В часът на сивата мъгла: Пари срещу индикатори?

В националната програма към стратегията „От фермата до трапезата“ са заложени 6 стратегически цели, 46 мерки и бюджет от 4,5 милиарда лева

Общественото й обсъждане приключи на 28 септември т.г.

Диана Ванчева

В края на август т.г. МЗХ публикува за обществено обсъждане проекта на Националната програма за действие към Стратегията „От фермата до трапезата“ до 2030 г. Крайният срок за предоставяне на предложения изтече на 28 септември.

Какво се очаква от програмата като стратегически документ, разработен съвместно с Аграрен институт – Пловдив в изпълнение на Реформа С6.R1 „Актуализиране на стратегическата рамка на аграрния сектор“ по Компонент 6 „Устойчиво селско стопанство“ на Националния план за възстановяване и устойчивост?

Документът е амбициозен и ще изисква значителна адаптация от страна на земеделските производители, хранително-вкусовата промишленост, търговията, селскостопанската индустрия, науката и образованието, консултантските услуги и потребителите за създаване на стойност в областта на храните.

Към селското стопанство са насочени ангажименти за намаляване на емисиите на парникови газове, ограничаване на зависимостта от пестициди и антимикробни средства, намаляване на прекомерната употреба на торове, разширяване на биологичното земеделие,  адекватна защита на здравето на растенията и животните.

Това ще постави на сериозно изпитание фермерите, защото ще изисква от тях

коренна промяна на прилагания в момента производствен модел в селското стопанство

Земеделските стопани трябва ускорено да променят методите си на производство и да използват съвременни технологични решения за по-добри екологични резултати, да се приспособят по-добре към изменението на климата и околната среда.

Една от заложените важни задачи пред българския аграрен сектор е преминаването към по-екологосъобразни практики, без това да засегне продоволствената сигурност. Напротив, той трябва да произвежда достатъчно здравословни и на достъпни цени храни и да гарантира непрекъснатост на доставките дори в ситуации на кризи, ограничения и пазарна несигурност.

Основна идея на националната програма са зелените инвестиции, устойчивото управление на природните ресурси, адаптиране към климатичните промени. За тази цел е направен анализ за влиянието на селското стопанство върху компонентите на климата и околната среда. Проектът на програмата обхваща анализ на влиянието на селското стопанство върху компонентите на климата и околната среда; SWOT – анализ; стратегическа рамка до 2030 г.; механизъм за наблюдение, отчитане и контрол.

Да видим каква е стратегическата рамка до 2030 г. по 6-те стратегически цели

Целта на национална програма и постигането й е тясно свързано с Общата селскостопанска политика (ОСП), която насърчава устойчивите земеделски практики с подходящи интервенции и схеми в рамките на новия Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.

В програмата са формулирани 6 стратегически цели и индикативни бюджети към тях

Стратегическа цел 1 – За осигуряване на устойчиво производство на храни13 мерки на стойност 3 307 479 496 лв.

Включените мерки в тази цел са ориентирани изцяло към подкрепа на земеделските производители, които трябва да променят методите си на производство и да ползват във възможно най-голяма степен природосъобразни, технологични и цифрови решения за реализиране на по-добри резултати по отношение на климата и околната среда и за намаляване на влаганите ресурси – пестициди, торове и др.

Този еколосъобразен модел на преход ще се основава на научни изследвания, иновации, технологии и инвестиции.

Тук ускореният трансфер на знания и консултантските услуги ще са от ключово значение.

Фокусът е върху: широко популяризиране и внедряване на земеделски практики, допринасящи за смекчаване изменението на климата; намаляване на нетните емисии на парникови газове, емитирани от различните селскостопански отрасли; повишаване на инвестиционната активност на земеделските стопанства към опазаване на компоненетите на околната среда; намаляване на въглеродния отпечатък от земеделските стопанства; целеносочена политика за ускоряване на биологичното производство.

За тази стратегическа цел са заложени общо 13 мерки и е предвиден индикативен бюджет от 3 307 479 496 лв.

Стратегическа цел 2 – За осигуряване на продоволствена сигурност – 9 мерки – 1 113 504 804 лв.

С насърчаването на устойчиви практики на производителите на храни ще се укрепи продоволствената система. Фокусът е върху мерките: използване на сортове земеделски култури и породи животни, устойчиви към промените в климатичните условия; намаление на употребата на химически вещества в земеделското производство; ефективно управление на рисковете и нововъзникналите кризи в земеделието; повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства и ефективно управление на техните ресурси; насърчаване на производството, преработката и предлагането на биологични продукти на пазара; подкрепа на научноизследователската дейност в областта на устойчивото производство на храни.

Заложени са 9 мерки с индикативен бюджет 1 113 504 804 лв.

Стратегическа цел 3 – За стимулиране на устойчиви практики за преработка на храни, търговия на едро и дребно, хотелиерство и хранителни услуги – 6 мерки на стойност 73 618 136 лв.

Взаимодействието между различните участници във веригите за доставки ще има ключово значение.

Фокусът е върху мерките: поддържане и използване на браншови стандарти за адаптиране и прилагане на добри практики в производството на храни; насърчаване на научните изследвания, иновации и трансфер на знания при преработването и опаковането на храни; популяризиране на използването на защитени наименования за произход и защитени географски указания за храни с традиционен хакратер на производство в отделните региони на страната; създаване на условия за внедряване на принципите на кръговата икономика при преработката и търговията с храни; насърчаване на сътрудничеството по веригата от стойности за устойчиви доставки на храни на местните пазари.

Заложени са 6 мерки с индикативен бюджет от 73 618 136 лв.

Стратегическа цел 4 – За насърчаване на устойчивото потребление на храни и улесняване на преминаването към здравословни и устойчиви диети – 9 мерки с бюджет 46 604 090 лв.

Насърчаването на потреблението на храни, произведени по отговорен начин ще подобри общественото благосъстояние. Фокусът е върху мерките: стимулиране потреблението на биологични хранителни продукти; създаване на условия за иформиран избор на биологични хранителни продукти; създаване на прозрачност и проследимост на производството и доставката на хранителни продукти на пазара; създаване на навици в обществото за здравословно хранене и зрадославен начин на живот чрез режима на хранене; промотиране на предлагането на традиционни местни хранителни продукти; налагането на „зелени критерии“ при провеждането на обществени поръчки, свързани с доставката на храни.

Заложени са 9 мерки с индикативен бюджет от 46 604 090 лв.

Стратегическа цел 5 – За намаляване на загубите и разхищението на храни –  5 мерки с бюджет  1 130 000 лв.

Усилията ще бъдат насочени към по-ефективно използване на наличните ресурси. Чрез предвидените действия и определени социални групи могат да бъдат подпомогнати. Фокусът е върху мерките: насърчаване използването на платформи за координирани действия за намаляване на загубите на храни; популяризиране на добри практики в превенцията и предотвратяването на загубите; повишаване на осведомеността на потребителите за основните елементи и значението на маркировката на хранителните продукти; насърчаване консумацията и употребата на плодове и зеленчуци с нестандартен вид.

В рамките на стратегическата цел са заложени 5 мерки и се предвижда индикативен бюджет от 1 130 000 лв.

Стратегическа цел 6 – За борба с измамите с храни по веригата за доставки – 4 мерки с 4 099 978 лв.

Ще се положат усилия за борба с измамите в хранителния сектор.  Фокусът е върху мерките: създаване на условия за контрол по веригата от доставки чрез дигитализация на процесите от фермата до трапезата; подобряване на контрола за прилагане на актуално законодателство за спазаване на изискванията за биологично производство; засилване на контрола по веригата от доставки, особено при производството и доставката на биологични продукти на пазара.

Заложени са 4 мерки с индикативен бюджет от 4 099 978 лв.

МЗХ ще е институцията, която ще е отговорна за наблюдението и оценката на програмата. Освен изпълнението на текущите и целевите индикатори по всяка мярка ще се наблюдава и спазването на предвидения график и степента на изразходване на ресурсите.

Информация за напредъка по изпълнението на мерките ще се събира от институции и организации, посочени като водещи по  съответната мярка.

МЗХ ежегодно ще систематизира и обобщава в доклад напредъка по изпълнение на мерките. А напредъкът на програмата ще се извършва въз основа на тригодишни планове за действие и тяхната ежегодна актуализация.

Финансовите ресурси от фондовете на ЕС, националния бюджет и други източници за финансиране ще бъдат детайлно разписани в рамките на заложените мерки.

Изпълнението на целите на програмата ще се оценява чрез достигане на заложени целеви индикатори.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X