Създават дирекция „Хидромелиорации“ към МЗХ

Постановление на Министерски съвет за създаване на дирекция „Хидромелиорации“ към МЗХ и осигуряване на административен капацитет в областта на хидромелиорациите е публикуван за обществено обсъждане в срок до 10-ти януари 2024 г.

“Възстановяването и модернизацията на съществуващата хидромелиоративна инфраструктура ще бъде важен елемент за намаляване на произтичащите от изменението на климата рискове по отношение на производителността, устойчивото развитие на селското стопанство и управлението на земята. Очакваните продължителни периоди на засушаване, в съчетание с все по-чести и по-тежки наводнения, ще доведат до нарастваща несигурност на селскостопанската дейност в Република България. В тези условия напоителната инфраструктура ще се използва за задоволяването на нарасналите нужди на селскостопанските култури от вода, докато инфраструктурата за отводняване и за защита от наводнения, както и корекциите на реки биха осигурили защита на обработваемата земя от вредните въздействия, свързани с климатичните рискове. По този начин хидромелиоративният сектор ще генерира значителни ползи както за селскостопанската общност, така и за по-широки кръгове от обществото”, се посочва в мотивите към постановлението на МС.

“За подобряване на ефективността на управлението на хидромелиорациите, е необходимо да се предприемат мерки за повишаване на административния капацитет в МЗХ в разглежданата област, вкл. относно вътрешната организация, координация на работа и управление на персонала”, допълват още мотивите.

С цел повишаване административния капацитет и предвид спецификата на дейността и компетентностите, които следва да притежават служителите за изпълнение на основните дейности, е необходимо да се привлекат необходимия брой експерти с образование по хидромелиоративно и хидротехническо строителство, геодезия и земеустройство.

Предвижда се създаването на нова дирекция „Хидромелиорации“ с численост от 15 щатни бройки

Досегашния отдел „Инвестиции, концесии и хидромелиорации“ включва 8 щатни бройки. За новата дирекция се предвижда да се осигурят 5 щатни бройки, които в момента са свободни от Национална служба за съвети в земеделието и по 1 щатна бройки от дирекция „Идентификация на земеделските парцели“ и дирекция „Правни дейности и законодателство на Европейския съюз“ в министерството.

Дейности, предвидени са изпълнение от дирекция „Хидромелиорации“:

 1. подпомага министъра при разработването, координирането и провеждането на държавната политика в областта на напояването;
 2. контролира изпълнението на дейностите по напояване на земеделските земи;
 3. участва в разработването на проекти на нормативни актове в областта на хидромелиорациите и комплексното използване на водните ресурси;
 4. организира и координира дейността по разработване на планове, проекти и програми за развитие на хидромелиорациите, включително за изграждане, ремонт и поддържане на хидромелиоративните обекти за напояване, с цел ефективно използване на водите за напояване;
 5. поддържа база данни на хидромелиоративните обекти за напояване;
 6. участва в разработването на националния водностопански план и в съставянето на водните и водностопанските баланси на страната в частта им, свързана с напояването;
 7. предлага възлагането на доклади за оценка на въздействието върху околната среда и други екологични анализи при изграждането и ремонта на хидромелиоративни обекти за напояване;
 8. организира извършването на технико-икономически оценки за състоянието и използваемостта и участва при разработването на инвестиционни проекти и програми за развитие на хидромелиоративните обекти за напояване и при разглеждането им в експертния технико-икономически съвет;
 9. организира провеждането на технико-икономически съвет за разглеждане, приемане и одобряване на предварителни (прединвестиционни) проучвания и проектни разработки от инвестиционното проектиране за обектите за напояване от хидромелиоративната инфраструктура;
 10. подпомага министъра при упражняване на функциите му на надзорен орган съгласно Закона за сдружения за напояване (ЗСН);
 11. създава и поддържа регистър на сдруженията за напояване по ЗСН;
 12. дава становища по придобиването и отнемането от сдруженията за напояване на правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението, включена в имуществото на еднолични търговски дружества с държавно имущество;
 13. извършва дейности при осъществяване на концесионната политика в областта на земеделието;
 14. поддържа досиета на язовирите, предоставени за управление на министерството по чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите;
 15. контролира извършването на охраната на комплексните и значими язовири – публична държавна собственост на министерството;
 16. предлага хидромелиоративни обекти за включване в инвестиционната програма на министерството за проектиране, изграждане, ремонт и реконструкция;
 17. изпълнява дейности по Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС;
 18. организира и контролира упражняването на инвеститорски контрол и строителен надзор върху обектите на министерството, включително върху финансираните от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС обекти на министерството;
 19. поддържа база данни на обектите за предпазване от вредното въздействие на водите – публична държавна собственост;
 20. организира извършването на технико-икономически оценки за състоянието и използваемостта и участва при разработването на инвестиционни проекти и програми за развитие на хидромелиоративния фонд и при разглеждането им в експертния технико-икономически съвет;
 21. организира провеждането на технико-икономически съвет за разглеждане, приемане и одобряване на предварителни (прединвестиционни) проучвания и проектни разработки от инвестиционното проектиране за обектите от хидромелиоративната инфраструктура;
 22. предлага за включване в бюджетната прогноза на министерството средствата съгласно чл. 10, ал. 1 от Методиката за определяне размера на несправедливата финансова тежест въз основа на нетните разходи, понесени от търговско дружество „Напоителни системи“ ЕАД, на което със закон е възложено задължението за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите на територията на цялата страна, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 94 от 2014 г.);
 23. изпълнява дейностите по чл. 13, ал. 3 от Методиката за определяне размера на несправедливата финансова тежест въз основа на нетните разходи, понесени от търговско дружество „Напоителни системи“ ЕАД, на което със закон е възложено задължението за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите на територията на цялата страна;
 24. събира и предоставя информация на комисията, определена със заповед на министъра, която съгласно изискванията на § 4б, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за водите приема ежегодно отчет за направените разходи при извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите от „Напоителни системи“ ЕАД;
 25. съдейства при издаване на актове за собственост на обектите за предпазване от вредното въздействие на водите и на комплексните и значими язовири – публична държавна собственост на министерството.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини