По-високи ставки и всички предложени промени в Стратегическия план

За налагащи се, и то немалко корекции на Стратегическия план за развитие
на земеделието и селските райони 2023–2027 г. се заговори още в края на миналата година, когато бе приет от Европейската комисия. Беше предвидено всичко да стане готово и планът да бъде изпратен до ноември. Тогава сроковете ни притискаха, сега
още повече. Бяхме от последните страни, които получиха зелена светлина от
Брюксел, и сега пак се очертава да сме от последните.
Предстои измененията да се съгласуват с Министерството на околната среда и
водите – става дума за екологичната оценка на стратегическия план, включително и новите му промени. Съгласувателната процедура с МОСВ продължава.

На второ място последните изменения на Стратегическия план трябва да
минат през СКУСЕС – Съвет за координация при управлението на средствата от ЕС. Чак след това идва ред да бъде разгледан и одобрен от Министерския
съвет. Едва след като всичко това стане, ще може да бъде изпратен официално
към дирекцията по земеделие и селски райони на Европейската комисия.

МЗХ има нелеката задача да се съобрази и с последния анализ на броя и вида на земеделските производители, заявили площи за Кампания 2023 г. Повече пари ще има за екосхеми, към които интересът на фермерите е по-голям. На следващо място аграрното ведомство е трябвало да се съобрази с взетото решение на Комисията
по земеделието и храните към Народното събрание. Нейните препоръки
за изменения бяха публикувани в “Държавен вестник” и МЗХ не може да
ги подмине.

Окончателният вариант на промени на плана е постигнат в съгласие между изпълнителна, законодателна власт и неправителствения сектор. “В съответствие
с препоръките на членовете на парламентарната земеделска комисия и получените становища от заинтересованите страни, ние актуализирахме ставките за подпомагане по почти всички интервенции, свързани с плащанията на площ и на животинска единица. Новите, по-високи ставки са с оглед на икономическата обстановка и ще
бъдат приложени за Кампания 2024 г.”, обясни Елена Иванова, директор на дирекция“ Развитие на селските райони” в МЗХ.

Други значими промени са претърпели екосхемите. Но тъй като все още няма една пълна година на прилагане на мерките от Стратегическия план, МЗХ все още не може да се похвали, че има цялостни резултати от анализ по прилагане на поетите ангажименти. Затова е взето решение от Комитета по наблюдение да се запазят всички екосхеми в цялост, но да се направят промени в част от условията за тях и
да се преразпределят средства от едни схеми, към които има по-нисък интерес, към други, които са по-желани и търсени от фермерите и са по-лесни за изпълнение.

Има промяна в размера на стартовата помощ за т.нар. „нови фермери“. Вместо анонсираните преди два месеца 20 000 евро, сега тяхната дейност ще се стимулира с 30 000 евро. Новата интервенция – „Подпомагане на нови фермери“ е за хора до 65 годишна възраст, които навлизат за първи път в земеделието. Тя ще е с бюджет в размер на 20 млн. евро.

Увеличени са нивата на ставките в интервенцията за подпомагане на биологичното производство средно с около 30%. Втора съществена промяна е отпадането на интервенцията „Насърчаване намалението на употребата на продукти за растителна защита и торове чрез контрол в краен продукт“. Тази интервенция е неприложима към момента поради липса на разработено национално законодателство. Беше планирана с бюджет 100 млн. евро, който е предложено да бъде преразпределен по следния начин:
• 25 млн. евро да бъдат прехвърлени към биологично земеделие;
• 50 млн. евро за хуманно отношение към животните;
• 25 млн. евро за подпомагане в площи в обхвата на зоните по Натура, тъй като там се отчита засилен интерес.

Направени са още две основни промени, които са свързани с максималния размер на допустимите разходи в едно проектно предложение в интервенциите за инвестиции и преработка, стана ясно от думите и. Освен това в допълнение е направено увеличение на размера, приложим за групи и организации на производители, които подават проектни предложения.

Бюджета за консултантски услуги, за който имаше много критики от депутатите при първото представяне на промените в Стратегическия план, е намален още в рамките на заседанието на Комитета по наблюдение през септември. Общият размер на трите интервенции в Системата за знания и иновации в селското стопанство (AKIS) от 100 млн. евро е намален на 80 млн. евро. 20 млн. евро са прехвърлени към хуманно отношение към животните.

Ето какви промени са предвидени в екосхемите:

В екосхема за биологично разнообразие (селскостопански животни) променените са в посока прецизиране в частта за описание на екосхемата. Увеличена е максималната стойност на планираната единична сума, ставката е завишена с приблизително 200 евро, плащането е на хектар. Актуализирана е частта за индикативните хектари, за които ще се прилага интервенцията.

В екосхемата за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура са прецизирани текстовете в частта описание на ангажиментите, като са отразени препоръките от доклада за екологична оценка. Извършена е актуализация на стойността на индикативните хектари на база на решението на Комисията по земеделие за значително намаляване на площите по тази интервенция и прехвърляне на бюджет към останалите интервенции. По този начин за периода 2024-2027 г. има съществено намаление на индикативния бюджет по тази интервенция, който е пренасочен към интервенции, в които има недостиг на средства.

По екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал, насърчаване на зелено торене и органично наторяване има актуализирани стойности по отношение на индикаторите. Предложените промени включват промяна на текстове в частта за описание на поетия ангажимент, дефиниране на междинни и покривни култури като отделни практики, актуализиране на съдържанието на органични подобрители на почвата с по-конкретно описание на допустимите, актуализиране на стойността на индикативните хектари, които ще се подпомагат по интервенцията. Бюджетът също е променен.

В екосхемата за намаляване използването на пестициди предложените промени са в посока преформулиране на екологичната практика с цел постигане на по-висок екологичен ефект, както и прилагане на полезни биологични агенти. Актуализирани са стойностите за индикативните хектари, които ще се подпомагат, и е увеличен бюджетът по интервенцията за сметка на бюджета на екосхемата за биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура.

По екосхемата за екологично поддържане на трайните насаждения са преформулирани биологичните практики. Целта е постигане на по-висок екологичен ефект и дефиниране на повече възможни практики, от които фермерите да избират в рамките на трайните насаждения. Естественото затревяване на междуредията е допълнено като допустима практика с цел използване на зелената маса като възможност за торене. Тук също са увеличени ставките и бюджетът.

В екосхемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи са променени максималните единични суми, които са увеличени в рамките на бюджета, който ще се прилага в периода 2024-2027 година.

По екосхемата за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горските екосистеми са намалени значително площите, които подлежат на подпомагане, както и бюджетът. Средствата са пренасочени към екосхеми, които са с производствени дейности.

Промените в екосхемата за разнообразяване на отглежданите култури предвиждат добавянето на трайните насаждения като допустими за четвърта култура. Актуализирани са максималната сума и планираната единична сума, както и индикативните хектари, за които ще се използва екосхемата, и бюджетът на база добавените площи от трайни насаждения, които стават допустими за подпомагане.

По интервенцията за обвързано с производството подпомагане в сектор „Животновъдство“ са прецизирани изискуемите количества за реализация. Освен това се запазва модулираният размер на подпомагане по отношение на сектор „Говедовъдство“.

За млечни крави изискването за реализация става от 2000 на 2100 кг.
За млечни крави, включени в развъдни програми, е повишено изискването за реализация – за биологичните животни от 2000 на 2100 кг, а за останалите, включени в развъдни програми – от 4000 на 4200 кг.
При месодайните крави също има завишаване на реализацията на продукция – от 0,3 на 0,5 говеда, които са предназначени за клане, износ, междуобщностна търговия или продажба в други стопанства. Въведено е възрастово ограничение на говедата, с които може да се доказва реализация – те трябва да са родени в стопанството и да са на възраст между 5 и 30 месеца.
По отношение на месодайните крави, включени в развъдни програми, се запазва същото изискване за възрастови ограничения, но има завишено изискване за реализация на продукция от 0,4 на 0,5 говеда.
При кравите от застрашени от изчезване породи има завишено изискване за реализация от 2000 на 2100 кг на млечна крава и от 0,25 на 0,4 говеда за клане, износ или продажба. Те също трябва да са родени в стопанството и да са на възраст между 5 и 30 месеца.
При обвързаното подпомагане за биволи също е завишено изискването – от 400 на 420 кг от животно.
За обвързаното подпомагане на овце и кози от застрашени от изчезване породи има завишено количество за реализация от 35 на 40 кг мляко за овца-майка и 60 кг от коза, както и от 0,2 на 0,25 животни за клане или търговия. Въвежда се и възрастово ограничение за реализация – до 12 месеца.

В интервенцията за подпомагане на доходите на младите земеделски стопани е прецизирано условието за възраст. Всички, които са заявили интервенцията и изпълняват условията за възраст в първата година на получаване на помощта, ще могат да бъдат кандидати по нея и в следващите години от програмния период.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X