ЕК одобри френска схема за държавна помощ в размер на 500 млн. евро в подкрепа на инвестициите в селското стопанство

Европейската комисия одобри, съгласно правилата на ЕС за държавна помощ, френска схема за 500 милиона евро за подпомагане на инвестициите в холдингови дружества, осъществяващи дейност в първичното селскостопанско производство. Мярката ще допринесе за постигането на целите на Общата селскостопанска политика чрез насърчаване на развитието на интелигентен, конкурентоспособен, устойчив и диверсифициран селскостопански сектор, който гарантира продоволствената сигурност, като същевременно подкрепя и засилва опазването на околната среда и насърчава действията в областта на климата.

Франция уведоми Комисията за плана си да подкрепи инвестициите в земеделски холдингови дружества в контекст, в който селскостопанският сектор е изправен пред двойното предизвикателство  поддържане и развитие на способността за производство на храни в достатъчна степен и адаптиране към изменението на климата. Целта е да се насърчи устойчивото развитие на сектора чрез засилване на икономическата му конкурентоспособност, като същевременно се гарантира опазването на околната среда и хуманното отношение към животните. Схемата ще се съсредоточи и върху подпомагането на младите земеделски стопани с цел да се улесни приемствеността между поколенията в селското стопанство. Схемата, с бюджет от 500 милиона евро, ще продължи до 31 декември 2029 г.

Помощта ще бъде под различни форми като преки безвъзмездни средства, лихвени субсидии, нисколихвени заеми, възстановяеми аванси, гаранции, както и данъчни предимства. Схемата ще бъде отворена за  малки и средни земеделски холдингови компании;  големи люпилни, които ще направят инвестиции, насочени по-специално към подобряване на хуманното отношение към животните; и местни и регионални власти, ангажирани с икономическа дейност в първичното селскостопанско производство. Помощта ще покрива между 65 % и 100 % от допустимите разходи.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X