Всичко, което трябва да знаете за сондажите за напояване на земеделски земи – действаща нормативна уредба

На последния Консултативен съвет по поземлени отношение, МЗХ заяви, че ще работи по облекчаване на процедурата за напояване на земеделски земи от сондажи. По тази причина изпратихме въпроси до двете министерства – на земеделието и на околната среда, за да припомним каква е действащата в момента нормативна база и да попитаме как тя ще бъде облекчена. Публикуваме отговорите, които получихме от МОСВ.

Каква е процедурата за изграждане на сондажи за напояване на земеделски земи?

За изграждане на съоръжения за водовземане от подземни води, в случая сондажи за напояване на земеделски земи, се изисква издаване на разрешително за ползване на воден обект за изграждане на съоръжения за подземни води, което се издава в рамките на разрешителното за водовземане, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, букви „ж“ и ал. 6 от Закона за водите.

За откриване на процедура за издаване на разрешително е необходимо да се подаде заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови съоръжения по образец – Приложение № 14, одобрен от министъра на околната среда и водите, придружено с документацията, описана в чл. 60, ал. 6 от Закона за водите.

Заявлението в случая се подава пред съответния директор на басейнова дирекция (компетентен орган за издаване на разрешителното), в чийто териториален обхват попада имотът, в който ще се изгражда съоръжението.

Образците на заявления са публично достъпно на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите на следния линк: https://www.moew.government.bg/bg/vodi/administrativni-uslugi/obrazci-na-zayavleniya-za-izdavane-na-razreshitelni/, както и на интернет страниците на басейновите дирекции.

Какви са сроковете на действие на издадени разрешителни за сондажи?

 Разрешително се издава със срок до 20 години, съгласно чл. 57, ал. 1, т. 3 от Закона за водите.

Може ли с проекти за изграждане на нови сондажи да се кандидатства по плана за възстановяване и устойчивост?

Министерство на околната среда и водите няма Мярка (реформа/инвестиция) в Нaционалния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) свързана с проекти за изграждане на нови сондажи.

По-подробна информация относно НПВУ може да се намери на интернет страницата на Министерски съвет на следния линк: https://www.nextgeneration.bg/14.

При кои неизпълнени условия от страна на земеделските производители, басейновите дирекции могат да откажат да дадат зелена светлина за нови сондажи?

След подаване на заявление за издаване на разрешително, директорът на басейнова дирекция извършва преценка на искането по реда на чл. 62 от Закона за водите, като съобразява:

– предвижданията на влезлите в сила планове за управление на речните басейни;

– съвместимостта с обществените интереси и придобити права, в това число нуждите на населението от района на водовземането;

– съответствието с изискванията за опазване на околната среда, регламентирани от международни договори и вътрешното законодателство;

– възможността за съвместно използване на съществуващите и предвижданите за изграждане съоръжения за исканото водовземане и/или ползване;

– наличните водни ресурси по количество и качество;

– съответствието на заявеното водно количество с целите на водовземането;

– наличието на други възможности за задоволяване на искането за водовземане и/или ползване;

– изпълнението на условията по чл. 156б – 156ж от закона.

Преценката е писмена и е неразделна част от документацията, въз основа на която се издава разрешителното или отказът за издаване на разрешително.

Директорът на басейнова дирекция може да откаже издаване на разрешително, когато при преценката е установена невъзможност за задоволяване на искането, включително при наличието на обстоятелствата, разписани в чл. 68 от Закона за водите.

На каква база земеделските производители заплащат водата, използвана от собствените сондажи?

 Таксата за водовземане от подземни води за земеделски цели се определя по размерът на отнетия годишен воден обем и единичния размер на таксата за цел „самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“, заложена в Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС № 383 от 29.12.2016 г. (Обн. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2017г., изм. ДВ. бр.27 от 2 Април 2019г.).

Как ще бъде облекчена тази процедура, каквото обещание пое МЗХ?

Отговор на този въпрос следва да се потърси от МЗХ.

На този въпрос, обаче, който зададохме и към МЗХ, ни препратиха да питаме МОСВ.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X