В проектобюджета за 2024 г. няма заложени средства за „украинската“ помощ

В законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2024 г., в чл.
47 по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ са предвидени 450 350 000 лв. за
държавни помощи, преходна национална помощ за тютюн, преходна национална
помощ за животни, схеми за извънредна помощ на земеделски стопани по
селскостопански пазарни механизми, средства за ДДС пазарни мерки и национални
доплащания за предходни кампании.

В него обаче няма заложени средства за компенсиране на земеделските стопани по т. нар. „украинска помощ“. ЕК вече разреши нейното удължаване до средата на 2024 г., а министър Вътев след последния Съвет по земеделие съобщи, че удължаването на помощта е поискано за цялата 2024 г. Само, че такива средства в проектобюджета не са заложени.

Необходимо е в законопроекта да се предвидят допълнителни средства общо в
размер на 442 000 000 лв. за подкрепа на земеделските стопани, с цел намаляване на
неблагоприятния ефект от икономическата криза и повишената инфлация. Очаква се
подпомагането да доведе до подобряване на ликвидността на стопанствата, запазване
на дейността им и осигуряване на пазарна устойчивост и конкурентоспособност.

Ето какви са мотивите, с които МЗХ е обосновало искането си за предвиждане на тези суми проектобюджета за следващата година:

През 2023 г. предвид конфликта в Украйна, за осигуряване на ликвидност на
земеделските стопани бяха предвидени извънредни 426 млн. лв. Средствата се
предоставиха за покриване на част от нарасналите разходи за производство чрез
държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за
преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу
Украйна“, която е нотифицирана пред Европейската комисия при спазване условията
на Временна рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на
икономиката след агресията на Русия срещу Украйна (Временна рамка).

Временната рамка е със срок на прилагане до края на 2023 г. Европейската
комисия е изготвила проект на Временната рамка, който предвижда удължаване на
срока на прилагането й – до края на месец март 2024 г. и увеличаване на тавана за
подпомагане на едно предприятие.

Предвид гореизложеното се предвижда прилагането на държавна помощ със
същия прогнозен ресурс и през 2024 г., с цел преодоляване на последиците от
войната, които ще зависят от развитието на конфликта, от ефекта на наложените
санкции и от евентуални по-нататъшни мерки.

Предвижда се и удължаване на мярката за държавна помощ за компенсиране
на разходите за вода за напояване, с аналогичен бюджет на 2023 г., в размер на 16
000 000 лв.

Освен това в проекта на Мотиви към законопроекта за държавния бюджет на
Република България за 2024 г., в раздел Данъчна политика е предвидено
въвеждането на нова схема за държавна помощ за земеделски стопани, които са
свързани с изменение на правната уредба за прилагане на държавна помощ за
земеделски стопани под формата на данъчно облекчение по чл. 189б от ЗКПО и чл.
48, ал. 6 от ЗДДФЛ, съобразно условията на Регламент (ЕС) № 2022/2472 на
Комисията от 14 декември 2022 година относно деклариране на някои категории
помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за
съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от ДФЕС
(Регламент (ЕС) № 2022/2472).

Обръщаме внимание, че по същество мярката не е нова, тъй като тя
представлява изменена версия на вече съществуваща фискална схема под формата
на данъчно предимство и в този смисъл се явява продължаваща (последваща
фискална схема).

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини