ДФЗ преведe над 37,5 млн. лв. на земеделските стопани по мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 за Kампания 2023

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 37 559 909 лева по мярка 10 „Агроекология и климат“ (28 538 381) и мярка 11 „Биологично земеделие“ (9 021 528) от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. на 2842 земеделски стопани за Кампания 2023.
Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите по мярка 10 „Агроекология и климат“ се определят съгласно разпоредбите на чл. 14 от Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г., а по мярка 11 „Биологично земеделие“ – съгласно разпоредбите на чл. 11 от Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г.
Подпомагането по мерките е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват агроекологични и/или биологични дейности. Припомняме, че 75 % от средствата се осигуряват от ЕЗФРСР, а 25 % от националния бюджет.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини