Какви плащания към фермерите предстоят до края на годината

Плащанията от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) ще започнат през декември, обяви изпълнителният директор на Държавен фонд “Земеделие” Георги Тахов.

Съгласно разчетите до края на годината се предвижда да бъде разплатена помощта по интервенцията с най-голям бюджет – „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“ (ОПДУ).

В индикативния график е заложено, че през декември ще бъдат преведени и средствата по двете мерки от ПРСР 2014-2020 – мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“.

Плащанията по мярка 10 ще бъдат наредени, при условия че към 1 декември бъдат получени от външните институции всички необходими данни, използвани в рамките на административните проверки.

По мярка 11 „Биологично земеделие“ субсидиите ще бъдат разплатени в посочения период, ако навреме ДФЗ разполага с актуализиран Биологичен регистър, поддържат от Министерството на земеделието.

През декември и януари е предвидено да се извършат поетапно и оторизациите по интервенциите за „Обвързано с производството подпомагане за животни“ (ОПЖ). 

Георги Тахов: Субсидии за Кампания 2023 ще получат всички кандидати в посочените периоди и срокове, за които са приключили административните проверки и проверките на място. Това условие се отнася за всички интервенции и мерки за подпомагане.

До края на годината предстои плащане и на над 19 млн. лв. по схемата за спешна финансова помощ за земеделските стопани, отглеждащи слънчоглед.

До края на ноември ще бъдат преведени 16 млн. лв. Средствата се предоставят за напояване при отглеждането на земеделски култури през тази година. Помощта за напояване е част от Временната рамка в подкрепа на икономиката вследствие на агресията на Русия срещу Украйна.

Срокът за прилагане на Украинската помощ е удължен до 30 юни 2024 г., а таванът на помощта се увеличава от 250 000 евро до 280 000 евро. След пренотификация от Брюксел и след решение на Управителния съвет на ДФЗ помощта ще бъде изплатена до края на годината.

„Основно подпомагане на доходите за устойчивост“ (досегашната СЕПП)

През декември се планира да бъде платена новата интервенция „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“ (досегашната СЕПП) на всички земеделски стопани с приключили административни проверки – активен фермер, изкуствени условия, предварителна условност.

Към момента нито една от тези проверки не е приключила. В предварителната условност дори не са стартирали проверките на Техническия инспекторат заради методиката за намаленията и санкциите. В момента се работи по опцията по-голяма част от земеделските производители, които имат приключили проверки, да получат плащане до тавана.

Приемът на заявленията с възражения и корекции приключи на 20 ноември. 2 137 фермери са възразили, че светят в червено, или коригирали.

От тук нататък частта с възраженията се насочва за експертна оценка към Технически инспекторат. Експертната оценка е отново преглеждане на данни от сателитни изображения, но разликата е, че вече ги гледа експерт, а не мониторингът, който е алгоритъм.

От индикативната ставка ще се платят не по-малко от 80%, а останалите средства ще бъдат заделени за евентуални корекции, които биха се наложили от последващи актуализации

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X