ЕК одобри шестнадесетото изменение на ПРСР 2014-2020 г. Изменението включва и преразпределяне на 142 млн. евро от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Европейската комисия одобри шестнадесетото изменение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г, с което се предвижда промяна на текстовете в част от мерките и подмерките. Изменението включва и преразпределяне на 142 млн. евро от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, което не оказва негативно влияние нито върху европейския, нито върху държавния бюджет.

Като част от резултатите от финансовите преразпределения (включително и вътре в самите мерки), са прехвърлени над 115 млн. евро публични средства към подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, близо 45 млн. евро публични средства към бюджета на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, 1.2 млн. евро публични средства към подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура – развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура“, както и с допълнителни 26 млн. евро публични средства е увеличен бюджетът на процедурата, стартирала през 2021 г. за  преработвателни предприятия по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

Промените в отделни мерки и подмерки ще спомогнат за улесняване изпълнението на ПРСР 2014-2020 г. и успешното приключване на програмния период.

Във връзка с етапа на изпълнение на ПРСР 2014-2020 г. се извършва корекция в крайният срок за изпълнение на проекти по инвестиционните мерки от 2023 г. на 2025 г.

С изменението на Програмата се увеличава допустимият размер на разходите за инвестиции по подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от 100 000 евро на 350 000 евро. Целта е извършване на ефективни демонстрационни дейности, насочени към земеделски стопани и заетите лица в техните стопанства.

За улесняване изпълнението на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ се включва текст, съгласно който назначаването на втори ръководител на земеделското стопанство е допустимо само когато кандидати/бенефициенти жени ползват отпуск и обезщетение при бременност, раждане и отглеждане на дете до 2 години.

В текста на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е направено изменение във връзка с предвидената възможност за индексация на разходите за строително монтажни работи (СМР) по подмярката.

Промените в мярка 10 „Агроекология и климат“, мярка 11 „Биологично земеделие“ и Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ включват увеличение (индексация) на размера на компенсаторните плащания по трите мерки.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини