Какво ще се обсъжда на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план

В случая сме извадили интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжани)

Запазили сме автентичността на документа, представен от МЗХ за второто заседание на Комитета по наблюдение по Стратегическия план, с цел добиване на максимално пълна  информация от специалистите и засегнатите, и шанс за пълна експертна ориентация, на тези, които ще четат предложенията и ще следят развоя на събитията.

Земеделските браншове и производители да знаят, че в първата седмица на месец септември бяха качени и останалите интервенции от Стратегическия план за второто заседание на комитета –  те са за лук и чесън,  за оранжерийно производство, за плодове, също и за плодове и зеленчуци в планински райони, за картофи за нишесте и семена, млади земеделски стопани.

Добре е браншовете сами да видят какво се внася за обсъждане и какви промени биха възникнали.

 

 

Код на интервенцията (държава членка) I.Б.13
Име на интервенцията Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжани)
Вид интервенция CIS(32) – Обвързано с производството подпомагане на доходите
Общ показател за крайния продукт O.10. Брой на хектарите, за които се ползва обвързано с производството подпомагане на доходите
1 Териториално приложение и ако е уместно, регионално измерение

Териториално приложение: Национално равнище

 

Код Описание
BG България

Описание на териториалното приложение

Интервенцията се прилага на територията на цялата страна.
2 Свързани специфични цели, междусекторна цел и уместни секторни цели

 

Код на СПЕЦИФИЧНАТА ЦЕЛ НА ОСП + описание Препоръчителните специфични цели на ОСП за този вид интервенция са обозначени с получер шрифт
SO1 Подпомагане за достатъчно надежден земеделски доход и устойчивост на селското стопанство в Съюза с цел подобряване на дългосрочната продоволствена сигурност и разнообразието в селското стопанство, както и за гарантиране на икономическата устойчивост на селскостопанското производство в Съюза
SO2 Подобряване на ориентацията на пазара и увеличаване на конкурентоспособността на стопанствата в краткосрочен и дългосрочен план, включително по-голям фокус върху научноизследователската дейност, технологиите и цифровизацията

 

3 Потребности, обхванати от интервенцията

 

Код Описание Определяне на приоритети на равнище стратегическия план по ОСП Разгледана в стратегически план по ОСП
П.1.3  Потребност от подпомагане на земеделските стопанства в секторите зеленчуци, трайни насаждения и висок приоритет Да
П.2.1. Повишаване на конкурентоспособността на стопанствата в секторите производство на зеленчуци, плодо висок приоритет Да
4 Показател(и) за резултатите

 

Код на ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ + описание Препоръчителните показатели за резултатите за избраните специфични цели на ОСП за тази интервенция са обозначени с получер шрифт
R.4 Дял на използваната земеделска площ (ИЗП), обхваната от схеми за подпомагане на доходите при обвързаност с предварителни условия
R.6 Процент на допълнителните преки плащания на хектар за отговарящи на условията за подпомагане стопанства с размер под средния за стопанствата (в сравнение със средната стойност)
R.7 Процент на допълнителното подпомагане на хектар в районите с по-големи потребности (в сравнение със средната стойност)
R.8 Дял на стопанствата, ползващи се от обвързано с производството подпомагане на доходите с цел подобряване на конкурентоспособността, устойчивостта или качеството
5 Конкретен план, изисквания и условия за допустимост на интервенцията

Описание

В рамките на тази интервенция се предвижда подпомагане на доходите на стопанства, осъществяващи дейността си в производство на зеленчуци полско производство от културите домати, краставици, корнишони, патладжани. Очакваме тази подкрепа да спомогне за увеличаване на тяхната конкурентоспособност, икономическата им жизнеспособност, повишаване на нивото на специализацията им и подобряване на тяхната пазарна ориентация. Чрез този вид целенасочена подкрепа ще се създадат благоприятни условия за развитие на дейността на стопанствата, увеличавайки техния икономически потенциал и подобрявайки ликвидността им.

