Кампания 2023: Без паника при заявяване на земеделските земи

Задължителна е регистрация и профил в СЕУ – Системата за електронни услуги

Кои са новостите, които фермерите трябва да знаят

 Очертаването на земеделските земи за кампания 2023 г. се струва стряскащо за немалко земеделски производители, но това не трябва да предизвиква паника, за да не се насочат излишно към намножили се из страната платени консултанти – това каза Стоилко Апостолов от Фондация „Биоселена“ и член на Българска асоциация „Биопродукти“, след като е прочел нашия материал за кампанията, в който цитираме фермери, че заявяването пълзи, а въпросите и неяснотите им се трупат на главите.

Още повече, казва той, че в регионалните земеделски служби това може да се направи заедно с експертите в офисите. А както казаха някои  производители, които вече са приключили с процедурата, ако човек не заявява много на брой парцели, работата се свършва бързо, а експертите помагат какво и как да се направи.

Въпреки че има немалко промени при подаването на заявления и очертаването на площите, той твърди, че с добра организация и подготовка на фермерите с изрядни документи, през тази година очертаването на земята и набелязването на интервенциите може да стане спокойно.

Новост е СЕУ…

Една от промените в тази кампания е изискването производителите да имат профил в СЕУ – Системата за електронни услуги. Ако имат и електронен подпис, те биха могли и сами да приключат цялото си заявление и тогава да се явят пред ИСАК.

Всички останали обаче които преценят, че няма да могат да се справят сами, ще минат през общинските служби, но пак трябва да имат профил в СЕУ.

В тази система ще тече цялата комуникация между земеделския стопанин и Държавен фонд „Земеделие“.

По-нататък при очертаването нещата са общо взето познати от минали години, с някои изключения, като по-различните нови интервенции, особено тази за екологичната инфраструктура.

Както казаха експертите от МЗм, ако имате такива елементи, отбележете ги, дори и да не са визирани в базите данни, защото просто може да са пропуснати от ведомството.

Една новост например са единичните дървета, които вече са допустими за очертаване като ландшафтни елементи.

Ще напомним, че ако някои стопанин няма такива елементи в парцелите си, а желае да заяви тази интервенция, той може да използва за целта буферните ивици, които са три вида – чисти буфери, буфери покрай реки и гори. Но тъй ката регламентът не разрешава те да са  в съседство на парцела, както преди, отсега нататък тези ивици трябва да бъдат или в  парцела или да са долепени до границата му. Земеделският стопанин сам ще преценява дали ще остави такива буфери и да ги отбележи като ландшафт.

Мониторинг, контроли по нов начин и предупреждения

Както отбелязват от МЗм по-голяма промяна от тази година ще  има в контролът. По-голяма част от проверките ще става чрез Системата за мониторинг, за която писахме, че е постоянно наблюдение  със сателитните снимки, обработени компютърно, на които се виждат данните. Чрез серията от снимки ще се установява извършена ли е земеделска дейност и каква.

При нередност по заявяването, системата ще предупреждава стопанина, за да коригира или оттегли даден парцел от заявлението, което вече прави излишно съществуването на досегашния допустим слой.

Възоснова на предупрежденията от системата кандидатът за подпомагане може да нанесе  корекции в заявлението си. Когато той е получил предупреждение, в резултат на което не може да бъде приключен процесът по заявяване, и не е нанесъл корекция, заявлението му за подпомагане няма да се смята за подадено.

При заявяване за подпомагане на постоянно затревени площи, които се поддържат чрез паша, се извършва проверка за спазване на гъстота не по-малко от 0,15 животински единици на хектар.

По-нататък след мониторинга ще следват контролите от Техническия инспекторат на ДФЗ, за които предстои да се доуточни как всеки един елемент ще бъде проверяван поотделно.

Отново трябва да се напомни на всички земеделски производители, че ако срещнат някакви различни казуси от тези, които ги има в наредбите и наръчника, трябва да сигнализират за тях навреме в МЗм, за да бъдат огледани и поправени навреме, или да бъдат разяснени.

Важно за кандидатите

Важни неща са кандидатите са отбелязани в наредба 4 за подаване на заявленията. Добре е всички фермери да се запознаят с нея, просто защото от там ще научат всички съкращения на всички многобройни интервенции, за които ще кандидатстват. Това никак не е маловажно, защото и днес някои се чудят какво е ОПДУ – основно подпомагане на доходите заустойчивост, ДП-ОПДУ – допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост, МЗС – допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани, ДЗС – плащане за малки земеделски стопани и т.н. докато научат всички интересуващи ги схеми и интервенции, общо 51 на брой.

Пазете документите за купени семена

Кандидатите за подпомагане трябва да помнят, че е задължително да прилагат към заявлението документите за закупени сертифицирани и стандартни семена,закупен посадъчен материал, както и фирмените документи и договорите за преработка с предприятия за производство на нишесте от картофи.

Поправяне на пропуски  или оттегляне – важни срокове

Когато бъдат установени несъответствия между декларираните данни в заявлението за подпомагане по заявените интервенции, и данните, установени чрез административни проверки или от Системата за мониторинг на площ, ДФЗ ще изпраща информация чрез СЕУ за несъответствията, до 30 септември на годината на кандидатстване.

А кандидатът за подпомагане може да извърши корекция или да оттегли изцяло или частично подаденото заявление, както и да предостави допълнителна информация, не по-късно от 10 октомври на същата година.

Корекцията или оттеглянето на заявлението ще се извършва в Системата за подаване на заявления чрез СЕУ или в съответната областна дирекция на ДФЗ.

Земеделските парцели, за които не са предприети корективни действия по отстраняване на установени несъответствия, не са извършени корекции или частично или пълно оттегляне на заявлението, ще се смятат за площи с несъответствия. Тези от тях, които не могат да се проверяват чрез Системата за мониторинг на площ, вкл. за интервенциии с брой животни, ще могат да бъдат коригирани от фермерите или оттеглени в срок до10 октомври на годината на кандидатстване, освен случаите, когато са били информирани, че: ще им бъде извършена проверка на място.

Няма да се приемат искания за оттегляне на заявления или на части от тях в периода на извършване на кръстосани проверки на тези заявления. Периодът за извършване на кръстосани проверки ще се обявява на интернет страницата на Държавенфонд“Земеделие“.

Диана Ванчева

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X