Приемът на заявления по втората помощ за слънчогледа ще започне към 23 октомври

Днес е обнародвано допълнение и изменение на Наредба 11 за предоставяне на спешна финансова помощ на производителите на слънчоглед.

Чрез нея ще бъдат раздадени на стопаните средствата, които ЕК одобри за подпомагане на „секторите на зърнените и маслодайните култури в България, Полша, Румъния, Словакия и Унгария“.

В наредбата е записано, че подаването на заявления трябва да започне 10 дни след обнародването на наредбата и да продължи 10 работни дни.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2023 г. за условията и реда за предоставяне на спешна финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед
(ДВ, бр. 66 от 2023 г.)

§ 1. В чл. 1 накрая се добавя „и Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1343 на Комисията от 30 юни 2023 г. за предвиждане на спешна мярка за подпомагане на секторите на зърнените и маслодайните култури в България, Полша, Румъния, Словакия и Унгария (OB, L 168, 3.7.2023 г.) (Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1343)“.

§ 2. Член 3 се изменя така:

„Чл. 3. Бюджетът за подпомагане на земеделските стопани, посочени в чл. 2, е:

1. 32 759 650,00 лв. по чл. 2, параграф 1, буква „а“ от Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/739; съгласно чл. 2, параграф 2 от същия регламент се предоставя допълнително национално финансиране в размер на 32 759 650,00 лв. при наличие на средства в бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ);

2. 19 108 166,00 лв. по чл. 2, параграф 1, буква „а“ от Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1343.“

§ 3. В чл. 4 думата „Ставката“ се заменя със „Ставките“, а „определя“ се заменя с „определят“.

§ 4. В чл. 7, ал. 1 т. 6 се изменя така:

„6. имат публични задължения за данъци или задължителни осигурителни вноски, установени с окончателно съдебно решение или окончателен административен акт, с изключение на разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.“

§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се ал. 1а:

„(1а) Приемът на заявления за предоставяне на спешна финансова помощ по Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1343 започва 10 работни дни след влизане в сила на изменението на настоящата наредба и е за период от 10 работни дни.“

2. В ал. 2:

а) в основния текст думите „В срока по ал. 1“ се заменят със „За получаване на подпомагане“;

б) в т. 2 се създава изречение второ: „кандидатите за подпомагане по Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1343, които са заявили подпомагане по Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/739, представят удостоверение само при промяна на банковата сметка;“.

§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „и на декларираните обстоятелства по чл. 7, ал. 1, т. 1 – 5“ се заличават.

2. В ал. 3 думите „по реда на чл. 87, ал. 11 от ДОПК“ и „писмено“ се заличават, а накрая се добавя „и не по-късно от 30 ноември 2023 г. за заявления за подпомагане по Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1343“.

§ 7. В чл. 11 думите „приема по чл. 8“ се заменят с „приемите на заявления за предоставяне на спешна финансова помощ по Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/739 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1343“, а „чл. 3, ал. 2“ се заменят с „чл. 3, т. 1“.

§ 8. В чл. 12 ал. 1 и 2 се изменят така:

„(1) Финансовата помощ се изплаща на база определените по реда на чл. 4 ставки. При наличие на остатък от бюджета по чл. 3 същият се преразпределя между одобрените заявители пропорционално на допустимите хектари със слънчоглед. Заявлението за подпомагане по чл. 8, ал. 2 е и заявка за плащане. След извършване на съответните административни проверки одобрената финансова помощ се изплаща по посочената в заявлението банкова сметка.

(2) Спешната финансова помощ се изплаща на одобрените заявители:

1. по Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/739 в срок до 30 септември 2023 г.;

2. по Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1343 в срок до 31 декември 2023 г.“

Заключителна разпоредба

§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X