Актуализирани ставки и модулация в обвързаното подпомагане за плодове

Взето е национално решение за единно ниво на подкрепа за всички култури, включени в интервенцията, както и за въвеждане на модулация в подпомагането, каквато е прилагана до кампания 2022 включително – по-високо подпомагане до 30-ия заявен ха и по-ниско подпомагане за хектарите над 30 в стопанството в съотношение 1.5:1.

Актуализирана е планираната единична сума (евро/ха) за периода 2024-2027, което води до актуализиране и на максималната и минималната стойност за планираната единична сума (евро/ха). Актуализирана е индикативната стойност на площите, които ще се подпомогнат по интервенцията за периода 2024-2027, съобразно данните от заявленията от кампания 2023, както и на индикативния бюджет за същия период.

Промените са довели до уеднаквяване на подкрепата за всички култури по интервенцията, насочване на подпомагането приоритетно към малките и средни по големина производители на плодове, актуализиране на индикативната стойност на площите, които ще се подпомогнат по интервенцията, нивото на подкрепа и индикативния бюджет за периода 2024-2027.

Изменението влиза в сила от 15 март 2024 г.

Актуализира се и обвързано с производството подпомагане на доходите – плодови насаждения до встъпването им в плододаване

Причини, които обосновават промяната са актуализиране на индикативната стойност на площите, които ще се подпомогнат по интервенцията, съобразно данните от заявленията от кампания 2023, и индикативния бюджет за периода 2024-2027.

Изменението влиза в сила от 15 март 2024 г.

В рамките на тази интервенция се предвижда подпомагане на доходите на стопанства, осъществяващи дейността си в производство на плодове от следните видове култури: ягоди, малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, сливи и десертно грозде. Очаква се тази подкрепа да спомогне за увеличаване на тяхната конкурентоспособност, икономическата им жизнеспособност, повишаване на нивото на специализацията им и подобряване на тяхната пазарна ориентация. Чрез този вид целенасочена подкрепа ще се създадат благоприятни условия за развитие на дейността на стопанствата, увеличавайки икономическия им потенциал и подобрявайки ликвидността им.

Интервенцията е обвързана с вида на производството, насочена е към всички земеделски стопани, които произвеждат плодове от допустимите за подпомагане култури.

Културите, допустими за подпомагане по тази интервенция са определени на база обективни и недискриминационни критерии. Всички култури, включени в интервенцията, са обект на подкрепа и в текущия програмен период.

Подпомагането по тази интервенция се предоставя под формата на годишно плащане на хектар земеделска земя, от която е добит и реализиран на пазара добив от допустимите за подпомагане култури, определен съобразно спецификите за всяка конкретна култура.

Бенефициенти по подпомагането са земеделски стопани, които имат право на подпомагане по интервенцията за основно подпомагане на доходи за устойчивост и които отговарят на дефиницията „за активен земеделски стопанин“.

Земеделски стопани, които стопанисват и заявяват за подпомагане минимум 0,5 ха (заедно или поотделно) допустими за подпомагане площи с плодове от следните видове култури: ягоди, малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, сливи (prunus domestica) и десертно грозде. За достигане на минималния праг от 0,5 ха е възможно комбинирането при заявяване с интервенцията за обвързано подпомагане на доходите – плодови насаждения до встъпването им в плододаване, но по конкретната интервенция се заявяват само площи с допустимите култури в период на плододаване, от които следва да е добит и реализиран на пазара добив, съобразно заявената площ и изискуемия за конкретната култура добив.

Изискуемият добив по култури е както следва:
Ябълки – 11 914 кг/ха;
Ягоди – 4 980 кг/ха;
Круши – 5 922 кг/ха;
Кайсии и зарзали – 4 970 кг/ха;
Праскови и нектарини – 7 500 кг/ха;
Сливи – 6 246 кг/ха;
Череши – 4 700 кг/ха;
Вишни – 3 718 кг/ха;
Малини – 3 300 кг/ха;
Десертно грозде – 4 500 кг/ха

Кандидатите с площи със сертифицирано биологично производство и площите в преход към биологично земеделие удостоверяват минимални добиви от заявените площи за съответната култура в размер на 50% от минималния добив, определен за културата. Полученият и реализиран на пазара добив се удостоверява с документи за реализация на продукцията.

С оглед да бъде избегната възможността по интервенцията да бъдат заявявани винени сортове ще бъде приложена сортова листа с допустими сортове по отношение на културата „десертно грозде“.

При производството следва да са спазени съответните минимални агротехнически мероприятия.

При определяне на нивата на подкрепа по интервенциите  са взети предвид  данните за рентабилност на отделните подсектори, индивидуалните трудности, които изпитват, постоянно повишаващите се разходи, именно затова в сектора за производство на плодове и зеленчуци културите са групирани според необходимостта от определена степен на подкрепа. Размерът на подпомагане е определен с оглед постигането на задоволителна добавка към по-високите нужди от подкрепа на доходите на земеделските стопани в секторите с ниска рентабилност, стимулиращ ги да продължат земеделското производство. При дефинирането на нивото на подпомагането е взето предвид и това да има известна предвидимост чрез осигуряване на последователност и приемственост в подкрепата за земеделските стопани, за да бъдат удовлетворени очакванията на бенефициерите, които са били обект на подкрепа до момента. Поради тази причина е предвидено увеличение в нивото на подпомагане в размер на 3%, за да бъде съпоставимо с изплатеното през кампания 2022.

Културите сливи и десертно грозде ще се подпомагат с еднакво ниво на подкрепа заедно с останалите култури, включени в интервенцията, тъй като, съгласно актуалните технологични карти по култури, необходимостта от подкрепа за тях не е по-ниска. Видно е, че нито преките разходи, нито общите (преките + допълнителните разходи) са по – ниски спрямо тези на останалите култури, напротив – по-високи са от средното за всички култури, също така себестойността при двете култури е съпоставима с тази при други плодове. По тази причина всички култури, включени в интервенцията, ще се подпомагат с еднакво ниво на подкрепа.

С цел по-висока финансова устойчивост за малките и средни стопанства в сектора, които не могат да се възползват от предимствата на икономиите на мащаба на големите стопанства, се прилага модулиран размер на плащането – по-високо ниво на подкрепа до 30-тия ха, заявен по интервенцията, и по-ниско ниво на подкрепа за останалата площ в стопанството над 30 ха. Прилагането на модулация ще компенсира частично увеличаването на подкрепата за културите сливи и десертно грозде.

Проследяването на възрастта на насажденията и ограничението подкрепата да е предназначена само за насаждения в период на плододаване от една страна ще лимитира опитите по интервенцията да бъдат заявявани стари, не добре поддържани овощни градини, а от друга – ще стимулира земеделските стопани периодично да обновяват градините си, съответно да прилагат нови сортове, нови техники на отглеждане, което би подобрило както техните добиви, така и качеството на продукцията. Това неминуемо ще доведе и до подобряване на конкурентоспособността на стопанствата. По-ниският изискуем добив за площите, заети с допустимите култури, които се отглеждат по биологичен начин, не само отчита по-ниските добиви на биологичното производство в сравнение с конвенционалното, но и би стимулирало някаква част от земеделските стопани да преминат към такъв метод на производство, което от своя страна би позиционирало тяхната продукция в съвсем друг ценови клас. Изискването по интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите –плодови насаждения до встъпването им в плододаване бенефициентите да са използвали сертифициран посадъчен материал и да са представили доказателства за това несъмнено би довело както до по-високо качество, така и до по-голямо количество на произведената продукция, а от там по-високи доходи и по-добра устойчивост на сектора. Чрез изискването за доказване на минимален добив се цели помощта да се насочи към пазарно ориентирани и по-конкурентоспособни стопанства.

До 30 ха
С цел по-висока финансова устойчивост за малките и средни стопанства в сектора, които не могат да се възползват от предимствата на икономиите на мащаба на големите стопанства, се прилага модулиран размер на плащането – за първите до 30 хектара включително, за които имат право на подпомагане и плащане, земеделските стопани получават завишено плащане и по-нисък размер на плащането за допустимите за подпомагане площи над 30-ия хектар. Съотношението между двата размера на подпомагането е 1,5:1.

Над 30 ха
За първите до 30 хектара включително, за които имат право на подпомагане и плащане, земеделските стопани получават завишено плащане и по-нисък размер на плащането за допустимите за подпомагане площи над 30-ия хектар. Съотношението между двата размера на подпомагането е 1,5:1.

Плодови насаждения до встъпването им в плододаване

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X