1,6 млрд. лева е положителното търговско салдо в селското стопанство за 2022 г.

Брутната добавена стойност в сектора се свива на годишна база

Правителството прие Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2023. Той включва обстоен анализ за миналата и прогнозни данни за настоящата година, съобщават от Правителствената информационна служба.

Брутната добавена стойност (БДС), създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство” през 2022 г. възлиза на 6,5 млрд. лева. В реално изражение тя се свива с 4,4% спрямо предходната година, в резултат на предизвикателствата, свързани с войната в Украйна и повишените разходи за производство. Делът на аграрния отрасъл в общата БДС за икономиката на страната е 4,3%. Предварителните данни за първите две тримесечия на 2023 г. сочат намаление на БДС, формирана от аграрния отрасъл, съответно с 1,1% и 0,3% на годишна база в реално изражение.

През 2022 г. за поредна година се формира значително положително салдо в аграрната търговия на България, възлизащо на 1,6 млрд. евро. По предварителни данни, през първото полугодие на 2023 г. нетният износ на селскостопански стоки от страната е в размер на 972,7 хил. евро, като водещите групи продукти в неговата структура са зърното, растителните мазнини и маслодайните семена.

По схемите за директни плащания и преходна национална помощ през календарната 2022 г. са оторизирани близо 1,7 млрд. лева от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от националния бюджет.

В рамките на 2022 г. по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. са изплатени 683,5 млн. лева, а по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. – 22,8 млн. лева.

Подкрепата на земеделските производители под формата на държавни помощи през годината е в размер на 981,1 млн. лева.

В доклада са посочени приоритетите и целите на политиката в аграрния отрасъл, както и мерките за тяхното постигане през 2024 г.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини