КОПА-КОДЖЕКА и Български фермерски съюз искат дерогации за стандартите за екологично състояние

Европейската организация на земеделските производители КОПА – КОДЖЕКА (COPA – COGECA) и членуващият в нея Български фермерски съюз искат дерогации (отлагане) от условността през 2023 и 2024 г. за прилагане на някои от еко-схемите и агроекологичните изисквания, както и дерогация върху прилагането на националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС). Те изпратиха писмо до еврокомисаря по земеделие Януш Войчеховски, в което настояват за дерогациите. В тази връзка председателят на БФС Георги Стоянов на работна среща в МЗХ поиска дерогация върху прилагането на националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС).
От известно време тежките климатични условия оказват влияние върху селскостопанския сектор в целия ЕС. Продължителната липса на валежи или тежките наводнения изсушиха или повредиха зимните култури, забавиха или попречиха на отглеждането на пролетни/летни култури. Това доведе до значителни загуби на реколта, по-ниски добиви, а от загубата на реколта и по-малка наличност на фураж, което се отрази отрицателно на животновъдния сектор. Тези трудности идват в допълнение към тези, изпитвани от фермерите в резултат на въздействието на войната в Украйна, повишаването на цените на енергията и суровините и инфлацията. Ефектът от тези екстремни метеорологични условия е очевиден и в много ситуации прави невъзможно фермерите да спазват някои от условията и/или еко-схемите и агроекологичните и климатичните изисквания.
Особено затруднение представлява прилагането на ДЗЕС 6 в България по отношение на поддържането на минимална почвена покривка през чувствителните периоди от годината, обясниха от ръководството на БФС. От организацията настояват министърът на земеделието и храните Кирил Вътев да подкрепи искането за дерогации на ниво ЕС от изискванията за условията и еко-схемите, както и агроекологичните изисквания за 2024 г представено от държавите членки на съвета на министрите на ЕС през юни 2023 г.
На първо място следва да се отбележи много дългият чувствителен период (от 1 юни до 31 октомври и от 1 ноември до 15 февруари) на поддържане на почвена покривка, което нарушава прилагането на агротехническите мероприятия при подготовката на почвата и засяване на културите, отбелязват със загриженост от ръководството на БФС Възможността за обработка на едва 20% от площите през чувствителните периоди от годината нарушава съществено изпълнението на производствените програми на фермерите, като създава съществени затруднения за извършване на обработки в най-подходящия времеви период (запазване на влажността на почвата и засяване при подходящи агроклиматични условия). Промяната на климата (обилни валежи, последвани и силно засушаване и екстремно високи температури) изисква прилагането на гъвкави решения, с цел запазване на възможностите за производство и осигуряване на фуражи за животните, обясни Георги Стоянов от БФС.
 Поради тези причини Българският фермерски съюз предлага прилагането на дерогация за ДЗЕС 6, която да бъде приложима, както за 2023, така и за 2024 година, за да се:
1. Осигури възможност на фермерите за краткосрочно планиране и адаптиране към променените условия преди началото на стопанската година;
2. Осигуряване на възможност за дерогация от изпълнение на условията за прилагане за отглеждане на междинни култури (при изпълнение на стандарта и прилагане на Еко схемата за трайни насаждения), като се даде възможност при необходимост за реколтиране и използването им за фураж за животни.
Във връзка с прилагането на ДЗЕС 7 от БФС предлагат дерогацията за стандарта да продължи и през 2024 година, като ротацията на културите да се следи в продължение на най-малко 5 години, считано от 2024 г. Предвид спецификата на поземлените отношения в България проследяването на изпълнението на този стандарт поставя големи предизвикателства през фермерите, които участват в споразумения и следва да се съобразяват с производствените програми на колегите си при избора на отглеждана култура. С цел избягване на бъдещи санкции е необходимо да бъдат направени законодателни промени и да бъдат разписани ясни правила за прилагането на стандарта при тези условия.
С цел гарантиране на продоволствената сигурност ние от БФС предлагаме и през 2024 година да се продължи дерогацията на ДЗЕС 8 за производство върху площите, определени като непроизводствени, без да се прилага изискването за ротация на угарите, които са били използвани за производство през предходната година.
Не на последно място държим да отбележим, че България е една от страните в ЕС с най-голяма площ в процентно съотношение на обхвата от зони НАТУРА 2000. Изпълнението на част от ограниченията за производство в тези зони при променени агроклиматични условия, създава съществени затруднения на фермерите по прилагането им, както и при прилагане на част от Екосхемите като надграждащи ДЗЕС.
„Тези промени трябва да бъдат обсъдени и приети преди месец септември, като се създаде и приложимата правна рамка за измененията им, с цел гарантиране на правна сигурност на фермерите и възможност за гъвкавост и приспособимост за продължаване на земеделската им дейност и гарантиране на продоволствената сигурност, както и защита на финансовата им устойчивост“, каза Георги Стоянов.
С въздействието на екстремните климатични условия много фермери може да рискуват достъпа си до подкрепа от ОСП. Въпреки, че Европейската комисия показа откритост за справяне с тези трудности чрез промени в националните стратегически планове на ОСП въз основа на подход за всеки отделен случай, който би могъл да донесе известно облекчение, това далеч не е достатъчно за справяне с пълния обхват на тези въздействия. Фермерите се нуждаят от незабавна сигурност (най-късно от началото на септември) относно правилата, които трябва да се прилагат в равни условия. Ето защо от „КОПА-КОДЖЕКА“ призовават Европейската комисия да използва адекватни възможности за гъвкавост в ОСП за 2023 г. и да приеме дерогации на ниво ЕС от изискванията за условия и еко-схемите, както и агроекологичните изисквания за 2024 г., за да предотврати по-нататъшни икономически загуби за земеделските стопани, които вече страдат.
По време на последното заседание на Съвета по земеделие и рибарство имаше силна подкрепа от държавите членки за дерогации от изискванията за условия за следващата година, което „КОПА-КОДЖЕКА“ и БФС като неин пълноправен член, напълно подкрепят.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X