя със сериозни  предизвикателства да бъде надежден консултант на хиляди производители. Сега в променящата се Обща селскостопанска политика задачите й стават още по-трудни и сложни.

Но въпреки това НССЗ е подготвила сериозен пакет от консултантски и други услуги,  който безвъзмездно да подкрепя тези уязвими слоеве от земеделието.

Започва се с консултации от създаването на фермата до нейното пълно обслужване в агрономически, животновъден и агроикономически аспект.

За новия програмен период плюсовете са в това, че екипите ни имат натрупан опит и изграден  професионален и административен капацитет, който е в тясно сътрудничество  с множество публични институции, научни организации и неправителствени организации, казва Петя Куманова, главен секретар на службата. Тя е убедена, че НССЗ днес определено е станала много необходима и полезна структура, която е и много търсена.

Експертите имат за цел постигането на няколко основни цели – улесняване на достъпа до съветническите услуги и подобряване на взаимодействието в системата „научни изследвания – съвети в земеделието – земеделски бизнес”, както вече и обучаване в областта на иновациите.

Структурата на НССЗ днес обхваща 27 областни офиси и вече има 28 общински мобилни офиси които са създадени предимно в планинските и полупланински труднодостъпни региони на страната.

Какво могат да получат фермерите от всички тях?

Една от първите услуги е „съвет лице в лице“, която се осъществява както в офиса на службата, така и при посещения във фермите. Срещите извън офиса със земеделските производители, както и на редица срещи и семинари, се организират за предоставяне на конкретни съвети за персонала на дадено стопанство.

И от организираните демонстрационни събития производителите са много доволни, защото могат лично да видят и споделят своя опит, както и да получат информационни материали.

НССЗ е „очертала“ вече своите земеделски кръгове, свързани с всеки областен офис и е изградила неформални консултативни съвети, които също са прикрепени към териториалните офиси, научаваме от Куманова.

Специалистите в областите, че предоставят консултации, организират и изнесени приемни и информационни събития в различни населени места, а на посещения в стопанствата оглеждат и разясняват условията за кандидатстване по различни интервенции.

Те проведоха и кампания относно възможностите за подпомагане по новия Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.

Фактите са показателни. За засилване на връзката с науката, НССЗ е организирала досега по над 100 информационно-обучителни събития на година заедно  с научни институти, научно-приложни организации, браншови съюзи, фермерски асоциации и други институции, организации и експерти. Направила е онлайн обучения, уебинари и информационни срещи на централно и регионално ниво.

Всички те се качват и на YouTube канала на НССЗ където млади и малки фермери могат да ги намерят. В YouTube канала са качени стотици видеа, които са гледани над 300 000 пъти, а активните абонати са над 6 000.

Активно функционира и Facebook страницата на НССЗ с над 2 000 последователи, информацията на страницата е достигнала до близо сто хиляди души.

Статистиката още сочи, че  до края на 2022 г. експертите на НССЗ са предоставили над 35 000 безплатни пакета и са изготвили над 11 000 писмени доклада и анализа за предоставените пакети и консултации.

Изготвили са хиляди бизнес планове на стопани, които кандидатстват по тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства. По подмярката за стартова помощ за малки стопанства са подготвили 6 264 проектни предложения.

До 2023 г. са написали безвъзмездно и 350 проектни предложения по подмярката за инвестиции в земеделските стопанства.

Като се има предвид, че всички тези проекти са изготвени безвъзмездно, но стойността за един проект е средно 2000 лв., то излиза, че на земеделските стопани са спестени над 13 млн. лева, пресмята Петя Куманова.

Написани са и 2 615 проекта за кандидати по подмярката за стартова помощ за младите земеделски стопани.

В Центъра за изпитване и оценка на пригодността и качеството на почвите или т.нар. Аналитична лаборатория към НССЗ, се извършват агрохимични анализи на почвени проби.

Там средно на година постъпват между 2 и 3 хиляди проби, на база които са изработени между 7 500 и 16 500 анализа.

Анализират се почвени проби за киселинност (pH), усвоими фосфор и калий, минерален азот (амонячен и нитратен), общ азот в почви, определят се активен калции, хумус и норми за варуване на кисели почви.

Петя Куманова информира, че са организирани вече и неформални консултативни съвети към всеки териториален областен офис.

Там обсъждат със земеделските стопани, браншовите организации и представители на местни държавни структури актуални проблеми и отговарят на конкретни въпроси на производителите.

По Стратегическия план за 2023-2027 г.

Във връзка със стартиране на прилагането на Стратегическия план,  както и за участието на земеделски стопани в инвестиционните мерки по Националния план за възстановяване и устойчивост в частта му за земеделие, сега фермерите научават от НССЗ на какви условия трябва да отговарят, за да участват.

