Прилагане на националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние: ДЗЕС 1

4.1. ДЗЕС 1

4.1.1.Съотношението на постоянно затревените площи спрямо общата земеделска
площ, декларирана от земеделските стопани през съответната година, не трябва да
намалява с повече от 5% спрямо референтното съотношение между постоянно затревени площи и обща земеделска площ от 13,17%, определено през 2018 г.
„Постоянно затревена площ“ („постоянно затревена площ и постоянно пасище“
общо) означава земя, която е използвана за отглеждане на трева или други тревни
фуражи, естествено растящи (саморазсадени) или чрез култивиране (изкуствено засети), която не е била включена в сеитбооборота на стопанството в продължение на пет или повече години…“ съгласно определението на чл. 4 параграф 3, буква в) на Регламент ЕС 021/2115 и е била декларирана като такава през 2018 г.„Обща земеделска площ“ означава земеделската площ, която е декларирана през 2018 г. в съответствие с чл. 72, параграф 1, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) № 1306/2013 от земеделски стопани, получаващи директни плащания и е установена съгласно чл. 2, параграф 1, втора алинея, точка 23 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014.

4.1.2. Съотношението на постоянно затревените площи се определя всяка година
въз основа на площите, декларирани за същата година от бенефициентите, получаващи  директни плащания съгласно дял III, глава II от Регламент (ЕС) 2021/2115, или годишни плащания съгласно членове 70, 71 и 72 от същия регламент в съответствие с чл. 67, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета.  Съотношението се определя от компетентната дирекция в Министерството на земеделието и храните за прилагане на ОСП в областта на растениевъството въз основа на данните за декларираните площи, получени от Държавен фонд „Земеделие“.

4.1.3. При спад на съотношението с повече от 5% през съответната година,
земеделските стопани, на ниво стопанство, които са преобразували постоянно затревени площи и са допринесли за намалението на съотношението през съответната година се задължават обратно да възстановят в постоянно затревени площи (ПЗП) разораните през  съответната година ПЗП.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X