Процедурата за модернизация по НПВУ допуска максимални разходи до 1 млн. лева

Допустими са инвестициите в прецизни земеделски машини и оборудване, в системи против градушки и измръзване и за регулиране на микроклимата в оранжерии, системи за автоматизирано хранене на животни, механизирано складиране на продукция и други

За едномесечно обществено обсъждане са публикувани насоките за кандидатстване по процедурата № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура възлиза на 318 048 200,30 лева без данък върху добавената стойност (ДДС). Разходите за ДДС ( 63 609 639,28 лв.) се поемат от държавата.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно инвестиционно предложение, представено от един кандидат, е по-голям или равен на 30 000,00 лв., без ДДС.

Максималният размер на допустимите разходи за един проект от един кандидат е 1 млн. лева без ДДС.

Финансовата помощ за одобрени инвестиционни проекти е в размер на 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Другите 50% се плащат от бенефициента.

Важно е земеделският производител – кандидат, да е с аграрна биография. Ако той се е регистрирал по Наредба 3 от 1999 г. в последните 4 години – от 2019 г. досега, ще получи максималните 20 точки при оценяването на проекта.

Ако стопаните са юридически лица, те трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

От животновъдите се изисква да са регистрирали животновъдните обекти в системата на БАБХ така, както се изисква в чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Инвестицията може да бъде свързана с производството на електроенергия от фотоволтаични системи в стопанствата, при условие че това производство не превишава средното годишно потребление на електроенергия на съответното стопанство.

Финансова помощ не се предоставя, ако за същите инвестиционни разходи кандидатът е получил публична финансова помощ от държавния бюджет или от бюджета на ЕС.

Не са допустими за подпомагане дейности и разходи за строително-монтажни работи (СМР), освен монтаж на допустимите съоръжения и оборудване.

Няма да бъдат подпомагани дейности, свързани с преработка на селскостопански продукти.

Тази процедура не финансира дейности и разходи, свързани с напояване, нито дейности и разходи, свързани с капацитета на съоръжения за съхраняване на животински и растителен торов отпадък и на минерални торове.

Средствата не могат да служат за закупуване на земя и сгради.

Не се подпомагат и разходи, ако кандидатът или групата/организацията на производители, в която участва, са заявили подпомагане по процедура № BG-RRP-6.006 по направление „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“.

Допустими са разходите за:

  • Технологична и екологична модернизация на отделните фази на производствените процеси в растениевъдството при обработка на почвата, торене, растителна защита и прибиране на реколтата ведно със специфично оборудване за проследимост на операциите – вкл. трактори, комбайни за прибиране на реколтата, товарачи, култиватори, продълбочители и брани за частични обработки на почвата, сеялки за директна и прецизна сеитба, вкл. самоходни; торовнасящи машини за прецизно торене, вкл. самоходни; пръскачки за прецизно внасяне на препарати за растителна защита, вкл. самоходни; косачки, адаптери, приспособления и стрипер хедери, мулчираща техника (сечки, ножов валяк, шредери, мулчери и други), балопреси, дронове, GPS системи и друга техника/машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и опазващи компонентите на околната среда;
  • Доставка и монтаж на оборудване за електронно управление на всички процеси, вкл. микроклимата в оранжерийното производство с изключение на разходите, свързани с напояване;
  • Доставка и монтаж на оборудване за превенция на екстремни прояви на неблагоприятни метеорологични явления, като градушки и измръзване;
  • Доставка и монтаж на автоматизирани системи и машини за подготовка на растениевъдната продукция за продажба, в т.ч. свързани с почистване, измиване, сортиране, охлаждане, калибриране, маркиране и опаковане;
  • Доставка на машини и оборудване за съхранение на продукция, в т.ч. системи за автоматизирано складиране, вкл. вътрешно заводски транспорт – електрокари, мотокари, газокари и др.;
  • Доставка и монтаж на машини, оборудване и съоръжения за компостиране за собствено потребление;
  • Технологична модернизация на отделните фази на производствените процеси за животновъдството – системи и оборудване за механизирано/автоматизирано хранене, вкл. фуражораздаващи ремаркета (прикачни и самоходни) и фуражни кухни, доене и почистване, системи за управление и наблюдение на животновъдните стопанства, вкл. в пчеларството, системи за управление на микроклимата в стопанствата, електропастири, GPS системи, дронове, трактори, ведно със специфично оборудване за проследимост на операциите, и други машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и опазващи компонентите на околната среда в животновъдните стопанства;
  • Системи и оборудване/включващи софтуер и/или хардуер/ за събиране, обработка и анализ на данни – в т.ч. информация от различните фази по отглеждане, производство, съхранение и продажба на селскостопански продукти (за растениевъдството – за събиране, обработка и анализ, отдалечен контрол, управление и мониторинг на данни за торови норми, състояние на почвата и културите, добиви и др.; за животновъдството – за проследяване на здравословното състояние на животните, норми на хранене, продуктивност, и др.);
  • Доставка и монтаж на машини и оборудване за торов отпадък, като скарови подове, помпа за гъсти течности, сепаратор за отделяне на твърда от течна фракция, платформа за сепаратор, тръбни линии за отвеждане на течна фракция, хомогенизатор за течен оборски тор, скреперни системи за почистване на оборски тор, тороразпръскващи ремаркета и цистерни за течна торова маса;
  • Доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за производството на енергия от фотоволтаични системи в стопанствата за собствено потребление.

При оценяването

допълнителни 3 точки получава кандидат на възраст до 40 години.

Същият брой точки (3) се дават и за жени кандидати.

Оценката се повишава с 5 точки, ако заявените инвестиционни разходи в проекта са между 30 000 и 500 000 лева. Над тази сума точките се коригират надолу.

Важно е и какво е финансовото състояние на кандидата – ако той представя проект, който надхвърля значително постигнатата от него нетна печалба в последните 3 завършени финансови години, то броят на точките се намалява. Ако проектът е с разумни стойности, му се добавят максималните 15 точки.

Ако кандидатът е биологичен производител, получава още 10 точки, а ако дейността му е в сферата на животновъдство, производство на плодове и зеленчуци и/или етерично-маслени култури, оценката се повишава с 15 точки.

За екологични инвестиции се дават допълнителни 10 точки.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X