Важно за тях се оказва какви ще са занапред задължителните базови изисквания (т.н. условност) и възможностите за подпомагане за директните плащания, обвързаното с производството подпомагане на доходите,  както и различните секторни интервенции и тези за селските райони.

През 2023 и 2024 г. фермерите ще бъдат запознати подробно с правилата, които следва да спазват относно прилагането на предварителните условия в социалната сфера, свързани с трудовата заетост и здравословни и безопасни условия на труд. Защото от 1 януари 2025 г. социалната условност ще бъде прилагана вече със санкционен режим.

Но най-важното за малките и младите стопани е какви ще бъдат съветническите пакети.

Ще ги изредим, за да се ориентират:

. Съветнически пакет 1: Предоставяне на съвети, насочени към млади земеделски стопани за интервенциите, по които те са допустими

. Съветнически пакет 2: Предоставяне на съвети, насочени към малки и много малки земеделски стопани

. Пакет 3: Съвети за горски стопани

. Пакет 4: Предоставяне на съвети за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него, както и за устойчивата енергия

. Пакет 5: Съвети за повишаване на знанията за устойчиво управление на природните ресурси (води, почви, въздух) и добри практики в земеделието.

. Пакет 6: Съвети за защита на биологичното разнообразие, подобряване на екосистемните услуги и опазване на местообитанията и ландшафта

. Пакет 7: Предоставяне на съвети относно общите принципи на интегрираното производство

. Пакет 8: Съвети за стандартите за биосигурност в животновъдните стопанства, вкл. хуманното отношение и здравеопазването на животните

. Пакет 9: Предоставяне на съвети относно стандартите за безопасност на труда и за безопасност на стопанствата

. Пакет 10: Съвети за устойчиво развитие на земеделските стопанствата, включително чрез коопериране. Консултации за интервенции за модернизиране на стопанството, изграждане на конкурентоспособност, секторна интеграция, иновации и пазарно ориентиране, икономически показатели, маркетинг и реализация

. Пакет 11: Съвети за млади, малки и много малки земеделски стопани за  проектите по интервенциите, за които са одобрени

. Пакет 12: Съвети за създаване, развитие и внедряване на иновации и иновативни проекти, вкл. чрез участие в оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации –ЕПИ.  Съветническите услуги ще включват улавяне на иновативни идеи в техния зародиш и тяхното обсъждане, прецизиране на целите на потенциалния проект, търсене на подходящи участници с допълваща се експертиза, начертаване на план от дейности, които определят ролите и работата за всеки партньор. И накрая изготвяне на споразумение за сътрудничество на групата и на проектно предложение. Тези дейности включват и съветнически услуги, пряко свързани с функционирането на AKIS – Системата за знания и иновации в селското стопанство (АКИС).

Промотира се вече и се подпомага използването от земеделските стопанства на ViberAKIS – мобилна система за известяване и съобщения чрез функционирането на общински мобилни консултантски центрове на НССЗ като „брокери на иновации“ и „подкрепящи (бек) офиси“.

Предизвикателствата пред земеделските стопани, особено пред малките, са изключително много и непрекъснато променящата се среда изисква те да имат надежден по време консултант, който да им дава най-подходящите и удачни за тях съвети, казва Петя Куманова.

Затова е предвидено освен експертите на НССЗ, активно в бъдещите съветнически услуги да бъдат включени научни институти, университети, асоциации и неправителствени организации. Достъпът ще става по-лесен, благодарение на навлизащите дигиталните технологии и различни Smart приложения, които фермерите могат да ползват.

Специализираните медии, като вашата, също са част от AKIS и чрез тях до фермерите достига много важна, полезна и навременна информация, допълва Куманова.

Така че и занапред, като основна консултантска организация в страната, НССЗ ще предоставя услуги без заплащане и ще надгражда капацитета си до 2027 г., и като ключов актьор в AKIS и други иновативни сектори.

Ще се организират тематични работни групи, кръгли маси, конференции, семинари, уъркшопи и др. в рамките на които ще бъдат канени земеделски стопани, представители на науката, обучаващи и браншови организации и др.

Всъщност НССЗ, съветниците от частния сектор и другите организации в т.ч. браншови, в новия програмен период ще бъдат основните източници на информация за вземане на решения от земеделските производители.  И то безвъзмездно.

Така че стопаните трябва първо добре да проучат какви услуги и пакети могат да получат, и тогава да се подвеждат и мятат на врата на някои  браншови организации, които хем са браншови, хем им искат по няколко лева на декар, за да им очертаят земята например, което между другото е работа на държавните земеделски служби.

Диана Ванчева

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X