Земеделие? Аграрна икономика?? Агробизнес…

Най-често свеждаме земеделието до агрономията

Агрономията е наука за селскостопанските практики. Българското селско стопанство се състои от огромен брой хора, които познават добре техническите процеси, свързани с отглеждането на селскостопанските култури. Чрез използването на различни методи за култивиране, техники за обработка на почвата и модели на хранене, тези хора се стремят към подобряване на производителността и опазване на почвеното здраве и плодородие. За съжаление, на това ниво спира развитието на много земеделски стопанства.

Съвременното селско стопанство трябва да бъде движено от икономически мотивирани решения. Тук идва място на Аграрната икономика или Икономиката на селското стопанство.

Агроикономиката разглежда земеделието от икономическа гледна точка. Тук трябва да следим как ресурсите се използват в земеделското производство. Агроикономически подготвените ръководители на стопанства анализират пазарите, следят селскостопанските политики и отчитат ежегодно икономическото въздействие на различните земеделски практики.

В най-голяма степен икономическият (финансовият) резултат на едно стопанство зависи от нивото на подготовка на неговите ръководители.

Поради фундаментално сгрешена учебна програма, българските училища и университети не произвеждат достатъчно подготвени кадри за българското земеделие. Масово срещаме агрономи, които не могат да направят икономически анализ на производството или агроикономисти, които не познават базови агротехнически процеси!

На следващ етап идват търговските аспекти на селското стопанство. Това вече е агробизнес. Тук обобщаваме всички търговски процеси в селското стопанство. Включваме маркетинг, дистрибуция и продажбата на селскостопански стоки и услуги. Фокусът е върху максимизиране на печалбата по цялата верига на селскостопанската дейност. Ако тези въпроси не са интересни за хората, които са на ниво агробизнес, то те са от фундаментално значение за оцеляването и развитието на хората, които се занимават със земеделие. И трябва да бъдат сигнална червена лампа за хората, които носят отговорност за обучението и създаването на кадри за българското селско стопанство!

В условията на пазарна икономика и тежка конкурентна среда, единственият начин българското селско стопанство да оцелее и да осигурява продоволствената сигурност на населението, е с много бързи темпове да преминем от писане на проекти и усвояване на средства към подготовка на висококвалифицирани и мотивирани кадри!

Технологичната и техническата обезпеченост на българските земеделски стопанства е сред първите в Европа, но ефективността на производството ни е от най-ниските на континента. Именно липсата на компетентни ръководни и оперативни кадри е в основата на тези резултати.

И ако сте раздразнени и обидени от горенаписаното, значи то е било изключително полезно за вас! Прочетете го още веднъж и започнете от основите!

Никола Георгиев

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X