Интервенцията е обвързана с вида на производството, насочена е към всички земеделски стопани, които произвеждат зеленчуци полско производство от допустимите за подпомагане култури.

Културите, допустими за подпомагане по тази интервенция, са определени на база обективни и недискриминационни критерии. Всички култури, включени в интервенцията, са обект на подкрепа и в текущия програмен период.

Подпомагането по тази интервенция се предоставя под формата на годишно плащане на хектар земеделска земя, от която е добит и реализиран на пазара добив от допустимите за подпомагане култури, определен съобразно спецификите за всяка конкретна култура.

Определете бенефициерите, отговарящи на критериите, както и специфичните критерии за допустимост, когато е уместно, за бенефициерите, за площта и когато е приложимо, за другите съответни задължения

Земеделски стопани, които имат право на подпомагане по интервенцията за основно подпомагане на доходите за устойчивост и които отговарят на дефиницията „за активен земеделски стопанин“.

Земеделски стопани, които стопанисват и заявяват за подпомагане минимум 0,5 ха допустими за подпомагане площи със зеленчуци – полско производство (заедно или поотделно), от следните видове култури: домати, краставици, корнишони и патладжани. За достигане на минималния праг от 0,5 ха е възможно комбинирането при заявяване с останалите интервенции за обвързано подпомагане на доходите за зеленчуци полско производство, както и интервенцията за обвързано подпомагане на доходите за оранжерийно производство, но по конкретната интервенция се заявяват само площи, заети с културите домати, краставици, корнишони и патладжани полско производство.

Бенефициентите по интервенцията получават подпомагане, когато през съответната година са добили и реализирали на пазара добив от допустимите за подпомагане култури, определен съобразно спецификите за всяка конкретна култура. Кандидатите с площи със сертифицирано биологично производство и площите в преход към биологично земеделие удостоверяват минимални добиви от заявените площи за съответната култура в размер на 50% от минималния добив, определен за културата. Полученият и реализиран на пазара добив се удостоверява с документи за реализация на продукцията.

Изискуемият добив по култури е както следва:

Домати – 19 000 кг/ха;

Краставици – 20 750 кг/ха;

Корнишони  – 19 000 кг/ха;

Патладжани – 18 980 кг/ха.

Бенефициентите по интервенцията предоставят документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена и/или посадъчен материал, съобразно размера на площите, с които кандидатстват за подпомагане, и разходната норма за единица площ.

При производството следва да са спазени съответните минимални агротехнически мероприятия.

6 Определяне на уместни базови характеристики

(приложими стандарти за ДЗЕС, законоустановени изисквания за управление (ЗИУ) и други задължителни изисквания, установени в националното право и правото на Съюза), когато е приложимо, описание на специфичните уместни задължения съгласно ЗИУ и обяснение как ангажиментът надхвърля задължителните изисквания (както е посочено в член 28, параграф 5, член 70, параграф 3 и член 72, параграф 5)

Неприложимо

7 Обхват и суми на подпомагането

Описание

Плащането по интервенцията е на хектар допустима земеделска земя.

При определяне на нивата на подкрепа по интервенциите изцяло сме се водили от данните за рентабилност на отделните подсектори, индивидуалните трудности, които изпитват, постоянно повишаващите се разходи, именно затова в сектора за производство на плодове и зеленчуци културите са групирани според необходимостта от определена степен на подкрепа. Размерът на подпомагане е определен с оглед постигането на задоволителна добавка към по-високите нужди от подкрепа на доходите на земеделските стопани в секторите с ниска рентабилност, стимулиращ ги да продължат земеделското производство. При дефинирането на нивото на подпомагането сме се съобразили и с това да има известна предвидимост чрез осигуряване на последователност и приемственост в подкрепата за земеделските стопани, за да бъдат удовлетворени очакванията на бенефициерите, които са били обект на подкрепа до момента. Поради тази причина е предвидено увеличение в нивото на подпомагане с  15%, за да се доближи частично с нивото на подкрепа през кампания 2022.

С цел по-висока финансова устойчивост за малките и средни стопанства в сектора, които не могат да се възползват от предимствата на икономиите на мащаба на големите стопанства, се прилага модулиран размер на плащането – по-високо ниво на подкрепа до 30-тия ха, заявен по интервенцията, и по-ниско ниво на подкрепа за останалата площ в стопанството над 30 ха. Такава модулация се прилага и в настоящия програмен период и е обоснована при въвеждането й.

8 Допълнителни въпроси/информация за вида на интервенцията

Обосновка на трудностите, през които преминават целевите сектори/производства или видовете селскостопански практики, развивани в тях.

Зеленчукопроизводството e сред най-силно засегнатите и най-силно пострадалите земеделски сектори от икономическите и политически промени през последните 30 години. Зеленчукопроизводството в страната традиционно е формирало около 15% от брутната селскостопанска продукция преди 1989 г. През 2013 г. се отчита най-ниското ниво в това производство, изразено като дял от селскостопанската продукция, равняващ се на 3,4%. Намалението във физическия обем на продукцията за последните 25-30 години е около 2,5 пъти, като през 90-те години на миналия век общият обем на зеленчуци е около 1 млн.т., а между 2000-2010 г. е вече около 700 хил. т, а след 2010 г. около 450 хил. т.

Състоянието на зеленчукопроизводството в страната е в силна зависимост от множество природни и социално-икономически фактори, сред тях са недостиг на финансови средства за уедряване и модернизиране на производството; недостатъчна работна ръка и ползване на нискоквалифициран труд при производството; проблеми с напояването, застаряване на населението в стопанствата, където се отглеждат такива култури. Отглеждането на плодове и зеленчуци изисква и значително количество посадъчен материал, което е свързано с много разходи. Разрушената хидромелиоративна система води да силна зависимост на производството на български зеленчуци от климатичните фактори и до неустойчиво производство през годините.

От друга страна, България има изключително благоприятни условия за развитие сектора, потенциал, който не бива оползотворен в пълна степен.

Българското производство се сблъсква на пазара с внос на по-ниски ценови нива, предимно от трети страни. България е трайно нетен вносител на основни зеленчуци. През 2020г. отрицателният търговски баланс при зеленчуците е на стойност от почти 77 млн. евро. Най-значим е към Турция, Гърция, но не само за цитрусови и/или тропични видове. Вносът и потреблението през зимните месеци е значим на домати, пипер, краставици, моркови, праз и др., като през януари, февруари, март, април достига до над 80% от търгуваните и потребяваните в страната основни зеленчуци. Стойността на експорта на БГ зеленчуци за 114 млн. евро, докато вноса превишава 190 млн. евро.

Основните причини за колебанията в произведените количества се дължат преди всичко на различните в климатично отношение години. Силната зависимост на произведената продукция от конкретните метеорологични условия внася в голяма степен зависимост и несигурност у производителите. Продукцията от плодове и зеленчуци е нетрайна в по-голямата си част, което изисква капиталовложения по отношение на съхранението й и създава известни ограничения във връзка с транспортирането й.

Полученият факторен доход на час вложен труд в селското стопанство за периода 2007-2016 г., показва трайно изоставане, в сравнение със средното равнище в страната и с други икономически дейности. През 2016 г. в селското стопанство той е 4.5 лв./час, докато общо за икономиката е 5.3 лв./час. По-ниската доходност в сравнение със средното равнище на икономиката на страната и с други икономически дейности е заплаха за отлив на работна ръка от отрасъла, което налага подкрепа на доходите, която да гарантира определено ниво на икономическа сигурност на земеделските стопани и на техните доходи, за да останат в отрасъла и да се осигури устойчивост на производството.

Средният икономически размер на стопанствата в страната остава по-нисък в сравнение със средното равнище в ЕС. Причините са: преобладаващ дял на дребните и малки стопанства; отливът на производителите от производства с по-висока добавена стойност.

Производствата с по-висока добавена стойност, където се постига висока разходна интензивност, като зеленчуци и трайни насаждения у нас съставляват около 2% от ИЗП, докато в ЕС този процент е 4,3%. Наблюдава се трайна тенденция за намаление на брутната им продукция и свиване на дела им в продукцията от растениевъдство.

Зеленчукопроизводството в България се развива на открити и закрити площи, като отчитаният регрес в производството се дължи преобладаващо на полското зеленчукопроизводство.

Средните добиви от зеленчукопроизводството в България са сравнително ниски. Основната причина за това е разпокъсаното и сравнително дребно производство, неспособно да постигне по-висока производителност, проблеми с напояването, липсата на съвременна техника.

В специализираните в полското зеленчукопроизводство стопанства броят на фермите намалява с около 43% между 2007-2016 г. Тези стопанства извън специализираните си площи в градинарството разполагат и със значителен размер други земеделски площи. През 2016 г. в тях се концентрира около 4% от земеделската земя в страната и около 3% от Стандартния производствен обем. През 2016 г. средният размер на стопанисваната в тях земя е около 40 ха, като само около 1,9 ха е на зеленчуците. Тези стопанства диверсифицират своето производство, най-вече чрез екстензивно разширяване със земя, която използват за други цели извън същинската им зеленчукова специализация. Това се дължи на текущата незадоволителна възвращаемост, сериозни рискове и необходимост от големи вложения за упражняване на професионално зеленчукопроизводство.

От икономически размер над средния за страната в началото на анализирания период, специализираните стопанства в зеленчукопроизводството губят позиции и в края на периода техният потенциал е под средното равнище. Това е изключително тревожно, тъй като е съчетано с чувствително намаление на броя на специализирани земеделски стопанства и свиването на площите.

Причините за осезаемото свиване в зеленчукопроизводството са комплексни: намаляване на броя на стопанствата; намаляване на размера на площите; разрушена хидромелиоративна мрежа; силна зависимост от метеорологичните условия; силна конкуренция от вносни зеленчуци. Поради ниската възвръщаемост брутната продукция се свива рязко след 2007 г., като най-ниското ниво е достигнато през 2011 г. Това е съпроводено със значително редуциране на занимаващите се със зеленчукопроизводство, което е свързано с поемане на високи рискове и интензивни вложения. Секторът заема дял от около 3,8% в брутната продукция в селското стопанство и около 4,4% от брутната добавена стойност през 2016 г., което показва, че продължава да има доста проблеми при повишаване нормата на печалба.

Негативните тенденции при зеленчукопроизводството започват още от началото на икономическите реформи през 90-те години, но продължават и през периода от началото на членството в ЕС. Подпомагането по СЕПП се оказа съществен фактор, влияещ върху вземането на решения за производството и за структурната специализация. Единното плащане на площ по СЕПП засили интереса към по-ниско разходните производства, вследствие на което се увеличи и търсенето на земя, което затрудни производството на зеленчуци заради конкуренцията пред намиране на подходящи площи, по-ниското оптимизационно съотношение между брутни приходи и разходи, несигурната пазарна реализация и проблемите с напояването.

Зеленчукопроизводството е сред уязвимите сектори в българското земеделие, което се обяснява с трайните негативни тенденции на намаление на площите, производството и отлив на производители, което рефлектира в неспособност да се задоволяват потребителските нужди в страната. От друга страна, се наблюдава нарастващо търсене на директни продажби на пресни плодове и зеленчуци, на което българските производители не успяват да отговорят в адекватна степен.

Производствените решения, които се вземат, зависят не толкова от пределната възвращаемост (на 1-ца площ или ж.е.), а от оптималното съотношение между брутни приходи и разходи. Недоброто съотношение в зеленчукопроизводството, сравнено с други производства, е основна предпоставка за кризата и трудностите в сектора. Сред другите задържащи фактори за ниските нива и изоставането на сектор зеленчукопроизводство е липсата на работна сила, което е сериозна пречка при развиването на дейност в този сектор.

По отношение на културите, включени в обхвата на обвързаното с производството подпомагане в текущия период, броят кандидати и заявени площи за периода 2018-2021 г. по схемите за обвързана подкрепа за зеленчуци полско производство при 10 от 12-те култури, включени в схемите, има намаление в заявените площи през 2021 г. спрямо 2018 г., като най-осезаемо е при корнишони – 69%, моркови – 62%, домати – 48%, краставици – 33%, лук – 37%, картофи – 27%. По схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони, патладжан) общата заявена площ през 2021 г. е с 45% по-ниска спрямо същата през 2018 г. Минимално увеличение има единствено при площта на пъпешите – 2% и дините – 15%. За всички култури по всички схеми за зеленчуци полско производство намалението на заявените площи е 22% през 2021 г. спрямо 2018 г. Разбира се, това от своя страна означава и по-малко земеделски стопани, ангажирани в този вид производство на зеленчуци – 7.5% по-малко е техният брой през 2021 г. спрямо нивата през 2018 г.

Брой кандидати и заявени площи по схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан)

Проблемите, свързани с пазарната реализация, конкурентният натиск от страни извън ЕС, преобладаващият дял на малките стопанства, трудностите с напояването, трудното обезпечаване с необходимата работна ръка правят зеленчукопроизводството един от най-засегнатите негативно сектори в българското земеделие.

 

Допълнителна информация е достъпна в приложение към Стратегическия план на България – Обосновка относно рентабилността и необходимостта от подкрепа за интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите.

Каква е целта на интервенцията по отношение на целевите сектори/производства или на видовете селскостопански практики, развивани в тях?

þ за подобряване на конкурентоспособността

þ за подобряване на качеството

þ за подобряване на устойчивостта

 

Как интервенцията ще допринесе за справяне с установените трудности във връзка с тази цел (напр. обяснение относно насочеността на интервенцията)?

Чрез подпомагането на доходите на стопанства, осъществяващи дейността си в производство на зеленчуци полско производство от културите домати, краставици, корнишони, патладжани, се цели да се повиши тяхната конкурентоспособност, икономическата им жизнеспособност, нивото на специализацията им и тяхната пазарна ориентация. Чрез този вид целенасочена подкрепа ще се създадат благоприятни условия за развитие на дейността на стопанствата, увеличавайки икономическия им потенциал и подобрявайки ликвидността и устойчивостта им. Подкрепата по интервенцията би могла да позволи на земеделските стопани известни възможности да инвестират в технологии и иновативни решения, позволяващи им производство на продукция при по-съвременни условия и при по-добри ценови характеристики, много важно условие за подобряване на конкурентоспособността им. Чрез изискването бенефициентите да предоставят документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена и/или посадъчен материал, съобразно размера на площите, с които кандидатстват за подпомагане, и разходната норма за единица площ се цели продукцията да е с по-високо качество, по-добра устойчивост и по-високи добиви, което би довело и до по-силни конкурентни предимства пред зеленчуците от трети страни, с които основно се конкурират родните ни продукти. По-ниският изискуем добив за площите, заети с допустимите култури, които се отглеждат по биологичен начин, не само отчита по-ниските добиви на биологичното производство в сравнение с конвенционалното, но и би стимулирало някаква част от земеделските стопани да преминат към такъв метод на производство, което от своя страна би позиционирало тяхната продукция в съвсем друг ценови клас. Чрез изискването за минимален добив се цели помощта да се насочи към пазарно ориентирани и по-конкурентоспособни стопанства.

Кои са засегнатите сектори?

Плодове и зеленчуци

Обосновка на значението на целевите сектори/производства или на видовете селскостопански практики, развивани в тях

Българското зеленчукопроизводство има важно значение за земеделието в страната, като традиционен подотрасъл, осигуряващ снабдяването със зеленчуци на населението (плодовете и зеленчуците са неизменна част от диетата на хората), както и за развитие на регионите, където условията са подходящи и е постигната определена степен на специализация. Продукцията от плодове и зеленчуци се използва и за суровина в хранително вкусовата промишленост, а част от отпадъчните продукти при преработката на плодовете се използва и в животновъдството за храна на животните. Производството на зеленчуци от видовете домати, краставици, корнишони и патладжани е традиционно за България, осигурявало продукция с конкурентно качество и високо ценен вкус.

Спецификата на метода на производство на плодовете и зеленчуците предполага по-ниска механизация в сравнение с други сектори, поради което се осигурява трудова заетост в селските райони с изключително ниска такава и по този начин се допринася за съживяването на селските райони.

Обяснете как интервенцията е в съответствие с Рамковата директива за водите (Директива 2000/60/ЕО).

Съгласно доклади, представящи данни, които определят значимите проблеми при управлението на водите, отговори и предложения и мерки как да се достигнат екологичните цели за постигане и поддържане на добро състояние на водите, като част от междинен преглед на проблемите при управлението на водите, етап от актуализацията на Плановете за управление на речните басейни – 2022-2027 г., тенденциите и в четирите района, обект на изследване, са положителни за периода 2016-2020, от което следва да се направи индиректна връзка, че схемите за обвързана подкрепа, голяма част от които се прилагат от 2015 г. (схемите за плодове и зеленчуци) не са допринесли за влошаване на състоянието на речните басейни, дори напротив – въпреки тяхното прилагане се отчитат позитивни промени и в посока намаление на замърсяването, и в нивата на експлоатационен индекс. Докладите са разделени по райони – Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски, публикувани са на електронната страница на Министерство на околната среда и водите, в период на обществено съгласуване са били от 15.10 2021 г. до 18.04.2022 г. Резюметата на 4-те доклада са достъпни както на български, така и на английски език на следния електронен адрес: https://www.moew.government.bg/bg/vodi/planove-za-upravlenie/planove-za-upravlenie-na-rechnite-basejni-purb/planove-za-upravlenie-na-rechnite-basejni-2022-2027-g/

Издаването на разрешителни за водовземане и за ползване на воден обект в България е процедура, уредена в Закона за водите, в който са транспонирани и разпоредбите на Рамковата директива за водите. Разрешителни се издават от министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице. Всяко разрешителното се издава въз основа на официални и актуални данни от метеорологични, хидроложки, хидрогеоложки, хидрохимични и други инженерни проучвания. При издаване на разрешително компетентните органи отчитат наличните водни ресурси; потребностите на кандидата за водоползвател, съответно ползвател на воден обект; състоянието на водното тяло, целите за опазване на околната среда, определени за съответното водно тяло, и мерките за постигане на тези цели, определени в плановете за управление на речните басейни. Целите за опазване на околната среда по отношение на количеството и качеството на водите се определят при повърхностните води за: предотвратяване влошаването на състоянието на всички повърхностни водни тела; опазване, подобряване и възстановяване на всички повърхностни водни тела за постигане добро състояние на водите; опазване и подобряване качеството на водите във всички изкуствени и силно модифицирани водни тела и постигане на добър екологичен потенциал и добро химично състояние на повърхностните води; предотвратяване, прогресивно намаляване и прекратяване наведнъж или на етапи на замърсяването от емисии, зауствания и изпускания на приоритетни и приоритетно опасни вещества. При подземните води целите са за недопускане или ограничаване отвеждането на замърсители в подземните води и предотвратяване влошаването на състоянието на всички подземни водни тела; опазване, подобряване и възстановяване на всички подземни водни тела, осигуряване на баланс между водовземането и подхранването на подземните води и постигане доброто им състояние; идентифициране и насочване в обратна посока на всяка значима и устойчива тенденция за повишаване на концентрацията на всеки замърсител с цел непрекъснато намаляване замърсяването на подземните води.

