Какви плащания предстоят до края на годината

Плащания по четири основни интервенции/мерки предстоят до края на годината, показва справка в интидакивния график на Държавен фонд “Земеделие” за предстоящите плащания до края на декември.

Първата мярка, по която се очаква плащане до края на месеца е “Обвързано с производството подпомагане за животни (ОПЖ)”. За да бъде извършено плащането по тази мярка е необходимо да са приключили всички законоустановени административни проверки /активен фермер, предварителна условност, изкуствени условия/ и да са предоставени данни от извършени проверки на място, в това число и свързаните с предварителната условност.

Освен това, до края на декември се очаква стопаните да получат плащане и по интервенцията за “Основно подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ)”, т.е. старият СЕПП. Плащането по тази мярка  ще бъде извършено в срок, в случай, че предоставен предварителен слой „Физически блокове“ и предварителен специализиран слой “ПЗП-косене” от МЗХ. Освен това трябва да бъдат извършени всички законоустановени административни проверки /активен фермер, предварителна условност, изкуствени условия/. Не на последно място трябва да бъдат предоставени данни от извършени проверки на място, в това число и свързаните с предварителната условност.

Плащане се предвижда и по мярка 10 от ПРСР 2014-2020 – Агроекология и климат. Условията за изплащане в срок на средствата по тази мярка отново са свързани с условността, че съм 1 декември са предоставени, от външните за ДФЗ институции, всички необходими данни използвани в рамките на административните проверки. Всички законоустановени административни проверки /предварителна условност, изкуствени условия/ също трябва да бъдат завършени. Освен това е необходимо да бъдат предоставени данни от извършени проверки на място, в това число и свързаните с предварителната условност, както и да е предоставен предварителен слой „Физически блокове“ от МЗХ.

Бенефициерите по мярка 11 от ПРСР 2014-2020 – Биологично земеделие също се очаква да получат плащане до края на месеца.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини