Одобрени са промените в Стратегическия план за земеделие

Правителството одобри изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 — 2027 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет, с което се предвижда изменение на текстовете в част от интервенциите, както и прехвърляне на средства между различни интервенции.

Все още предложените изменения на СП не са публикувани на страницата на аграрното министерство.

Решението на Министерския съвет не води до въздействие върху държавния бюджет и е в рамките на първоначално зададените параметри на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г.

С приложените промени се пренасочва бюджет от 70 млн. евро. към мярката за хуманно отношение към животните.

5 млн. евро от тези средства идват от бюджета на интервенция „Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет“ се пренасочват към интервенция „Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност“.

Още 15 млн. евро публични разходи от интервенция „Професионално обучение и придобиване на знания“ се пренасочват също към интервенцията за хуманно отношение

Освен това интервенция II.А.11 „Насърчаване намалението на употребата на продуктите за растителна защита и торове през контрол в краен продукт“ е заличена и в допълнение част от финансовите средства в размер на 50 млн.евро. също се насочват към интервенцията за хуманно отношение.

Текущият бюджет на интервенцията е 50 млн. евро, като през кампания 2023 се отчита по-голям интерес от страна на кандидатите за участие в нея. С предложените промени в Стратегическия план, при повишени ставки за изпълняваните дейности през 2024 може да се очаква допълнителен интерес към заявяване, в т.ч. за дейността за допълнителна ваксинация, която не стартира през 2023 г.;

Актуализирани са размерите на подпомагане за отделните категории животни в съответните дейности.

Освен това са прецизирани изискванията в дейност „Намаляване употребата на антимикробни средства“, които целят подобряване на ефективността й при прилагане и стартирането й през 2024 г.

Чрез въведените промени е определен нов максимален размер на допустимите разходи за инвестиции. Освен това са прецизирани и изискванията за изпълнение на дейности по различните направления в интервенцията за инвестиции.

Актуализиран е максималният размер на допустимите разходи за кандидати земеделски стопани и определяне на общ максимален размер на разходите за един кандидат по интервенцията.

Прецизирани са изискванията за изпълнение на дейности за подкрепа и дейности, свързани с производство на електроенергия за ВЕИ.

Определен е нов максимален размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на интервенцията и за един проект – до 1 000 000 евро.

Определен е нов максимален размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за един кандидат за периода на прилагане на интервенцията – до 450 000 евро.

Определен е нов общ максимален размер на допустимите разходи за интервенции ІІ. Г.1 и ІІ. Г.1.1 за един кандидат за периода на прилагане на интервенциите – до 1 800 000 евро.

Определен е нов общ максимален размер на допустимите разходи за интервенции ІІ. Г.1 и ІІ. Г.1.1 за инвестиции в земеделска техника за един кандидат за периода на прилагане на интервенциите – до 700 000 евро.

Повишава се максималния размер на допустимите разходи за един кандидат, съответстващ на определението за група/организация на производители от 2 000 000 евро на 2 500 000 евро.

По отношение на интервенцията за инвестиции в земеделските стопанства, насочени към опазване на компонентите на околната среда също се прилагат промени.

Актуализира се максималния размер на допустимите разходи за кандидати земеделски стопани и определяне на общ максимален размер на разходите за един кандидат по интервенцията.

Определен е нов максимален размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на интервенцията и за един проект – до 1 000 000 евро;

Определен е нов максимален размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за един кандидат за периода на прилагане на интервенцията – до 450 000 евро;

Определен е нов общ максимален размер на допустимите разходи за интервенции ІІ. Г.1 и ІІ. Г.1.1 за един кандидат за периода на прилагане на интервенциите – до 1 800 000 евро;

Определен е нов общ максимален размер на допустимите разходи за интервенции ІІ. Г.1 и ІІ. Г.1.1 за инвестиции в земеделска техника за един кандидат за периода на прилагане на интервенциите – до 700 000 евро.

Част от тях се отнасят до интервенциите за инвестиции в преработка на селскостопански продукти, аналог на досегашната мярка 4.2.

Предложените промени унифицират подхода за определяне на допустимите кандидати – земеделски стопани и преработвателни предприятия, които получават възможност за подпомагане по интервенцията.

Прецизирани са допустимите кандидати по интервенцията, различни от земеделски стопани.

Актуализира се максималният размер на допустимите разходи за кандидати земеделски стопани и преработвателни предприятия, както и определяне на общ максимален размер на разходите за един кандидат по интервенцията.

Освен това са прецизирани изискванията за изпълнение на дейности за подкрепа и изискванията свързани с производство на електроенергия за ВЕИ.

За кандидати преработватели на селскостопански продукти, допустими за подпомагане трябва да отговарят и на следните условия:
за микро, малки, средни предприятия и големи* предприятия – да осъществяват дейност по преработка на селскостопански продукти съгласно Закона за храните* /*ако закона е приложим за съответната дейност/ от най – малко 24 месеца без прекъсване преди подаване на проектното предложение.
За кандидати земеделски стопани, допустими за подпомагане трябва да отговарят и на следните условия:
да са регистрирани като земеделски стопани по Закона за подпомагане на земеделските производители от най – малко 24 месеца преди кандидатстването за подпомагане и да не са прекратявали своята дейност в този период – в случай че попадат в категорията микро, малки, средни предприятия и големи* предприятия, дефинирани съгласно Закон за малките и средните предприятия;
Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на интервенцията и за един проект е до 2 000 000 евро;
Общият максимален размер на допустимите разходи за интервенции ІІ. Г.2 и ІІ. Г.2.1 за един кандидат за периода на прилагане на интервенциите е до 3 000 000 евро.
Повишава се максималния размер на допустимите разходи за един кандидат, съответстващ на определението за група/организация на производители от 2 000 000 евро на 2 500 000 евро.

По отношение на интервенцият за „Инвестиции за преработка на селскостопански продукти, насочени към опазване на компонентите на околната среда“ също се прилагат някои промени.

За кандидати преработватели на селскостопански продукти, допустими за подпомагане трябва да отговарят и на следните условия:

за микро, малки, средни предприятия и големи* предприятия – да осъществяват дейност по преработка на селскостопански продукти съгласно Закона за храните* /*ако закона е приложим за съответната дейност/ от най-малко 24 месеца без прекъсване преди подаване на проектното предложение.
За кандидати земеделски стопани, допустими за подпомагане трябва да отговарят и на следните условия:

да са регистрирани като земеделски стопани по Закона за подпомагане на земеделските производители от най-малко 24 месеца преди кандидатстването за подпомагане и да не са прекратявали своята дейност в този период – в случай че попадат в категорията микро, малки, средни предприятия и големи* предприятия, дефинирани съгласно Закон за малките и средните предприятия.
Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на интервенцията и за един проект е до 2 000 000 евро;
Общият максимален размер на допустимите разходи за интервенции ІІ. Г.2 и ІІ. Г.2.1 за един кандидат за периода на прилагане на интервенциите е до 3 000 000 евро.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X