Очаква се цената на водата за напояване през 2024 г. да запази нивата си спрямо сезон 2023

 Снежина Динева, Изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД пред земеделеца.бг

 Госпожо Динева, за първи път „Напоителни системи“ ЕАД става бенефициент по ПРСР 2016-2020 г. Проектите са на стойност 112,3 млн. лв. Какво означава това и какво ще бъде постигнато с тези проекти?

„Напоителни системи“ ЕАД за първи път в историята на дружеството е бенефициент по ПРСР. Дружеството участва в програмата с общо 24 проектни предложения за рехабилитация на най-използваните участъци от съоръженията на съществуващата инфраструктура за доставка на вода за напояване, с обща стойност от 112,3 млн. лв. Предвидено е изпълнението на проектите да приключи през 2025 г, като в резултат се очаква повишаване на капацитета на ремонтираните участъци от съоръженията до над 80%, обезпечаване доставката на водни маси до допълнителни 200 хил. дка и осигуряване на възможност за трайно редуциране цената на услугата.

Очаква ли се и през сезон 2024 да има помощ за водата за напояване към земеделците в размер на 80% от цената на поливната вода, каквато помощ имаше през настоящата година?

След предварителни калкулации за прогнозната стойност на цената на услугата „доставка на вода“ се очаква за сезон 2024 тя да запази нивата си, спрямо сезон 2023. Предвид икономическата обстановка в страната, както и текущите военни действия, имащи преки последствия върху световния пазар, респ. земеделското производство, дружеството работи активно с компетентните лица в МЗХ, с оглед подсигуряване на възможност за компенсиране разходите за вода и през сезон 2024, в размер от минимум 80%.

Все повече се говори за идеята дружеството „Напоителни системи“ ЕАД да бъде трансформирано в Държавна агенция. Работи ли се по тази идея и ако тя стане факт, какво ще промени това?

Този въпрос не е от компетенциите на „Напоителни системи“ ЕАД. По всяка вероятност инициаторите и разпространителите на идеята биха могли да се произнесат с по-подробна информация, която би била интересна и за екипа на „Напоителни системи“ ЕАД. Единственото, което е резонно да се отбележи тук, е че преобразуването на едно търговско дружество в Бюджетен разпределител на средства, в момент в който последното е бенефициент по програма за рехабилитация на инфраструктура за напояване, финансирана със средства от ЕС, би следвало да е предмет на задълбочен и адекватно мотивиран анализ, какъвто до момента не е извършван.

 Как приключи поливен сезон 2023? Имаше ли проблеми? Започна ли подготовка за следващия поливен сезон?

Поливен сезон 2023 приключи успешно. Показател за това е увеличението на площите, до които е доставена вода с 35 044 дка, или 11.4% спрямо сезон 2022. Непосредствено след приключването му започна подготовка на съоръженията за следващия поливен сезон – ежегодна процедура, включваща отстраняване на аварии, възникнали по време на активен напоителен сезон, но не водещи до трайно спиране на водоподаването, дейности по язовирите, за периода на акумулация на водни маси в тях и други, без изпълнение на които би била невъзможна експлоатацията на напоителните системи. Текущи проблеми винаги има, като естеството им е разнообразно – от чисто метеорологични и климатичните фактори, обуславящи суха или влажна година, през  определяне и публикуване цената на водата, до осигуряване безпроблемната доставката на всяка заявена капка вода.

 По време на предишното ви пребиваване на поста Изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД разработихте с Вашия екип мащабен план за рехабилитация на напоителни системи и защита от вредното въздействие на водите на стойност почти 1 млрд. лв. В последствие той отпадна от Плана за устойчивост и възстановяване. Има ли все-още някакъв шанс да бъде осъществен в някакъв обем и под каква форма?

