ЕК прие дерогация за 2023 г.: Допуска се авансово плащане на процент от директните плащания

Дерогацията касае размера на авансовите плащания през 2023 г., под формата на директни плащания и свързани с площи и животни интервенции за развитие на селските райони.

Според решението на ЕК чрез дерогация от член 44, параграф 2, втора алинея, буква а) от Регламент (ЕС) 2021/2116 за референтната 2023 година държавите членки могат да правят авансови плащания в размер до 70 % за интервенции под формата на директни плащания съгласно дял III, глава II от Регламент (ЕС) 2021/2115 и за мерките, посочени в глава IV от Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3) и в глава IV от Регламент (ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета (4).

Чрез дерогация от член 44, параграф 2, втора алинея, буква б) от Регламент (ЕС) 2021/2116 за референтната 2023 година държавите членки могат да правят авансови плащания в размер до 85 % за подкрепата, предоставяна по свързани с площи и животни интервенции за развитие на селските райони по дял III, глава IV от Регламент (ЕС) 2021/2115.

С цел да се преодолеят проблемите с ликвидността на държавите членки следва да се разреши да правят по-големи авансови плащания за референтна 2023 година, се казва в Регламента на ЕК.

Решението за дерогация е повлияно от преценката на ЕК по отношение на пандемията от Covid-19, нейното въздействие върху веригите за доставки на храни и рязкото покачване на цените на енергията и суровините за селското стопанство от есента на 2021 г.

Цените на суровините, като енергията, торовете и фуражите, се увеличиха значително във всички селскостопански сектори. В резултат на това делът на разходите за енергия и торове в общото междинно потребление се увеличи значително през 2022 г., като най-голямо увеличение се наблюдава при стопанствата за полски култури и трайни насаждения, и в двата случая поради обвързаността им с разходите за торове.

Данните сочат, че земеделските стопани са реагирали, като са намалили използването на торове, като това крие все още възможни отрицателни последици за добивите и качеството на хранителните и фуражните продукти.

Цените на други производствени суровини за земеделските стопани и операторите във веригата за доставки на храни в Съюза, като например продукти за растителна защита и за лечение на животните, машини и опаковки, се увеличиха в съответствие с общата инфлация.

Напоследък се понижават значително цените на повечето селскостопански стоки, като зърнените култури, маслодайните семена и млечните продукти. В някои държави членки ситуацията стана особено трудна вследствие на влошаването на съотношението между цените на суровините и цените на стоките.

Тези обстоятелства, в допълнение към неотдавнашните неблагоприятни метеорологични явления в някои региони, като екстремна суша и наводнения, най-вероятно ще причинят проблеми с ликвидността за земеделските производители.

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X