Методология на прилагане: ДЗЕС 4

4.4.1.Стандартът е приложим за изпълнение, когато земеделска площ от
стопанството (обработваема земя, трайно насаждение или постоянно затревена площ)
граничи с повърхностен воден обект (реки, потоци, канали, езера, язовири, море), в това число и главните канали към оризовите клетки.

4.4.2. Водни течения са повърхностни водни тела и включващи отделни и
значителни елементи от следните повърхностни води: езеро, язовир, поток, река или
канал, част от поток, река или канал (включително напоителни и отводнителни канали), преходни води или разширение на крайбрежни води.

4.4.3. Буферните ивици по протежение на повърхностните водни обекти трябва да
имат растителна покривка или остатъци от нея през цялата година, съставена от
тревисти, храстовидни или дървесни видове и в която е забранено прилагане на
минерални и/или органични азотсъдържащи торове и/или третиране с продукти за
растителна защита (ПРЗ).

4.4.4. За отправна точка при измерване на буферната ивица служи отрезът на
брега, който реката прави при пълноводие, или брега на водния обект. При наличие на естествена или изкуствено създадена тревна или залесена ивица с дървесна или
храстовидна растителност, тя се счита за част от оставената буферна ивица.
стр. 8 от 61

4.4.5. При наклон на парцела от 5 до 10 %, затревяването на буферната ивица се
отнася за 5-те метра от водния обект, а в останалите 5 м площта може да се обработва и засява, но не може да се тори с минерални и/или органични азотсъдържащи торове и
пръска с ПРЗ – общо 10 м. При площи с остър наклон над 10 % затревяването на
буферната ивица се отнася за 5-те метра от водния обект, а в останалите 45 м площта
може да се обработва и засява, но не може да се тори и пръска с ПРЗ – общо със
затревената буферна ивица да не се тори и пръска – 50 м.

4.4.6. Буферните ивици при оризовите клетки по протежение на напоителни и
отводнителни канали са с минимална ширина – 2 метра

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини