Правителството планира да продаде 700 000 дка от ДПФ

Финансовият министър Асен Василев е решил да продаде 700 000 дка от държавния поземлен фонд рещу 340 млн. лева – сума, която е заложена в приходната част на бюджета, видя Епицентър“. Като продажбата няма да е срещу реални пари, а срещу ПКБ (поименни компенсационни бонове) .

Скандалът има две страни!

Като продажбата няма да е срещу реални пари, а срещу ПКБ (поименни компенсационни бонове) .

Скандалът има две страни!

Първо, 700 000 дка е 1/5 от целия останал държавен поземлен фонд от обработваеми плодородни български земи!

Второ, към този момент годишният наем/аренда, който държавата получава от земите, предложени от Асен Василев за продажба, е 90 млн лева!

Като продажбата няма да е срещу реални пари, а срещу ПКБ (поименни компенсационни бонове) .

Прогнозната стойност на касовите приходи от продажбата на земи от държавния поземлен фонд чрез поименни компенсационни бонове (ПКБ), посочени в предложената рамка за бюджет на МЗХ за 2025 г. е в размер на 340 млн. лв.

За тази стойност, при допускане на продажба чрез търг на земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) за притежатели на поименни компенсационни бонове, на компенсаторни записи и на жилищни компенсаторни записи, ще са необходими по предварителни разчети приблизително 700 000 дка., което представлява 1/5 от наличния държавен поземлен фонд.

Съгласно чл. 35, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), шестдесет на сто от предложената цена в търговете за земеделски земи от държавния поземлен фонд се заплащат с ПКБ от спечелилия участник. Останалите четиридесет процента е с парични средства от цената на имота по пазарна оценка.

Следва да се има предвид, че ресурсът на земите от държавния поземлен фонд е ограничен и се използва:

– за обезщетяване на собствениците, чиито имоти не могат да бъдат възстановени, поради проведени мероприятия, както и за обезщетяване български граждани, чиито земеделски земи са послужили за погасяване на държавен дълг съгласно Спогодбата за уреждане на висящите финансови въпроси и развитие на икономическото сътрудничество между Народна Република България и Кралство Гърция (ДВ, бр. 87 от 1964 г.);

– за дългосрочно отдаване под наем и аренда, като ежегодно приходите са в размер на приблизително 90 млн. лв.“

Остава въпросът от къде правителството ще вземе земя за оземляване на малки и млади фермери, достъп на животновъди до пасища и т.н., каквито планове прокламира.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X