Ротацията на културите е важно условие за успешно земеделие

Ротацията на културите на полето е задължително условие за високопродуктивно земеделие. Няма образован земеделец, който вече да не разбира това. От земята не може само да взимаш. За да ти се отблагодари, трябва и да се грижиш за нея. За целта в ОСП е създадена еко схемата за разнообразяване на отглежданите култури. Тя не само насърчава стопаните в грижите им за почвата, но и им осигурява и бюджет за това. Помолихме експерти от МЗХ за отговори на някои въпроси, които вълнуват стопаните по отношение на тази екосхема, която не е сложна за изпълнение, но е важна, за да има успешно земеделие и здрава земя за бъдеще.

Съсласно новите изисквания в ДЗЕС 7, стопанство, обработващо повече от 10 ха, трябва да подържа поне 4% от земята си като непроизводствена, включително да я оставя като угар , или ако отглежда покривни, междинни или азотфиксиращи култури, се задължава да поддържа поне 7% от земята като непроизводствена, включително да я остави като угар. Във втория случай се определя минимален дял от 3% за непроизводствени площи и угар.

Въпрос: От кога влиза условието за четвърта култура и на какъв процент?

Отговор: По екосхемата за разнообразяване на отглежданите култури е възможен избор за подпомагане при обработваеми земи над 30 ха. Трябва да има най-малко 4 култури, основната да не е повече от 75%, а трите основни – не повече от 90%. Тоест няма точно фиксиран процент.

Втората култура се признава за ротация на един парцел, когато стои до момента на подготовка на земята за следващата основна култура. Никъде не се споменава за доход от нея като изискване. Това е вариант за ротация при монокултурно отглеждане на царевица.

 Въпрос: Голяма част от фермерите отглеждат между 40 и 60% пшеница, 30% слънчоглед и 10% царевица. Няма как да се направи тригодишна ротация на всяко отделно поле. При вариант засяване на втора култура царевица след пшеницата сметката може да излезе. Иначе няма как дори с четвърта култура рапица, защото тя не заема повече от 5%.

Отговор: Тези стопани нямат повод за притеснение. Те така или иначе ще ротират. На следващата, на по-следващата или на третата година. Проблем е само ако парцелът е бил друга собственост предната година.

 Въпрос: Но тази ротация ще бъде не тригодишна, а по-скоро двегодишна, защото една и съща култура на част от полетата ще се връща на втората година. Това отговаря ли на изискванията на екосхемата.

Отговор: Да, отговаря.

Стандартът за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) 7 Сеитбооборот (ротация) на културите върху обработваема земя, с изключение на култури, отглеждани под вода има за цел опазване на почвения потенциал. Той, наред с още 8 стандарта, са част от Наръчника за практическо приложение на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние в България.

Изискванията на ДЗЕС 7

На обработваема земя с площ ≥ 10 ха, земеделският стопанин осигурява ежегодно смяна на отглежданата култура (ротация) на ниво земеделски парцел върху минимум 35% от обработваемата земя в стопанството си. Отглеждането на вторична/междинна култура на съответния земеделски парцел се счита за Извършена ротация.

Вторична/междинна култура означава земеделска култура, с различен от основната култура вид, и засадена/засята на един и същи земеделски парцел през съответната година. Продължителността на периода за отглеждане на втората култура и нейното реколтиране зависят от избрания й вид.

Вторична/междинна култура се счита за ротация, ако е засята/засадена непосредствено след прибирането на основната култура и е налична на парцела до подготовката на почвата за сеитба на следващата основна култура.

След третата година, земеделският стопанин е длъжен да гарантира, че всички земеделски парцели от обработваемата земя от стопанството са били обект на ротация по отношение на културата, отглеждана през референтната 2023 година на ниво парцел.

Горните правила не се отнасят за площи, заети с оризови клетки, многогодишни култури, треви и други тревни фуражи и земя оставена под угар.

От изискването се изключат следните случаи:

а) когато повече от 75% от обработваемата земя се използва за производството на треви или други тревни фуражи, засята е с бобови култури, оставена е под угар или съчетава тези употреби;

б) когато повече от 75% от отговарящата на условията за подпомагане земеделска площ е постоянно затревена площ, използва се за производство на треви или други тревни фуражи, или за производство на култури под вода (оризища) през значителна част от цикъла за отглеждане на културите, или съчетава тези употреби;

в) когато обработваемата земя на стопанството е с размер до 10 хектара;

Земеделските стопани, сертифицирани за биологично производство в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета, се считат за спазващи изискванията на настоящия стандарт за ДЗЕС 7.

ДЗЕС 7 ще се прилага от 2024 година, като референтна година относно ротация на културите е стопанската 2023 г.

 Приложимост и препоръки за изпълнение на стандарта

Сеитбообращението (сеитбооборот/ротация) представлява:

– последователно отглеждане на различни култури на една и съща земя, за да се запази плодородието и производителността на почвата, респективно

– отглеждане на серия от различни по семейство или по вид култури на едно и също място през последователни стопански години;

– Разходите за отглеждане на дадена култура са в пряка зависимост от избора на предшестваща култура.

– Сеитбообращението подпомага растението да усвои по-добре хранителните вещества от почвата, защото всяка култура има различни хранителни потребности.

– Когато се прилага подходящо сеитбообращение фермерите наблюдават намаляване на инсектицидите и на патогените.

– Ротацията на различни култури подобрява структурата и характеристиките на почвата.

– Подходящото сеитбообращение благоприятства за намаляване на плевелите и на токсичните вещества в почвата и в растенията.

Сеитбообращението подобрява органичния състав на почвата и регулира  извличането от растенията на хранителни вещества от почвата.

Фактори за подобряване качеството на сеитбооборота:

– Добро планиране и управление на отглежданите култури с качествен посевен/посадъчен материал;

– Включване на междинни култури, които потискат плевелите, или се използват за зелено торене (сидерация), вместо обработки с химически препарати.

– Недопускане на инвазивни растения, които интензивно извличат хранителните вещества от почвата и могат да предизвикат деградация;

– Включване на фуражни култури.

Важно:

Ø Минималният дял от стопанството, който се контролира по отношение на прилагането на ротация на културите е 35% на годишна база, спрямо референтната 2023 г., което означава, че през 2026 г. стопанството трябва да постигне сеитбооборот от 100% за изпълнение на изискването на стандарта.

Ø За целите на стандарта се приема, че ротацията е изпълнена, когато след прибирането на основната култура е засята или засадена друга /втора / култура и която ще бъде налична на полето до подготовка на площите за следващата основна култура.

На практика

При зеленчуците пример за правилен сеитбооборот може да се приеме засаждането след ранни картофи на късно зеле, а след това репички или бакла – средно ранни домати – спанак, както и зелен грах – краставици (II-ра култура) – предзимен лук за зелено.

При засяване на царевица през март-април и след прибирането на зърното, площите се подготвят например за зимен грах или друга презимуваща култура до подготовка на площите за следващата пролетна култура. В конкретния случай, дори културата да е отново царевица, ще се приеме, че стандарта е бил изпълнен.

Допустимо е оставяне на земя под угар в последователни години, при условие, че са спазени условията на ДЗЕС 6 през чувствителните периоди. Периодът на оставяне на земя под угар обаче не се отчита като етап от цикъла на сеитбообращението, защото съгласно разпоредбите на приложимия регламент угарта не е ротация.

За яснота и проследимост е препоръчително земеделските стопани да водят документация с историческите данни за редуването на културите в земеделските парцели на обработваемите площи в стопанството си, за да има проследимост и приемственост, когато се сменят ползвателите.

Защо е важна ротацията

Реколтата до голяма степен зависи от компетентното планиране и разполагане на различните култури на участъка. Изготвянето на схема за сеитбообращение е важна стъпка след завършване на всеки сезон и подготовката на нов. При засаждане на определено растение е необходимо и важно да познаваме неговите особености и тези на предшествениците му.

Сеитбооборотът и планирането наистина изискват известни познания, но сеитбоборотът подобрява качеството на почвата, намалява проблемите с болестите, пренасяни чрез нея и помага за контрола на вредителите. Факт е, че по време на вегетацията повечето растения извличат хранителни вещества от почвата, но има и други, които внасят. Това прави качественото сеитбообращение не само важен, а също и напълно безплатен инструмент за получаване на добра реколта.

Сеитбоборотът съвсем не е нова идея. Хората знаят за ползите от него поне от 1200 години и има убедителни доказателства, че египтяните са прилагали този принцип доста успешно. Европейските фермери са познавали най-простата практика за отглеждане на две полета – обработвали половината участък, а останалата част оставали да почива, а следващата година сменяли местата.

По-късно фермерите започнали да използват система от три полета, като разделяли участъка на три части (вместо на две) и така установили, че реколтата е по-добра. Обикновено на едното засявали през пролетта овес и ечемик, след което есенно засявали зимна ръж или пшеница. На второто поле отглеждали бобови култури (боб, грах, леща и др.), обогатяващи почвата с азот, а третото почивало. Тези три полета се въртяли по този начин непрекъснато всяка година, позволявайки на една от секциите да почива.

Сеитбооборот вместо пестициди

Правилната ротация помага за прекъсване на цикъла на специфични за дадена култура болести и вредители. Това означава, че те не могат да се натрупват до разрушителни нива не само в почвата, но и върху самите растения гостоприемници. Сеитбооборотът е „изместил“ техните любими растения, докато вредителите и патогените са си „почивали“ през зимата и новото им поколение вече няма да намери благоприятен източник на храна, за да се размножава интензивно.

Освен това различните растения се конкурират с плевелите по свой начин. Например след картофи, домати, зеле, грах – лехите остават относително чисти, което облекчава следващите култури. Тиквите, благодарение на обилнатаа си зелена маса, също перфектно потискат плевелите. Ето защо, ако участъкът е запуснат и с голямо количество плевели, има смисъл да се засадят именно такива култури, осъществявайки последователната ротация.

При идеално сеитбообращение, като се имат предвид биологичните характеристики на различните култури, растенията от едно и също ботаническо семейство могат да се отглеждат след три и повече години на това място, особено ако има почвени патогени, например на често разпространената фитофтора. Ако това е непостижимо поради малка площ, тогава може да се прилага съкратена версия.

Групи по съвместимост – възстановители и потребители

Важно е да се обърне внимание на растенията, които потребяват голямо количество хранителни вещества и изтощават почвата и кои, напротив, внасят и я обогатяват.

Най-сериозни потребители на хранителни вещества са: домати, броколи, зеле, патладжан, цвекло, маруля, а по-скромен апетит имат чесънът, лукът, пеперът, картофите, репичките и ряпата.

Възстановяващите почвата са грахът, фасулът и покривните култури – детелина и зимна ръж.

Редуването на тези три групи култури позволява да се усвояват най-пълноценно хранителните вещества от почвата.

Най-простата тригодишна ротация изисква засаждане на най-взискателните към хранителни вещества култури през първата година, по-малко през втората и възстановяващи плодородието – през третата. Това предполага наличието на отделни площи за всяка една от тези групи култури.

Въздействието на ротацията върху структурата на почвата и нейното плодородие все по-често е на фокус. Обмислете отглеждането на бобови растения като азотфиксиращи култури, ленено семе за подобряване на рохкавостта на почвата и образуването на микоризни гъби, както и кръстоцветни култури – за дълбоко проникващи корени, например.

Плевелите, вредителите и болестите са вековната причина фермерите да прилагат ротация. Внесете разнообразие от култури, за да се справите с натрупването на тези проблеми. Променете вида на културата, за да позволите използването на различни активни съставки от почвата. Така ще предотвратите натрупването на резистентност в почвата към плевелите, вредителите и болестите.

 

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X