В първоначалния вариант на НПВУ бяха заложени средства за пълна рехабилитация на „Напоителни системи“ ЕАД, включително инфраструктура за напояване, ОПВВВ и язовири – общо 245 обекта. Проектът бе отменен, но дружеството разполага с обосновка и таблична информация по обекти, включително ориентировъчна стойност, към август 2020 г. Към момента уви – липсва възможност за реализиране на обектите чрез финансиране по НПВУ. Част от тях биха могли да бъдат част от логичното продължение на подмярка 4.3 от ПРСР – Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г., но пълната рехабилитация на съоръженията на този етап не би била възможна без осигуряване на финансиране чрез мерки от Националния бюджет. Последното е нелека задача, свързана с немалко процедури и калкулации. В тази връзка от страна на МЗХ се предприемат редица действия, както например предстоящо иницииране преброяването на поливните площи в България. Реализиране на последното би дало по-точна информация за актуалния им размер (последно са преброени през 1999 г), както и за инфраструктурата, чрез която поливните площи могат да се снабдят с вода, респ. целесъобразността от рехабилитация на конкретни части/участъци от съоръженията за доставка на вода, съответно би било възможно да се прецизират и анализират както самите обекти, така спешността и неотложността от пълното им възстановяване и съответните необходими средства.

От съществена важност тук са и дейностите по ОПВВВ, като залагане на повече средства за превенция в капиталовата програма на МЗХ би осигурило възможност за по-лесна текуща поддръжка, каквато дейност е вменена на „Напоителни системи“ ЕАД.

 При встъпването си в длъжност заявихте, че ще работите за рехабилитацията на всеки един напоителен канал в България. Какво е свършено в тази посока досега? Какво предстои?

Както е отбелязано в първия въпрос, „Напоителни системи“ ЕАД за първи път в историята на дружеството е бенефициент по ПРСР. Това е мярката, която разработи моя екип в предходния ми мандат като Изпълнителен директор на „Напоителни системи“. Дружеството участва в програмата с общо 24 проектни предложения за рехабилитация на най-използваните участъци от съоръженията на съществуващата инфраструктура за доставка на вода за напояване. Това е както началото рехабилитацията на съоръженията за доставка на вода, така и нашият важен „първи урок“ в изпълнението на такива проекти, който да служи като модел, насока в която да върви дружеството и занапред, разбира се при успешното приключване на всичките 24 обекта.

Към момента дружеството проучва наличието на други възможности за осигуряване на финансиране, с оглед цялостно подобряване на инфраструктурата за доставка на вода и ограничаване на загубите. При установено трайно финансово стабилизиране на „Напоителни системи“ ЕАД, дружеството би могло да инвестира в съвременни и иновативни методи за доставка и подпомагане доставката на вода, с оглед подобряване на услугата, снижаване разходите за реализирането и, съответно намаляване себестойността и.

Виждате ли реална надежда в България да има функциониращо напояване, както е в останалите европейски държави?

Визирайки останалите държави в Европа, следва да се отбележи, че България е с история в земеделието, което не би могло да съществува без напояване. Предвид разполагаемите водни ресурси на територията на страната ни, както и наличната, изградена и действаща инфраструктура за доставка на вода, напояването функционира и в момента. Поради редица комплексни и дълговременно натрупвани причини, включително няколкократните промени в начина на стопанисване и ползване на земеделските земи, към момента изградената инфраструктура за транспорт и доставка на вода за напояване не съответства на мащаба на обработваемите и напоявани площи – съоръженията са проектирани и изградени да обслужват в пъти по-големи и окрупнени земи. Към днешна дата, същите съоръжения се запълват с вода, за да я доставят до много по-малки и разпръснати площи (под 4% от последно преброените за годни и изградени за напояване), при генериране на немалки разходи по осъществяване на услугата за цялото съоръжение, което пренася водата до водоползвателите и при заплащане на такси за правото на водовземане за много по-големи количества вода, които биват иззети и заплатени от дружеството, но остават неоползотворени.

Като важни стъпки за цялостното подобряване на напояването следва да се отбележат реализирането на проектите, заложени за изпълнение по подмярка 4.3 от ПРСР и както е отбелязано и по-горе, – текущите действия от страна на МЗХ  за стартиране на процедура по преброяването на поливните площи в България. Чрез последното ще се получи реална картина на възможните за напояване площи, което пък ще покаже кои съоръжения е рентабилно да се оптимизират, подобрят и пр.

Интервю на Ася Василева

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини