Ето каква е планираната подкрепа за оранжериите в периода 2023-2027

Спецификата на метода на производство на плодовете и зеленчуците в оранжерии осигурява трудова заетост в селските райони с изключително ниска такава и по този начин допринася за съживяването на селските райони.

От социална гледна точка оранжериите в страната обезпечават 15 000 работни места, като за един тон продукция вложеният труд е най-висок процент в сравнение с други сектори в земеделието. Оранжерийното производство обезпечава и най-висока целогодишна заетост въпреки малкия размер на площите.

За 2020 г. производството на домати е 40% от общото производство за страната, а оранжерийното производството на краставици е малко над 83% от общото.

В рамките на тази интервенция се предвижда подпомагане на доходите на стопанства, осъществяващи дейността си в производство на зеленчуци и плодове оранжерийно производство от домати, краставици, пипер, ягоди и малини.

Очаква се тази подкрепа да спомогне за увеличаване на тяхната конкурентоспособност, икономическата им жизнеспособност, повишаване на нивото на специализацията им и подобряване на тяхната пазарна ориентация.

Интервенцията е обвързана с вида на производството, насочена е към всички земеделски стопани, които произвеждат от допустимите за подпомагане култури.

Подпомагането се предоставя под формата на годишно плащане на хектар земеделска земя, от която е добит и реализиран на пазара добив от допустимите за подпомагане култури.

 

Бенефициентите по интервенцията получават подпомагане, когато през съответната година са добили и реализирали на пазара добив от допустимите за подпомагане култури, определен съобразно спецификите за всяка конкретна култура.

Изискуемият добив по култури за отопляеми и неотопляеми оранжерии, както и дефиницията за отопляема оранжерия ще бъдат определени в националното законодателство.

Бенефициентите по интервенцията трябва да предоставят документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена и/или посадъчен материал, съобразно размера на площите, с които кандидатстват за подпомагане, и разходната норма за единица площ с изключение на съществуващите от предходни години насаждения с ягоди и малини.

 

 

Обхват и суми на подпомагането

 

Плащането по интервенцията е на хектар допустима земеделска земя.

При определяне на нивата на подкрепа експертите са се водили от  данните за рентабилност на отделните подсектори, индивидуалните трудности, постоянно повишаващите се разходи. По тази причина културите са групирани с оглед постигането на задоволителна добавка към по-високите нужди от подкрепа на доходите на земеделските стопани.

Отопляемите оранжерии

 

Те са от важно значение за страната, тъй като осигуряват както продукция местно производство на ранен етап, така и целогодишна трудова заетост. Тъй като тук разходите са значително по-високи спрямо производството в неотопляеми оранжерии, то е оценено да бъдат подкрепени с по-високо ниво на подпомагане.

 

 

 

 
Неотопляемите оранжерии реализират продукция с по-ниски разходи за производство, тъй като нямат целогодишната трудова заетост, имат по-малко разходи за отопление, затова следва да се въведе разграничение в предоставяната по интервенцията подкрепа и да получат подпомагане с по-ниско ниво на подкрепа.
Планирани единични суми

 

 

 

 

Планирана единична сума Финансова година 2024 2025 2026 2027 2028
Календарна година 2023 2024 2025 2026 2027
I.Б.17-1 – Отопляеми оранжерии Планирана единична сума   8 184,44 8 184,44 8 184,44 8 184,44
Минимална сума за планираната единична сума   6 547,55 6 547,55 6 547,55 6 547,55
Максимална сума за планираната единична сума (евро)   9 821,33 9 821,33 9 821,33 9 821,33
O.10 (единица: Хектари)   372 392 412 412
Планиран краен продукт * Планирана единична сума   3,044,611.68 3,208,300.48 3,371,989.28 3,371,989.28
I.Б.17-2– Неотопляеми оранжерии Планирана единична сума   5,301.00 5,301.00 5,301.00 5,301.00
Минимална сума за планираната единична сума   4,240.80 4,240.80 4,240.80 4,240.80
Максимална сума за планираната единична сума (евро)   6,361.20 6,361.20 6,361.20 6,361.20
O.10 (единица: Хектари)   572 589 606 606
  Планиран краен продукт * Планирана единична сума   3,032,172.00 3,122,289.00 3,212,406.00 3,212,406.00
ОБЩО O.10 (единица: Хектари)   944 981 1018 1018
Годишно ориентировъчно разпределение на финансови средства (принос на Съюза в евро)   6,076,783.68 6,330,589.48 6,584,395.28 6,584,395.28
От които необходими за достигане на минималното изискване за обособяване на средства (приложение XII) (само съгласно член 30) (принос на Съюза)          

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X