ЕК изчисли: Допълнителни 180 евро на ферма на година ще струва пръскането с по-малко песициди

Стратегическата цел за пестицидите няма да се отрази на продоволствената сигурност в ЕС, смята изпълнителният орган на ЕС

Досега по време на заседания на Съвета по земеделие и рибарство на ЕС министрите на страните-членки неколкократно са повдигали въпроса за необходимостта да се определи количествено административната тежест за земеделските стопани, произтичаща от въвеждането на новите правила за пестицидите. Комисията обаче не е посочвала точни данни за количествените въздействия на тази по-висока административна тежест върху конкурентоспособността и рентабилността на малките и средните стопанства. Въпреки това експертите на изпълнителната власт са направили анализ, който сочи, че целта за намаляване на пестицидите до 2030 г. няма да има значителен икономически ефект за селското стопанство в Европейския съюз.

Според изчисленията на Европейската комисия обаче намаляването на употребата на пестициди ще струва допълнителни 180 евро на ферма на година. При това чрез експертни съвети тези разходи може да се намалят значително, докато останалата част може да бъде частично възстановена чрез намалената употреба и свързаните с нея разходи за покупка на пестициди. Това се казва в доклад на Европейската комисия, за който съобщава Euractiv.com и който съдържа оценка на икономическите ефекти от изпълнението на целта на ЕС за намаляване на пестицидите.

Ефект върху определени култури

Планът на ЕС за намаляване наполовина на употребата на пестициди и на рисковете свързани с тях до 2030 г. ще има най-осезаем ефект върху отглеждането на културите с малко или никакво въздействие върху продоволствената сигурност, като например гроздето, хмелът и доматите. Ето защо той няма да се отрази значително върху конкурентоспособността на селското стопанство, се посочва още в документа.

По искане на евродепутати Европейската комисия представи проучване, допълващо вече направената оценка на въздействието на спорното, но амбициозно предложение за намаляване употребата на пестициди до 2030 г. В документа се подчертава, че на фермерите и държавите-членки е дадена възможност да приоритизират намаляването на пестицидите при култури, които имат малко или нямат никакво въздействие върху продоволствената сигурност, без това да се отрази на продоволствената сигурност, производството на храни, наличността или цените.

Негативни ефекти върху екосистемните услуги

Неземеделски райони, като градовете, съоръженията за спорт и отдих и частните градини също са важен фактор за постигане на стратегическата цел свързана с пестицидите. Експертите посочват, че настоящият съвкупен отпечатък от пестицидите, който е резултат от потреблението в ЕС и който включва също вноса от трети страни, е свързан с производството на текстил, услуги, и храни с ниско съдържание на калории.

Комисията, подчертава, че самите пестициди допринасят за влошаване на околната среда и загуби на екосистемни услуги, които могат да имат последици за сигурността на храните и фуражите. По-специално продуктите за растителна защита, засягащи опрашителите и почвените организми, които имат незаменими функции, в крайна сметка причиняват непредвидени отрицателни ефекти върху продоволствената сигурност.

Липса на количествени данни

Предоставяйки допълнителни данни и анализи относно плановете за намаляване на пестицидите, Комисията предупреждава, че не разполага със значително повече информация в сравнение с първоначалната оценка на въздействието, придружаваща нейното законодателно предложение. Най-новата оценка на въздействието включва актуализиран анализ на данните след първата такава оценка. Въпреки това Комисията посочва, че липсват емпирични данни за употребата на пестициди. Експертите критикуват предишни проучвания, на чиято основа се препоръчва незабавно фиксирано намаление от 50% за всички култури и за всички пестициди, което е довело до най-лоши очаквания.

Различни други проучвания, които е прегледала изпълнителната власт на ЕС, са използвали данни, които водят до предположения за спад на добивите, но са базирани предимно на експертни мнения, а не на качествени данни. „Доколкото ни е известно, нито едно от съществуващите проучвания, които оценяват постигането на целите, не е изследвало как стратегическият и специфичен за културата подход към националната цел за намаляване с 50% може да повлияе на производствените нива“, се казва в анализа на Европейската комисия.

Въпреки липсата на данни, Комисията твърди, че реалните доказателства за значителния напредък, постигнат в намаляването на употребата на пестициди и наблюдаван между 2011 г. и 2020 г., не се дължат на значително увеличение на разходите или на добивите при основните култури, и по този начин нямат ефект върху продоволствената сигурност.

Войната в Украйна не оказва значително влияние

Допълнителната оценка на въздействието беше поискана от Европейската комисия след военната инвазия на Русия в Украйна и повишената загриженост за глобалната продоволствена сигурност, както и вследствие на сушите. Що се отнася до въздействието на войната в Украйна, Комисията признава, че високите цени на енергията и горивата могат да превърнат механичното плевене в скъпа алтернатива в сравнение със защитата на културите чрез химикали. Въпреки това, в средносрочен план се очаква енергийните пазари да се успокоят и нахлуването на Русия в Украйна не се очаква да има значително въздействие върху световните пазари на храни, се посочва в доклада.

През настоящия сезон 2022/23 селскостопанските пазари на ЕС вече са преодолели краткосрочните въздействия от войната, се посочва още в документа. Европейската комисия отбелязва, че не е установено въздействие върху повишаването на цените на пестицидите, тъй като добивите от основните засегнати култури намаляват незначително вследствие ограничаването на употребата на пестициди.

Готови алтернативи до 2030 г.

В проучването изпълнителната власт на ЕС също така посочва дата, когато в Европа ще бъдат налични задоволителен брой алтернативи на конвенционалните пестициди. Текущата информация показва, че до 2030 г. ще бъдат налични достатъчно инструменти, за да се осигури намаляване на употребата на химически пестициди. В същото време се отбелязва, че ключово препятствие при приемането на интегрираното управление на вредителите и новите технологии е несигурността, пред която са изправени фермерите по отношение на ефективността на тези технологии и тяхната правилна употреба, което създава необходимост от насърчаване на доверието на фермерите в прехода към по-устойчиви продукти за растителна защита.

Лилия Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X