Сериозни суми са заделени за курсове за фермери в новия период 2023-2027 – ще останат ли такива?

Организатор на курсове може да получи до 1 млн.лв. за периода на Статегическия план

Второ заседание на Комитета по наблюдение – автентични документи

Браншове очакват да разполагат с доста пари за професионалното обучение на земеделец или механизатор, но други смятат, че бюджетите трябва да се преразпределят към все още неудовлетворени икания, на животновъдите например.

Диана Ванчева

От документите от второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план 2023-2027 може да се види как са планувани намеренията и бюджетите за професионално обучение на земеделските производители.

Акцентирано е на визията, че целта е да се скъса с продължаващата тенденция много от собствениците и управителите на земеделските стопанства да нямат подходящо специализирано образование или обучение и по този начин работели, като разчитат предимно на своя практически опит.

От таблиците личи, че максималният размер на допустимите разходи за един проект, представен от един кандидат може да е до 1 000 000 лв. за периода на прилагане на Стратегическия план.

 Ето го и документа в автентичния му вид и неговата мотивация /както и одобреното и зачеркнатото/, върху която браншовете явно имат още малко време да разсъждават и обсъждат…Защото както стана ясно, ще има  и трети Комитет по наблюдение на Стратегическия план, но във вид на писмена процедура обаче, защото вече няма време за представяне на плана.

 

В страната се наблюдава продължаване на тенденцията преобладаваща част от собствениците и управителите на земеделските стопанства да нямат подходящо специализирано образование или обучение и да разчитат предимно на своя практически опит.

По данни на Агростатистика за 2016 година, 91% от управителите на земеделски стопанства в страната разполагат единствено с практически опит в осъществяваната стопанска дейност, 5% притежават средно професионално образование, 3% от управителите са придобили основно земеделско обучение и едва 2% от управителите на земеделски стопанства притежават висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина.

Тази тенденция се запазва, въпреки целенасочената подкрепа и постигнатите резултати по повишаване квалификацията на земеделските стопани чрез финансиране на различни обучителни форми по линия на ЕЗФРСР.

От своя страна, липсата на подходящо образование при земеделските стопани, в комбинация с недостатъчен финансов ресурс, ограничава възможностите за внедряване на иновации и нови технологии в земеделските стопанства. Близо половината от земеделските стопани не са запознати със същността на цифровото земеделие, а само 14% използват съвременни цифрови технологии.

Иновационната стратегия за интелигентна специализация за периода 2021-2027 г. поставя акцент върху необходимостта от подобряване на човешкия ресурс, чрез инвестиции в обучения и ключови компетенции в приоритетните тематични области за интелигентна специализация и технологиите на Индустрия 4.0, в т.ч. подобряване на дигиталните умения и работа с цифрови технологии.

В ИСИС 2021-2027 г. се посочва, че по отношение на навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (Digital Economy and Society Index – DESI), резултатът на нашата страна по критерия „Човешки капитал“ е значително под средния за ЕС. Тук оценката за нивото на уменията в областта на цифровите технологии е сред най-ниските в ЕС. Делът на хората с поне основни умения в областта на цифровите технологии възлиза на около 29% от българското население, докато средно за ЕС този дял е 57%.

От друга страна се наблюдава недостатъчна осведоменост и познания на земеделските стопани относно целите за опазване на околна среда и климата, въвеждане на екологосъобразни селскостопански практики, биоразнообразие и др.

Като цяло, въпреки предлаганите разнообразни форми на образование и обучение и значителния размер на изразходваните обществени средства, степента на участие в селските райони през годините след присъединяване към ЕС остава слабо и постоянно намалява (ЕВРОСТАТ).

Необходимо е да се стимулират организациите, предоставящи различни методи за трансфер на знания да предлагат форми и методи на обучение и повишаване на квалификация, които се доближават в максимална степен до потребностите на заетите в селскостопанския сектор. Налице е необходимост от насочване на интервенциите към обучителни дейности на селскостопански теми, включително такива, свързани с опазване компонентите на околната среда и към такива, които осигуряват получаване на познания в областта на иновациите, цифровите технологии и оптимизиране на дейностите чрез съвременни методи на производство.

От друга страна е необходимо да се насърчава участието на земеделските стопани, техните организации и Национална служба за съвети в земеделието в Системата за знания и иновации в селското стопанство (AKIS), което да разшири възможностите за споделяне, обмен и разпространение на знания и опит, включително в контекста на националната мрежа по Общата селскостопанска политика. По този начин ще се осигури и съдействие на администрацията при изпълнението на политиките, насочени към повишаване на конкурентните предимства на селскостопанския отрасъл, в зависимост от специфичните очаквания на различните видове производства и структура (обем на стопанствата, възрастова структура, специфични регионални характеристики и др.) на стопанствата.

Обученията, свързани с качеството на изпълнение на практиките за опазване на околната среда и климата, биоразнообразието, включително обучението за прилагане на добрите земеделски практики, съвети, обменът на информация и знания са от съществено значение за осигуряване на ефективно изпълнение на земеделските практики от полза за климата и околната среда. AKIS, в която се включват научни работници, съветници, експерти, фермери и други заинтересовани лица в областта на селското стопанство, ще помогне за справяне с някои от проблемите между засилената амбиция за опазване на околната среда и жизнеспособните земеделски доходи, например по-ниска възвръщаемост в кратък до средносрочен план в резултат на екологични изисквания. Тук от изключителна важност е необходимостта от реализиране на демонстрационни дейности, които да онагледяват добри практики и иновативни подходи, свързани с оптимизиране на селскостопанските производствени процеси, които да бъдат представяни както от представители на научната общност, така също и от практици в лицето на земеделски стопани, които са внедрили в практиката съответните подходи.

Съществува недостатъчна осведоменост за нарастващите заплахи за околната среда, произтичащи от загубата на биологично разнообразие и последващото от това намаляване на климатичната устойчивост на екосистемите и обществените системи, разчитащи на екосистемни услуги. Информацията относно измененията на климата и екосистемите като единна комплексна система не се разпространява лесно. Недостатъчни са знанията на земеделските стопани за ползите от прилагане на практики, които допринасят за опазване на околната среда и климата. Необходимо е продължаване прилагането на дейностите за обучения за ограничаване навлизането на инвазивни видове, особено насекоми и гъби в горските екосистеми, както и обучение сред обществеността по всички действия за опазване на биологичното разнообразие.

Необходимо е и продължаването на мерките за консултации и обучение в екологосъобразните практики – консервационно, интегрирано и биологично земеделие, за да се адресират целите на Зелената сделка, както и целите по Националния план за действие по изменение на климата (НПДИК).

Наложително е да се продължи прилагането на дейности за обучения за агроекологични дейности, устойчиви земеделски и лесовъдски практики, както и да се включат обучения по отношение на определяне на методите за предотвратяване и намаляване на негативните последици от изменение на климата, адаптация към климатичните промени и свързаните с ресурсната ефективност аспекти, и практики, щадящи околната среда.

Налице е необходимост от повишаване на знанията по отношение на възможностите за използване на растителни остатъци и заплахите (както и резултатите) от паленето на стърнищата върху околната среда и почвите, от повишаване на информираността за съхранението и прилагането на оборски тор, нисковъглеродни практики за преработка на оборски тор (компостиране, преработка в биогаз в анаеробни условия и т.н.), с което се отговаря на целите на кръговата икономика.

Различните потребности, свързани с повишаване знанията и уменията на предприемачите и заетите лица в селскостопанския отрасъл чрез адаптиране на формите за трансфер на знания към специфичните секторни особености, очертани в отделните специфични цели, са:

·Обучения и повишаване на знанията във връзка с приноса за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него, както и за устойчивата енергия /СЦ 4/;

·Обучения и повишаване на знанията за устойчиво управление на природните ресурси (води, почви, въздух) и добри практики в земеделието по отношение на природните ресурси /СЦ 5/;

Обучения, свързани с качеството на изпълнение с оглед опазване на околната среда и климата и биологичното разнообразие /СЦ 6/.

Интервенцията ще осигури възможност одобрени съветници, по интервенция „Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет“ да предоставят трансфер на знания чрез провеждане на демонстрационни дейности и информационни семинари. Във връзка с чл. 15 (3) от Регламент (ЕС) 2021/2115, координационният орган на AKIS самостоятелно или с помощта на други организации ще има ангажимента да организира периодични онлайн или присъствени обучения, включително и под формата на демонстрационни дейности за одобрените съветници/минимум 18 уч.ч. в годината/, на които експерти в съответната област ще представят актуална технологична и научна информация, вкл. добри практики и иновативни решения в областта на земеделието и селското стопанство, нормативни изисквания и промени в европейското и националното законодателство, актуална информация, свързана с опазване компонентите на околната среда, въпроси, свързани със социално-икономическото развитие и др. като по този начин ще се гарантира, че съветниците са преминали подходящо обучение, за да предоставят обучения и демонстрации, съответстващи на актуалните въпроси и новости в сектора.

Подборът на проектни предложения ще се извършва въз основа на оценка на качеството на предложените обучения, информационни събития или демонстрации и оценка на експертизата на обучаващите, извършена в съответствие с чл. 79 от Регламент (ЕС) 2021/2115.

 

I. Подпомагани дейности.

1. Подкрепата се предоставя за обучение и придобиване на умения в областта на земеделието и горите за лица, ангажирани в сектора на селското и горското стопанство. Подпомагането обхваща дейности за професионално обучение и придобиване на умения, които включват провеждане на:

а) Курсове за придобиване на квалификация по професия или по част от професия, съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО);

б) Курсове за повишаване на квалификацията, съгласно изискванията на Закон за висшето образование;

в)   Специализирани курсове за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника;

г)      Информационни семинари за повишаване на знанията по конкретни теми, насочени към постигане на специфичните цели и идентифицираните потребности в Стратегическия план;

д)    Демонстрационни дейности.

 II. Допустими кандидати.

1. Допустими бенефициенти за провеждане на обучения за придобиване на квалификация по професия или по част от професия от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден от министъра на образованието и науката, могат да бъдат:

а)Институции в системата на професионалното образование и обучение, посочени в чл. 18 на Закон за професионалното образование и обучение, които имат право да провеждат обучение по професии от професионални направления: „Растениевъдство и животновъдство“, „Горско стопанство“, „Ветеринарна медицина“ и/или „Хранителни технологии“.

б)    Областно, регионално и национално представителни браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти, за дейности в сектора, за който имат национално представителство, при условие че проектът се изпълнява в партньорство с някой от останалите допустими бенефициенти.

2. Допустими бенефициенти за провеждане на курсове за повишаване на квалификацията могат да бъдат:

а) Висши училища и научни организации, които имат акредитирано минимум едно от следните професионални направления: 6.1.Растениевъдство, 6.2. Растителна защита, 6.3. Животновъдство, 6.4. Ветеринарна медицина, 6.5. Горско стопанство, 5.12 Хранителни технологии, 4.4 Науки за земята, 3.8 Икономика (специалности в направление Аграрна икономика и агробизнес), съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС №125 от 24.06.2002 г.;

б) Областно, регионално и национално представителни браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти, за дейности в сектора, за който имат национално представителство, при условие че проектът се изпълнява в партньорство с някой от останалите допустими бенефициенти.

3. Допустими бенефициенти за провеждане на специализирани курсове за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника могат да бъдат:

а) Областно, регионално и национално представителни браншови организации за производство и преработка на селскостопански;

б) Организации, които имат валидно удостоверение за регистрация, издадено от министъра на земеделието при условията и по реда на Наредба № 12 от 22 април 2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (Наредба № 12 от 2009 г.) или Наредба № 1 от 15 февруари 2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение (Наредба № 1 от 2019 г.).

4. Допустими бенефициенти за провеждане на семинари могат да бъдат:

а) Областно, регионално и национално представителни браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти;

а) институции в системата на професионалното образование и обучение, съгласно ЗПОО, които имат право да провеждат обучение по професии от професионални направления: „Растениевъдство и животновъдство“, „Горско стопанство“, „Ветеринарна медицина“ и/или „Хранителни технологии“;

б) висши училища, акредитирани по Закона за висшето образование, които имат акредитирани специалности от професионални направления: 6.1.Растениевъдство, 6.2. Растителна защита, 6.3. Животновъдство, 6.4. Ветеринарна медицина, 6.5. Горско стопанство, 5.12 Хранителни технологии, 4.4 Науки за земята, 5.13 Общо инженерство, 4.6 Информатика и компютърни науки, 3.8 Икономика (специалности в направление Аграрна икономика и агробизнес), съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС №125 от 24.06.2002 г.

в) научни институти и опитни станции, които извършват научни изследвания и научно обслужване в областта на селското стопанство или горското стопанство или биотехнологиите или хранителните технологии, които са организации по Закона за Селскостопанската академия, Закона за Българската академия на науките или Закона за горите;

г) съветници, одобрени за подпомагане по интервенция „Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет“.

5. Бенефициенти, предоставящи трансфер на знания чрез демонстрационни дейности могат да бъдат:

а)     Висши училища и научни организации, които имат акредитирано минимум едно от следните професионални направления: 6.1.Растениевъдство, 6.2. Растителна защита, 6.3. Животновъдство, 6.4. Ветеринарна медицина, 6.5. Горско стопанство, 5.13 Общо инженерство, 4.6 Информатика и компютърни науки, 5.12 Хранителни технологии, 4.4 Науки за земята, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС №125 от 24.06.2002 г.;

б)    професионални гимназии по Закона за професионалното образование и обучение, които имат право да провеждат обучение по професии от професионални направления: „Растениевъдство и животновъдство“, „Горско стопанство“, „Ветеринарна медицина“ и/или „Хранителни технологии;

в)     научни институти или опитни станции, които са организации по Закона за Селскостопанската академия, Закона за Българската академия на науките или Закона за горите и които извършват научни изследвания и научно обслужване в някоя от следните области: селско стопанство, горско стопанство, биотехнологиите, хранителни технологии;

г)      областно, регионално и национално представителни браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти;

г)    Национална служба за съвети в земеделието и съветници, одобрени за подпомагане по интервенция „Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет“;

д)     Регистрирани земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;

е)   юридически лица с нестопанска цел, регистрирани с предмет на дейност в областта на селското или горското стопанство, опазването на околната среда или водите и/или цифровите/дигиталните технологии.

Допустимо е да се реализират проекти чрез партньорство между отделните категории допустими кандидати, при което водещия партньор е бенефициент на БФП по проекта.

III. Условия за допустимост на дейностите

1. Управляващият орган ще извърши подбор на организации, които ще бъдат включени в списък на одобрените доставчици, като за всяка организация ще бъдат посочени обученията и темите на семинарите, които имат право да провеждат. Допустима целева група за включване в обучения, информационни семинари и демонстрационни дейности са регистрирани земеделски стопани и заетите лица в техните стопанства, както и собственици и ползватели на гори и заетите в техните стопанства.

2. Общинските/областните служби „Земеделие“ ще извършват предварителна проверка за допустимост на лицата от целевата група, заявили желание да бъдат включени в обучение/семинар/демонстрационна дейност при избран от тях одобрен доставчик на услугата.

3. Обученията за придобиване на професионална квалификация ще се провеждат съгласно Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

4. Обученията за повишаване на квалификацията ще се провеждат съгласно Закон за висшето образование.

5. Всеки курс за професионална квалификация и за повишаване на квалификацията, допустим за подпомагане в рамките на интервенцията, задължително включва часове за придобиване на цифрови/дигитални умения, които трябва да са не по-малко от 5% от общия брой часове на курса (в случай, че е приложимо).

6. Информационните семинари са тематични срещи, на които ще се разглеждат и обсъждат конкретни приоритетни теми, конкретизирани в обхвата на специфичните цели на Стратегическия план. В зависимост от съдържанието на програмата и предвидените теми, продължителността на семинарите може да бъде 8 учебни часа или 18 учебни часа.

7. Допустимо е обученията и семинарите да се провеждат в дневна, вечерна, дистанционна/онлайн/ или комбинирана форма, в зависимост от вида и продължителността им.

8. Бенефициенти, предоставящи трансфер на знания чрез демонстрационни дейности, трябва да разполагат със собствени или да имат достъп до демонстрационни обекти от типа на учебно-опитни полета, изследователски опитни полета, учебни или изследователски лаборатории или да имат достъп до земеделски стопанства, в които да се предоставят демонстрации в реални практически условия. Демонстрационен обект може да бъде опитно поле или учебно-опитно поле, или лаборатория на научен институт, висше училище или професионална гимназия. Опитното поле може да бъде разположено и в рамките на земеделско стопанство, собственост на земеделски стопанин, регистриран по реда на наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделски стопани, като тази форма на предоставяне на демонстрации в реални практически условия следва да бъде поощрявана. Опитното поле може да бъде осигурено от член на областно, регионално и национално представителни браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти или чрез участие на партньор по проекта.

9. На един демонстрационен обект може да се организират и провеждат различен вид и брой демонстрационни дейности. За всяка дейност се посочват кратка учебна програма (с тема, цели, съдържание, методи на демонстриране) и описание на демонстрационния обект (с конкретно посочване на обектите или практиките, които ще се демонстрират).

10. Демонстрационните дейности са практически занятия по определена тема с цел придобиване на информация и запознаване в реални практически условия с: представяне на технологии и специализирана техника за извършване на различни земеделски дейности или комбинация от дейности, технология на отглеждане на култура или група култури, прибиране на реколтата, напояване, производство и използване на екологични торове или подобрители на почвата; използване на препарати или заместители на препарати за растителна защита; техники, методи и оборудване за определяне на качеството на продукцията; нови сортове (хибриди) растения или подобрена порода животни; иновативни практики, техники и технологии или съоръжения, управление на отпадъци, обект на селското стопанство като източник или като ползвател.

 

Подпомагането се предоставя под формата на единна ставка за единица продукт (стандартни опростени разходи), като покриват до 100 % от размера на подпомаганите разходи.

Изчисленията на стандартните разходи са извършени от външно независимо от Министерство на земеделието лице, притежаващо необходимите знания и компетенции. Изчисленията са адекватни и точни, както и са направени въз основа на метод за коректно, справедливо и доказуемо изчисление.

 

Определени максимални стойности по дейности:

Описание Вид обучение и включени разходи Общ размер на разходите за 1 обучаем / участник
в лв. в евро
1 Демонстрация с продължителност от 1 ден при демонстрация с включени разходи свързани с осигуряване на изхранване, пътуване и транспорт 106 54
при демонстрация без разходи за обеди и кафе паузи 75 38
при демонстрация без включени разходи свързани с осигуряване на изхранване, пътуване и транспорт 35 18
2 Информационен семинар с продължителност 8 учебни часа при присъствено обучение с включени разходи свързани с осигуряване на изхранване, пътуване и транспорт 108 55
при присъствено обучение без разходи за обеди и кафе паузи 65 33
при присъствено обучение без включени разходи свързани с осигуряване на изхранване, пътуване и транспорт 45 23
при онлайн обучение 36 18
3 Информационен семинар с продължителност 18 учебни часа при присъствено обучение с посещение на база/и за практическо обучение и с включени разходи свързани с осигуряване на настаняване, изхранване, пътуване и транспорт 449 230
при присъствено обучение без посещение на база/и за практическо обучение и с включени разходи свързани с осигуряване на настаняване, изхранване, пътуване и транспорт 441 225
при присъствено обучение с посещение на база/и за практическо обучение и без разходи за нощувки и вечери 269 138
при присъствено обучение без посещение на база/и за практическо обучение и без разходи за нощувки и вечери 260 133
при присъствено обучение с посещение на база/и за практическо обучение и без разходи за нощувки, вечери, обеди и кафе паузи 144 74
при присъствено обучение без посещение на база/и за практическо обучение и без разходи за нощувки, вечери, обеди и кафе паузи 136 70
при присъствено обучение без включени разходи свързани с осигуряване на настаняване, изхранване, пътуване и транспорт 76 39
при хибридно обучение с посещение на база/и за практическо обучение и с включени разходи свързани с осигуряване на изхранване, пътуване и транспорт 166 85
при хибридно обучение без посещение на база/и за практическо обучение и с включени разходи свързани с осигуряване на изхранване, пътуване и транспорт 158 81
при хибридно обучение с посещение на база/и за практическо обучение и без разходи за обеди и кафе паузи 124 63
при хибридно обучение без посещение на база/и за практическо обучение и без разходи за обеди и кафе паузи 116 59
при хибридно обучение без включени разходи свързани с осигуряване на изхранване, пътуване и транспорт 60 31
при онлайн обучение 53 27
4 Курс за придобиване на квалификация по част от професия от 50 учебни часа при присъствено обучение с включени разходи свързани с осигуряване на настаняване, изхранване, пътуване и транспорт 1 192 609
при присъствено обучение без разходи за нощувки и вечери 642 328
при присъствено обучение без разходи за нощувки, вечери, обеди и кафе паузи 346 177
при присъствено обучение без включени разходи свързани с осигуряване на настаняване, изхранване, пътуване и транспорт 231 118
при хибридно обучение с включени разходи свързани с осигуряване на настаняване, изхранване, пътуване и транспорт 609 311
при хибридно обучение без разходи за нощувки и вечери 425 217
при хибридно обучение без разходи за нощувки, вечери, обеди и кафе паузи 297 152
при хибридно обучение без включени разходи свързани с осигуряване на настаняване, изхранване, пътуване и транспорт 189 97
при онлайн обучение 173 88
5 Курс за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника за следната категория:

Тпс (моторни триони и храсторези) – 54 учебни часа

при присъствено обучение с включени разходи свързани с осигуряване на настаняване, изхранване, пътуване и транспорт 1 304 667
при присъствено обучение без разходи за нощувки и вечери 732 374
при присъствено обучение без разходи за нощувки, вечери, обеди и кафе паузи 423 216
при присъствено обучение без включени разходи свързани с осигуряване на настаняване, изхранване, пътуване и транспорт 324 166
6 Курс за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника за следните категории:

Твк-М – 75 уч. часа и Твк-Г – 75 уч. часа

при присъствено обучение с включени разходи свързани с осигуряване на настаняване, изхранване, пътуване и транспорт 1 867 955
при присъствено обучение без разходи за нощувки и вечери 1 009 516
при присъствено обучение без разходи за нощувки, вечери, обеди и кафе паузи 568 290
при присъствено обучение без включени разходи свързани с осигуряване на настаняване, изхранване, пътуване и транспорт 465 238
7 Курс за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника за следната категория:

Тпс (вертикални и/или хоризонтални банцизи) – 87 учебни часа

при присъствено обучение с включени разходи свързани с осигуряване на настаняване, изхранване, пътуване и транспорт 2 047 1 047
при присъствено обучение без разходи за нощувки и вечери 1 094 559
при присъствено обучение без разходи за нощувки, вечери, обеди и кафе паузи 610 312
при присъствено обучение без включени разходи свързани с осигуряване на настаняване, изхранване, пътуване и транспорт 494 253
8 Курс за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника за следните категории:

Твк – 100 уч. часа, Твк-3 – 100 уч. часа иТпс (въжени линии) – 100 учебни часа

при присъствено обучение с включени разходи свързани с осигуряване на настаняване, изхранване, пътуване и транспорт 2 396 1 225
при присъствено обучение без разходи за нощувки и вечери 1 260 644
при присъствено обучение без разходи за нощувки, вечери, обеди и кафе паузи 692 354
при присъствено обучение без включени разходи свързани с осигуряване на настаняване, изхранване, пътуване и транспорт 569 291
9 Курс за обучение от 150 учебни часа при присъствено обучение с включени разходи свързани с осигуряване на настаняване, изхранване, пътуване и транспорт 3 671 1 877
при присъствено обучение без разходи за нощувки и вечери 1 986 1 015
при присъствено обучение без разходи за нощувки, вечери, обеди и кафе паузи 1 165 596
при присъствено обучение без включени разходи свързани с осигуряване на настаняване, изхранване, пътуване и транспорт 865 442
при хибридно обучение с включени разходи свързани с осигуряване на настаняване, изхранване, пътуване и транспорт 1 763 901
при хибридно обучение без разходи за нощувки и вечери 1 198 613
при хибридно обучение без разходи за нощувки, вечери, обеди и кафе паузи 892 456
при хибридно обучение без включени разходи свързани с осигуряване на настаняване, изхранване, пътуване и транспорт 664 339
при онлайн обучение 569 291
10 Курс за придобиване на квалификация по част от професия от 300 учебни часа при присъствено обучение с включени разходи свързани с осигуряване на настаняване, изхранване, пътуване и транспорт 7 819 3 998
при присъствено обучение без разходи за нощувки и вечери 4 315 2 206
при присъствено обучение без разходи за нощувки, вечери, обеди и кафе паузи 2 652 1 356
при присъствено обучение без включени разходи свързани с осигуряване на настаняване, изхранване, пътуване и транспорт 1 969 1 007
при хибридно обучение с включени разходи свързани с осигуряване на настаняване, изхранване, пътуване и транспорт 3 710 1 897
при хибридно обучение без разходи за нощувки и вечери 2 566 1 312
при хибридно обучение без разходи за нощувки, вечери, обеди и кафе паузи 1 990 1 017
при хибридно обучение без включени разходи свързани с осигуряване на настаняване, изхранване, пътуване и транспорт 1 491 762
при онлайн обучение 1 279 654
11 Курс с продължителност от 300 учебни часа за придобиване на професионална квалификация по професии в областта на селското и горското стопанство и хранително вкусовата промишленост при присъствено обучение с включени разходи свързани с осигуряване на настаняване, изхранване, пътуване и транспорт 7 819 3 998
при присъствено обучение без разходи за нощувки и вечери 4 315 2 206
при присъствено обучение без разходи за нощувки, вечери, обеди и кафе паузи 2 652 1 356
при присъствено обучение без включени разходи свързани с осигуряване на настаняване, изхранване, пътуване и транспорт 1 969 1 007
при хибридно обучение с включени разходи свързани с осигуряване на настаняване, изхранване, пътуване и транспорт 3 710 1 897
при хибридно обучение без разходи за нощувки и вечери 2 566 1 312
при хибридно обучение без разходи за нощувки, вечери, обеди и кафе паузи 1 990 1 017
при хибридно обучение без включени разходи свързани с осигуряване на настаняване, изхранване, пътуване и транспорт 1 491 762
при онлайн обучение 1 279 654
12 Курс с продължителност от 660 учебни часа за придобиване на професионална квалификация по професии в областта на селското и горското стопанство и хранително вкусовата промишленост при присъствено обучение с включени разходи свързани с осигуряване на настаняване, изхранване, пътуване и транспорт 17 999 9 203
при присъствено обучение без разходи за нощувки и вечери 10 110 5 169
при присъствено обучение без разходи за нощувки, вечери, обеди и кафе паузи 6 415 3 280
при присъствено обучение без включени разходи свързани с осигуряване на настаняване, изхранване, пътуване и транспорт 5 044 2 579
при хибридно обучение с включени разходи свързани с осигуряване на настаняване, изхранване, пътуване и транспорт 8 894 4 547
при хибридно обучение без разходи за нощувки и вечери 6 277 3 209
при хибридно обучение без разходи за нощувки, вечери, обеди и кафе паузи 5 012 2 563
при хибридно обучение без включени разходи свързани с осигуряване на настаняване, изхранване, пътуване и транспорт 3 801 1 943
при онлайн обучение 3 240 1 657
13 Курс с продължителност от 960 учебни часа за придобиване на професионална квалификация по професии в областта на селското и горското стопанство и хранително вкусовата промишленост при присъствено обучение с включени разходи свързани с осигуряване на настаняване, изхранване, пътуване и транспорт 28 638 14 642
при присъствено обучение без разходи за нощувки и вечери 16 916 8 649
при присъствено обучение без разходи за нощувки, вечери, обеди и кафе паузи 11 440 5 849
при присъствено обучение без включени разходи свързани с осигуряване на настаняване, изхранване, пътуване и транспорт 9 084 4 645
при хибридно обучение с включени разходи свързани с осигуряване на настаняване, изхранване, пътуване и транспорт 14 648 7 489
при хибридно обучение без разходи за нощувки и вечери 10 772 5 508
при хибридно обучение без разходи за нощувки, вечери, обеди и кафе паузи 8 913 4 557
при хибридно обучение без включени разходи свързани с осигуряване на настаняване, изхранване, пътуване и транспорт 6 832 3 493
при онлайн обучение 5 824 2 978

 

Подпомагането се предоставя под формата на единна ставка за единица продукт (стандартни опростени разходи), като покриват до 100 % от размера на подпомаганите разходи.

Размерът на единичните разходи е определен в съответствие с разпоредбите на член 83 (2)(a)(i) от Регламент (ЕС) 2021/2115.

 

Максималния размер на допустимите разходи за един проект, представен от един кандидат е не повече от 1 000 000 лв. за целия период на прилагане на Стратегическия план.
Приоритет:

 

Ще се прилагат критерии за подбор на проектни предложения, базирани на следните принципи:

-Оценка на учебната/семинарна/демонстрационна програма в съответствие с приоритетите, посочени в Стратегическия план;

-Оценка на професионалния опит/експертиза на лекторите, които провеждат обучението/семинара/демонстрационната дейност;

-включени часове за теми, свързани с иновации.

Ще бъде предвиден приоритет за:

-Проекти на областно, национално или регионално представителни браншови организации в селското стопанство или проекти с участието на партньор – браншова организация в селското стопанство;

-Обучения/семинари/демонстрационни дейности насочени към: смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него; устойчивото развитие и ефективно управление на природните ресурси като вода, почва и въздух; защита на биологичното разнообразие, подобряване на екосистемните услуги и опазване на местообитанията и ландшафта; цифрови/дигитални технологии и иновации;

– Демонстрации, провеждани от съветнически организации или индивидуални съветници, притежаващи практически опит;

– Демонстрации, които се извършват в рамките на земеделски стопанства, в реални производствени условия.

 

Ще се определи минимален брой точки за класиране на проектните предложения.

 

Чрез интервенцията ще се подпомагат и обучения, информационни семинари и демонстрационни дейности, насочени към горски стопани и заетите лица в техните стопанства, като това подпомагане ще бъде обект на нотифициране за държавна помощ.

 

Интервенцията е включена в приложение II на Регламент (ЕС) 2021/2115. и е разработена в съответствие с условията, посочени в т. 2 от Приложение 2 на Споразумението за земеделие на СТО, тъй като подпомагането е насочено към организации, които предоставят услуги за земеделски и горски стопани и заетите лица в техните стопанства, под формата на обучения и демонстрации.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X