Какви промени в Стратегическия план са предложени в сектор Растениевъдство

На вчерашното заседание на Комитета за мониторинг на Стратегическия план са предложени следните промени в него:

Предложения за промени по Първи стълб от страна на МЗХ:

 • Промени в задължителната условност: промени в ДЗЕС 4 – ширината на буферните ивици се намалява на 3 метра; промени в ДЗЕС 6 – остава само летен чувствителен период (1.06.-30.09.), отпада зимния период и парцелите с наклони.
 • Промени в обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци : сливи и десертно грозде се включват към обвързаната подкрепа; въвежда се диференциация между отопляеми и неотопляеми оранжерии; ще има схема за обвързана подкрепа за семепроизводство при картофи; въвежда се модулация в подкрепата за плодове и зеленчуци, основната ставка ще е до 30 ха, след което ще има намаления; с 3% се увеличава бюджета по обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци.
 • Промени в еко схеми:
 • В еко схема РОК влизат трайните насаждения като една отделна култура събирателно за целите на еко схемата; също така по еко схема РОК трите основни култури обхващат заедно не повече от 95% от обработваемата земя и/или площите, заети с медицински и ароматни култури и/или площите с трайни насаждения;
 • В еко схема ЗВПП влизат следните органични подобрители на почвата – органични подобрители, органични торове, органо-минерални торове, микробиални торове, растителни биостимуланти, обработен оборски тор; също в еко схема ЗВПП се въвежда разграничаване на междинни и покривни култури (Покривните култури трябва да бъдат налични на полето в периода от 15 октомври на годината на кандидатстване до 15 февруари на следващата година. Междинните култури трябва да са налични на полето в периода от 1 октомври до 1 декември на годината на кандидатстване и да се използват за последващо зелено торене);
 • В еко схема НИП разделението е по две направления – 1) без първа професионална категория ПРЗ и без глифозат или 2) без първа професионална категория ПРЗ и с биоагенти/феромонови уловки (към феромоновите уловки са включени и полезни биологични агенти, бактериологични или гъбни агенти).
 • В еко схема БРЕИ се въвеждат някои допълнителни изисквания по настояване на МОСВ: например в заявените площи не се допуска премахване на дървета от местни видове край влажни зони и ерозирали терени и се запазват дърветата с хралупи; в заявените площи не се допуска изсичане на крайречни пояси от дървесна растителност от местообитания 91Е0, 91F0 и 92А0, които имат укрепващи и противоерозионни функции; в заявените площи не се допуска унищожаване на храсти и дървета в екотон гора – открито местообитание.
 • Промени по Втори стълб:
 • По интервенцията „Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство“ максималният размер на подпомагането се увеличава от 300 на 600 ха, като ангажиментът се изпълнява върху едни и същи площи, одобрени за участие през първата година на поетия многогодишен ангажимент. Ангажиментът може да бъде разширяван с до 10 % от размера на площта, с която е поет, но с не повече от 20 ха.
 • Предложение за въвеждане на нова интервенция „Стартова помощ за установяване на нови земеделски стопани в селското стопанство“ за кандидати на възраст от 41 до 65 години, подкрепата е в размер на 20 хил. евро.
 • По отношение на интервенцията „Инвестиции в земеделските стопанства“ се предлага да отпадне сегментирането на подпомагането на стопанствата спрямо категоризирането им на малки, средни и големи и се определят следните нива на подпомагане: Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на интервенцията и за един проект е до 850 000 евро; Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за един кандидат за периода на прилагане на интервенцията е до 400 000 евро.

 

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X