Разрешителните подлежат на преразглеждане по отношение на съответствието с целите за опазване на околната сред, когато данните от мониторинга или друга информация и оценки показват, че целите за опазване на околната среда, установени за водно тяло, не се постигат или съществува риск от влошаване на състоянието на водно тяло или потенциала на изкуствено или силно модифицирано водно тяло, както и когато са констатирани несъответствия между хидроморфологичните условия и екологичното състояние на водно тяло или добрия екологичен потенциал на изкуствено или силно модифицирано водно тяло.

Разрешителните се преразглеждат при всяка актуализация на характеризирането на района за басейново управление на водите. Когато упражняването на правата по разрешително представлява натиск върху състоянието на водите, допринасящ за влошаване на състоянието или непостигане на целите за опазване на околната среда, директорът на басейнова дирекция планира изменение на разрешителното, а когато с изменение не могат да бъдат постигнати целите или изпълнени условията – неговото прекратяване. Изменението или прекратяването на разрешителното се включва в програмите от мерки в съответния план за управление на речните басейни.

Начинът на използването на водите на комплексните и значимите язовири в страната се определя в годишен и месечни режимни графици, които се утвърждават от министъра на околната среда и водите и са неразделна част от разрешителното за водовземане. С годишния график се определя стратегията за използване на водите на язовирите през съответната година. Месечният график се изготвя, като се вземат предвид актуалната информация за състоянието на язовира през предходния месец, определената с годишния график стратегия, прогнозата за очаквания приток, хидрометеорологичната обстановка и преценката на исканията в месечната заявка от титулярите на разрешителни за водовземане.

Производството на плодове и зеленчуци в страната, както и животновъдството се осъществяват при спазване на всички разпоредби, произтичащи от европейското и национално законодателство в областта. Отчитайки това, заедно с положителните промени и тенденции, част от докладите, към които реферираме, не на последно място прилагайки и системата от предварителните условия, съгласно която бенефициентите на директни плащания подлежат на санкции, ако не отговарят на ЗИУ и стандартите за ДЗЕС, смятаме, че сме предприели необходимото интервенциите за обвързано с производството подпомагане да не оказват и те видимо от докладите не оказват негативно влияние върху състоянието на речните басейни в страната. Спазването на националното и европейско законодателство при производството на плодове, зеленчуци и животинска продукция, стриктната процедура за издаване на разрешителни за водоползване, проследяването на състоянието на водите в страната, както и резултатите от докладите за управлението на речните басейни в страната, потвърждават, че интервенциите за обвързано с производството подпомагане, бидейки в голямата си част сходни с прилаганите до момента, няма да са в разрез с постигането на добро управление на водите и в бъдещия период и страната ни е взела всички необходими мерки за това.

Интервенцията финансирана ли е частично или изцяло от допълнителното плащане за протеинови култури (максимум 2 %) в съответствие с член 96, параграф 3 от РСП?

¨ Да      þ Не

Ако интервенцията е насочена към смесица от бобови култури и треви: моля, посочете минималния процент бобови растения в смесицата.

Неприложимо

Обвързаното с производството подпомагане на доходите, предоставяно на копринените буби, е подпомагане, основано на животни, като за използването на „животно“ като основна единица на подпомагането се изисква предварително изясняване на следното:

моля, пояснете коефициента на преобразуване между тази единица и „животно“ (т.е. колко от тази единица съответства на „1 животно“?), например за целите на показателите.

Неприложимо

Възможно е в коментар да се дадат допълнителни пояснения (например теглото на яйцата в една опаковка)

 

9 Съответствие с правилата на СТО

Кехлибарена кутия

Разяснение дали и, ако да, как интервенцията спазва съответните разпоредби на член 6.5 или приложение 2 към Споразумението за СТО за селското стопанство (синя кутия)

Неприложимо.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X