Обнародвана е Наредбата за организациите на производители

Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители е обнародвана в брой №4 на Държавен вестник от 12 януари 2024 г.

С Наредбата се уреждат:

1. секторите, в които се признават организации на производители, асоциации на организации на производители, междубраншови организации и групи на производители;
2. условията и редът за признаване и оттегляне на признаването, проследяване на съответствие с критериите за признаване на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации;
3. условията и редът за признаване на групи на производители по Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Наредбата не се прилага по отношение на организациите на производители, асоциациите на организации на производители и междубраншовите организации в секторите на млякото и млечните продукти и по отношение на организациите на производители и асоциациите на организации на производители в сектора на плодовете и зеленчуците.
Организациите на производители на земеделски продукти, асоциациите на организации на производители, междубраншовите организации и групи на производители се признават от министъра на земеделието и храните по реда на настоящата наредба. Междубраншови организации се признават от министъра на земеделието и храните по реда на тази наредба и в сектора на плодовете и зеленчуците.
Организацията на производители на земеделски продукти може да бъде кооперация, събирателно дружество или дружество с ограничена отговорност.
В организацията на производители всеки член, както и свързаните лица заедно притежават не повече от 40 на сто от гласовете и дяловете. При определяне на процента от правото на глас се прилагат разпоредбите за свързани лица по тази наредба и за свързани предприятия и предприятия партньори съгласно чл. 4, ал. 3 и 5 от Закона за малките и средните предприятия.
Членове на организацията могат да бъдат физически лица, еднолични търговци или юридически лица, които са регистрирани по чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители като производители на продукта или продуктите, за които организацията кандидатства за признаване. Членовете физически лица, които са собственици или ползватели на животновъдни обекти, следва да са извън приложното поле на чл. 4а, ал. 1 от Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
В организациите на производители на земеделски продукти могат да членуват и физически, и юридически лица, които не са производители на продуктите, за които организацията кандидатства за признаване, но тяхната дейност е свързана с дейността, за която организацията иска признаване. Членовете, които не са производители, не са част от минимално изискуемия брой членове и не могат да бъдат повече от 25 на сто от общия брой членове и:
1. нямат право на глас при вземане на решения, свързани с оперативните фондове и оперативните програми на организацията;
2. не могат да се ползват пряко от интервенции, финансирани от Европейския съюз;
3. не се вземат предвид при оценка на критериите за признаване на организацията на производители.
Асоциацията на организации на производители на земеделски продукти по смисъла на чл. 156 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 може да бъде събирателно дружество, дружество с ограничена отговорност или кооперативен съюз. В асоциации на организации на производители членуват юридически лица, които са признати организации на производители на земеделски продукти.
Междубраншовата организация е сдружение, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Членове на междубраншова организация могат да бъдат представители на икономическите дейности, свързани с производството и с поне един от следните етапи на веригата на доставка: преработката или търговията, в това число разпространението на земеделски продукти, за които организацията иска признаване.
Членовете на организацията, които са еднолични търговци или юридически лица, следва да са регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите и да са вписани в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
Пълния текст на обнародбаната Наредба може да прочетете ТУК.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини