Светофарите за парцелите светят в шарено…

Пореден епизод от една тенденция – сложността по мониторинга на земеделските парцели

Фермери получиха резултатите от мониторинга на площ в профилите си в СЕУ и нищо не разбират

Питат кой и как ще им ги разясни, макар че от ДФЗ са изготвили подробни видеоуказания

Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ) уведоми всички кандидати по интервенциите за Кампания 2023, че в индивидуалните им профили  в Системата за електронни услуги (СЕУ) вече е заредена информация в табличен вид.

В нея присъстват констатациите от Системата за мониторинг на площ (СМП) за всички монитируеми условия за допустимост, каквото и да означава тази дума според експертите, защото в тълковния и правописен речник на българския език такава дума няма. Има „подлежащи на мониторинг“…

На бенефициентите,  които са подали документи за подпомагане по интервенциите за директните плащания за площ за Кампания 2023, е разяснено, че имат възможност да изразят несъгласие.

Това е един мил термин, показващ, че могат  да коригират даден засегнат техен парцел, за който им е посочено, че могат и да го оттеглят изцяло. Това може да стане от днес до 20 ноември 2023 г.

Уж за улеснение на стопаните са изготвени подробни видео указания, от които да разберат как да постъпят и каква е осигурената  им възможност за запознаване с резултатите. Би трябвало от там да научат и стъпките, които трябва да направят за изразяване на въпросното несъгласие, за коригиране или оттегляне на заявени данни в заявленията, установени чрез Системата за мониторинг на площ или от административни проверки.

За да достигне до данните, кандидатът трябва да се идентифицира в СЕУ със своето потребителско име и парола. А после да тръгне нататък като избере бутон “Справки”, секция “Система за мониторинг на площ”, справка “Резултати от мониторинг”.

Монитируемите или подлежащите на мониторинг площи са проследени на базата на сателитните изображения от спътниците „Сентинел“ чрез изцяло автоматични процедури за извличане на данните.

Така наречените монитируеми условия засягат: поддържане/дейност в обработваема земя – ОЗ, поддържане на трайно насаждение – ТН, поддържане на постоянно затревени площи – ПЗП, наличие на косене до съответни дати, което условие е приложимо за парцели от НАТУРА 2000.

Сред останалите условия са въведени различните площи, като наводнени в ОЗ, в ПЗП и в ТН, храсти и горска растителност, наличие на опожарени площи или на площи с постоянен характер, или разорани.

Резултатите от Системата за мониторинг на площта се визуализират чрез т.нар. светофарна система.

Тя е нещо ново и уникално и при нея фермерите трябва да научат правилата за управление, обаче, ако са по-ясно обяснени.

При червен цвят трябва да знаят, че е открито несъответствие спрямо декларираните в заявлението им данни.

При жълто им се казва, че няма данни за открито несъответствие спрямо декларираните в заявлението им данни.

При зелено имат пълно съответствие спрямо декларираните в заявлението си данни с данните, получени като резултат от автоматизираната система за наблюдение.

При изписан резултат „Жълт“ се смята, че няма доказателства за несъответствие между декларираните данни и данните, получени като резултат от наблюдението на системата. Но фермерите казват, че засега не знаят какво да го правят това жълто.

При резултат „Червен“ се смята, че има убедителни доказателства за несъответствие между декларираните данни и данните, получени като резултат от наблюдението на системата.

При изписан резултат „Неприложимо“ трябва да им става ясно, че имат някакво неприложимо условие спрямо декларираните данни за съответния парцел и съответно имат недопустимост на парцела.

В модула на СЕУ вече е създадена и нова секция, наречена „Данни от мониторинг”. Там са визуализирани графично в отделни слоеве данните за площи, дешифрирани като опожарени, разорани и други.

В същата секция е поместен и слой „Вегетационен индекс“, за да бъде картината пълна и от вегетационна гледна точка. Този слой трябва да дава изображение на максималната стойност на вегетация на посевите, наличните изображения са заснети в 10-дневен период, но от всяко заснемане е използвана само максималната стойност на вегетацията, обясняват експертите. Тази карта е оцветена в зависимост от степента на вегетация и в нея площите с червен цвят са без растителност, защото може да се разсъждава, че там са или изкуствени повърхности,  или гола почва и други подобни участъци без растения по тях. А площите с висока степен на вегетация са в зелено. Към картата е поставена и легенда, и е добавена възможност за избор на период от бенефициентите, които сега питат какъв период да изберат.

Всички заявления, които ще се подават за т.нар. несъгласие, за корекция или за оттегляне трябва да се генерират с механизъм в СЕУ, който сега е с наименование „Данни от мониторинг и административни проверки“. За това обяснява второ видео на сайта на ДФЗ, където е посочена поредицата от действия, които всеки кандидат трябва да изпълни, ако желае да  изрази несъгласие или да коригира и оттегли площи.

Земеделските стопани трябва да имат предвид, че изразяването на несъгласие се прави, само когато считат, че системата не е разпознала дадената им площ и я е отбелязала като площ с несъответствие или недопустимост.
Обещава се на всяко несъгласие от страна на бенефициента да бъде направен преглед на наличните сателитни заснемания извън Системата за мониторинг на площ. Констатацията трябва да бъде съобщена на кандидата през СЕУ.

При възникнали въпроси за неяснота по данните от Системата за мониторинг на площ, кандидатите могат да се свържат с ДФ „Земеделие“ на новооткритата за целта телефонна линия – 02/81-87-390.

Явно телефонната линия, по законите на светофара, ще дава доста на червено…Защото само днес мнозина фермери вече ни се обадиха, че всичко това е доста безумно и слабо разбират системата за мониторинг и нейните светофари, които им светели в шарено.

На едни, които имат площи с люцерна – в зелено, червено и пак червено, на други – и в червен, и в жълт цвят. Трети твърдят, че са доста грамотни при работа с компютър и с различни системи, но днес са стигнали до извода, че тази система, по която ги карат да работят и решават съдбата на парцелите си, явно е една мъгла, да не говорим, че била неудобна, трудно разбираема и тромава.

Затова питат кой сега ще им я разяснява…

Да не говорим за немалко от производителите, които в днешния ден не са успели въобще да влязат в СЕУ, и се надяват, че утре-другиден може и да стане…

Така че, въпреки обещаваните административни облекчения, пак сме свидетели на пореден епизод от една тенденция – сложността в СЕУ, СМП, данните от мониторинга и заснеманията и т.н. се струпват над главите на бенефициентите с нова сила.

Мъка…но мониторингова.

Диана Ванчева

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X