Важни промени и нови срокове в Наредба 3 за директните плащания

С цел включването им в Стратегическия план

Браншовите организации са ангажирани с предстоящите протести, но не бива да пропускат, че до 9 октомври е публикувана  за обществено обсъждане важна проектонаредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания в Стратегическия план.

Кои от текстовете на Наредба № 3 от 2023 г. и в частност Наредба № 4 от 2023 г. се изменят и допълват?

Съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители ДФЗ създава Система за мониторинг на площта като елемент на ИСАК. Системата ще осигурява редовно и систематично наблюдение, проследяване и оценка на селскостопанските дейности и практики в селскостопански площи, чрез данни от спътниците „Сентинел“ по програма „Коперник“ или други данни с еквивалентна стойност.

Регламентират се механизми и критерии за използването на данните от различни системи за контрол по отношение извършването на земеделска дейност от кандидатите.

При извършване на изчисления, хронологията за използването на данни от трите източника – система за мониторинг на площта, извършените проверки на място и резултатите от извършения административен контрол, ще е публична за земеделските стопани.

Създава се текст, с който се предвижда, че ако декларираната в заявлението за подпомагане площ превишава площта, установена в резултат на административни проверки или проверки на място, размерът на подпомагането ще се изчислява възоснова на установената площ.

Кои парцели ще са неподходящи за подпомагане

Създават се и текстове, които уреждат площите, заявени за подпомагане на площ, за които системата за мониторинг на площ е констатирала резултат „В съответствие“ и „Неубедителни доказателства за съответствие“.

Парцели, за които системата за мониторинг на площ е констатирала резултат  „Несъответствие“, ще се считат за неподходящи за подпомагане.

В случаите, при които за даден критерий за допустимост на площ са налични данни от повече от един източник или метод на контрол /проверка на място, системата за мониторинг на площ и системата за идентификация на земеделските парцели/ при извършване на изчисленията на площ,

с предимство ще се използват данните от извършената проверка на място

И това ще е независимо от данните от другите източници.

Ако такива липсват, ще се използва информацията, постъпила от системата за мониторинг на площ и от Системата за идентификация на земеделски парцели (СИЗП).

Когато за даден критерий за допустимост на площ не са налични данни от проверка на място и от системата за мониторинг на площ, но са налични такива в СИЗП, допустимостта на площта ще се определя съобразно данните в нея.

За опаковките за закупени семена – представят се през януари 2024

С цел осигуряване на възможност максимален брой земеделски стопани да получат подпомагане с директни плащания за кампания 2023 с преходна разпоредба се предвижда, че кандидатите за подпомагане могат да представят или опаковките на закупени сертифицирани или произведени стандартни семена и закупен посадъчен материал, или фактури и/или касови бележки с реквизитите по Закона за счетоводството. Документите ще се подават от 1 до 31 януари 2024 г.

Срокът за установяване на несъответствия в заявленията ще е до 31 октомври

Също с преходна разпоредба се предвижда за 2023 г. срокът за установяване на несъответствия между декларираните данни в заявлението за подпомагане и данните, установени чрез административни проверки или от системата за мониторинг на площ да бъде 31 октомври.

Кандидатът за подпомагане ще има възможност за корекция или оттегляне на заявлението до 20 ноември 2023 г.

Също до 20 ноември 2023 г. се удължава и срокът за установени несъответствия, засягащи условия за подпомагане, които не могат да се проверяват чрез системата за мониторинг на площ.

Срокът, в рамките на който на кандидата за подпомагане се изпраща съобщение за всички несъответствия, установени чрез системата за мониторинг на площ, също се удължава до 31 октомври 2023 г.

Системата за мониторинг на площта ще се използва

на равнище деклариран земеделски парцел

Ангажиментът на кандидатите за подпомагане с директни плащания да представят допълнителни доказателства във връзка с горепосочената система отпада.

Същото се отнася до ангажимента им за представянето на обосновки при подаване на възражение от кандидата чрез СЕУ.

Премахва се ограничението земеделските стопани да оттеглят площи, за които административно е установено, че нямат правно основание или имат застъпване.

Диана Ванчева

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X