Увеличава се бюджетът за инвестиции в стопанствата по подмярка 4.1 от ПРСР

Утвърдена е и промяна в Насоките за кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Министерството на земеделието увеличи бюджета за проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР), с което става възможно да бъдат одобрени по-голям брой подадени заявления.

С изменение на Условията за кандидатстване, бюджетът на последния прием по подмярка 4.1 се увеличава от 220,88 млн. евро на 243,38 млн. евро. Промените се извършват въз основа на шестнадесетото  изменение на ПРСР 2014-2020 г., в резултат на което ще бъдат финансирани допълнително проектни предложения, получили равен брой точки, но са еднакво качествени и допринасят за постигане на целите на Програмата.

Променят се и условията за провеждането на процедури за избор на изпълнители, за да бъде улеснено реализирането на проекти. Предвидено е в случаите, когато безвъзмездната финансова помощ е по-малка или равна на 50 на сто от одобрената обща стойност на проектното предложение, за допустими да се признават и разходите, за които е избран изпълнител чрез три оферти.

Същите промени в условията за провеждането на процедури за избор на изпълнители се извършват с друга заповед и в Насоките за кандидатстване с проектни предложения подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

Със заповедите може да се запознаете тук: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X