Обединение „Български фермерски пазари“ поиска БАБХ да отмени забраната за продажби на яйца, млечни и месни продукти

В писмо, адресирано до директора на БАБХ, премиера, министъра на земеделието и омбудсмана обединението заявява, че заповедта засяга особено болезнено фермерските пазари и обрича стопаните на икономически загуби. Причината е, че забраната е тотална и включва не само продажбата на животни, но и на храни от животински произход, включително мед и пчелни продукти.

Ето и писмото:

ОТНОСНО: Необходимост от спешно изменение на Заповед РД11-2661/10.11.2023 г.  на директора на БАБХ, за да бъдат защитени и представени интересите на малките  производители в страната 

УВАЖАЕМИ Д-Р ПАТАРИНСКИ, 

От 10 години в България вече има фермерски пазари, които работят и се организират по един нов за страната устойчив начин. Няколко организации и стопански субекти поемат отговорността и изпълняват организаторски функции, за да може най-вече малките  земеделски производители от различни места в страната да получат директен достъп до потребителите. Това е в синхрон с европейската политика, включително е залегнало и в принципите на стратегията „От фермата до трапезата”, целяща засилване ролята и  мястото на производителите, както и на връзките им с крайните потребители. Тези  фермерски пазари и изложения станаха важна част от живота на много градове и  региони в страната и са възможност да бъдат подпомагани българските производители  в тези трудни времена на предизвикателства и натиск, включително причинени от  войната в Украйна и кризата Ковид-19. Този вид събития у нас съчетават утвърдени  европейски практики, работещи в интерес на местните производители.

След публикуването на заповед РД11-2661/10.11.2023 г. на директора на БАБХ,  няколко организатори на фермерски пазари получиха предписания да не се допускат  производители с продукти от животински произход, включително месни, млечни, яйца, дори мед и пчелни продукти, въпреки че всички са официално регистрирани и са под  контрол от БАБХ.

С издадената заповед е налице пълна забрана, която засяга и производителите с  регистрирани производствени обекти, установени правила за биосигурност,  документално удостоверяване и проследяване на продуктите. Същите тези  производители предлагат своите продукти свободно и законно в магазинната мрежа на  територията на цялата страна, именно поради факта, че производството им е в  съответствие с установените изисквания. Опитът в борбата с Африканска чума по  свинете и другите, посочени в заповедта болести по животните в различните държави,  сочи, че ликвидирането на заболяването изисква прилагане на мерки с години напред от различни сектори и индустрии, поради което забраната, наложена със цитираната  заповед, засяга законните интереси на производителите за неопределен бъдещ период  от време, а не еднократно, за едно или за няколко събития на фермерските пазари. Това  допълнително засилва усещането за непредвидимост от страна на държавната  администрация на фона на липса на обосновка засягаща мястото на продажба.

Ние – организаторите на фермерски пазари изразяваме своето пълно несъгласие с  включването на продажба на продукти от животински произход на пазарите в страната  въз основа на цитираната заповед. Включването на тази категория стоки в нея не е  обосновано и обсъдено нито с потенциални потърпевши страни, нито е аргументирано  пред широката общественост въз основа на констатации, наблюдения или обективна  експертна оценка. В допълнение, в разяснителната информация, качена на официалната страница на БАБХ, се твърди, че „действията имат и за цел намаляване на значителните икономическите загуби, които би претърпял бизнесът.” Ограничаването предлагането  на животински продукти чрез тази заповед със сигурност ще причини значителни  икономически загуби за бизнеса, особено на законни регистрирани малки  производители, за които реализацията на произведена продукция чрез подобни събития е основна или в някои случаи единствена възможност за пазарна реализация. Подобен  вид аргументация, като тази цитирана от придружаващия текст на БАБХ,  защитаваща интереса само на част от бизнеса, е в противовес със заявените  намерения на правителството да бъдат подпомагани малките производители. Като хора, които работят с малки производители, вярваме и виждаме, че тези производители  имат ключова роля за развитието на редица региони в страната и подобна заповед ще  има трайно негативен ефект върху тях и България, особено в контекста на трудностите  пред селскостопанския сектор. В допълнение, заповедта влиза в сила в критичен период в стопанската година, когато за редица производство е настъпил момент на реализация  на продукцията, нещо, което цитираната заповед блокира.

В контекст на по-горе представените аргументи, настояваме за изменение на заповедта, като се добави текст, който изключва от обхвата на т. 1 на Заповедта фермерските  пазари и събития, регистрирани като временен обект за търговия с храни, които се  контролират от БАБХ.

Считаме, че по този начин ще се постигне желаният и обоснован баланс между  обществения интерес от превенция на разпространението на заболяването и интереса  на производителите.

С уважение,

Кооперация „Хранкооп – София”, организатор на фермерски пазари в София и на др.  места в страната 

Елмазови ООД – фермерски пазар „От БГ” – Габрово 

Фондация „Пендара” – гр. Пловдив 

Фермерски и занаятчийски пазар „КоренЯк” – гр. Стара Загора 

Фермерски пазар Варна 

Фондация „Добруджа – история, традиции, култура”, фермерски пазари в Добрич,  Шумен, Варна 

Фондация „Ямбол – вкус и традиции” – гр. Ямбол 

Фермерски пазар „Натурално” – гр. Пловдив 

Фондация „Биоселена” – фермерски фестивал „Произведено във фермата“, София

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X