Евродепутатите настояват за план на ЕС за продоволствена сигурност и повече ресурси за земеделските стопани

  • ЕС трябва да стане самодостатъчен по отношение на храните 
  • Необходими са инвестиции в цифровизацията и модернизацията на селското стопанство 
  • Призив за кампании срещу разхищаването на храни, национални програми за превенция на храните и сътрудничество на супермаркетите с хранителните банки 
  • Земеделското предприемачество и активност трябва да се запазят при прилагането на Зелената сделка 

ЕС трябва да засили своята продоволствена сигурност, автономност и устойчивост на селскостопанския си сектор в светлината на пандемията от COVID-19, войната на Русия срещу Украйна и изменението на климата.

В резолюция, приета в сряда с 447 гласа „за“, срещу 142 гласа „против“ и 31 гласа „въздържал се“, Парламентът казва, че ЕС трябва да стане по-малко зависим от трети страни и да диверсифицира доставките на критичен производствен внос като торове, фуражи и суровини. Евродепутатите призовават за план за продоволствена сигурност, основан на хранителни запаси, стратегия за протеини и фуражи и финансова подкрепа за европейските производители.

Финансирането на достъпа на земеделските стопани до цифрови технологии и прецизното управление на културите е от ключово значение за увеличаването на добивите и намаляването на употребата на пестициди и потреблението на вода, допълват те. Трябва да се създаде нова програма на ЕС за модернизиране на напоителните съоръжения и насърчаване на нова инфраструктура за управление на водите.

Евродепутатите искат кампании на ЕС срещу разхищаването на храни, национални програми за предотвратяване на хранителните отпадъци, супермаркетите да си сътрудничат с хранителните банки и се застъпват за инвестиции в инфраструктура за по-устойчив транспорт и съоръжения за съхранение на селскостопански продукти. Глава относно храните и селскостопанските продукти следва да бъде част от търговските споразумения с цел борба с нелоялната конкуренция от страна на производители от трети държави, които са обект на по-малко строго законодателство.

Въздействие на Европейския зелен пакт върху селското стопанство

Признавайки Европейския зелен пакт като възможен „крайъгълен камък в прехода на ЕС към по-зелена, по-устойчива и устойчива икономика и селско стопанство“, евродепутатите твърдят, че „някои от предложените мерки може да имат нежелани ефекти, които все още не са правилно оценени и идентифицирани на ниво ферма“. Поради това при прилагането на Зелената сделка Комисията следва да гарантира, че „предприемачеството и дейността в областта на селското стопанство се поддържат в целия Съюз от стратегическа гледна точка по отношение на продоволствената сигурност“.

Цитат

Докладчикът Марлене Мортлер (ЕНП, Германия) заяви: „Самозадоволяването с храна не може да се приема за даденост. Европа трябва да стане по-независима. Можем да гарантираме продоволствената си сигурност само ако европейските земеделски стопани имат силна, жизнеспособна позиция в хранителната верига и могат да инвестират в бъдещето. Те искат иновации и имат нужда от мотивация! Нашите земеделски стопани заслужават надеждни политически и практически условия. Ето защо предлагаме да се засили ролята на първичните производители в хранителната верига, да се подкрепят младите и жените земеделски стопани и да се насърчат инвестициите и иновациите. Това е единственият начин да се създаде положителна перспектива за европейските земеделски стопани, техните бъдещи поколения и нашата продоволствена сигурност.“

Фон

С приемането на настоящата резолюция Парламентът отговаря на очакванията на гражданите за бъдещето на селското стопанство, производството на храни, биологичното разнообразие, екосистемите и замърсяването, изразени в предложения 1(1), 1(3), 1(6), 1(7); относно устойчивото потребление, опаковане и производство, както е посочено в предложение 5, параграф 2, и относно повишаването на конкурентоспособността на ЕС и по-нататъшното задълбочаване на единния пазар, както е посочено в предложение 12(12) от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X