БАСЗЗ алармира: Готви се нарушение на Конституцията в ущърб на собствениците на земеделски земи

Ръководството на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) е изпратило искане за спешна среща с министъра на земеделието и храните Кирил Вътев, за да обсъдят законодателните промени в областта на поземлените отношения. Преди дни те изпратиха протестно писмо и до премиера и вицепремиера Николай Денков и Мария Габриел по въпроси, свързани с фермерски искания за административно определяне на рентните плащания, обсъждани на срещата от 22 януари между ръководствата на Българската аграрна камара и представители на Министерския съвет.

П О З И Ц И Я – П И С М О
ОТНОСНО: искане за среща с цел обсъждане обхвата на законодателните промени в областта на поземлените отношение във връзка с обявени инициативи в следствие на проведена среща в Министерски съвет на 22.01.2024 г. с представители на неправителствени организации в сектор земеделие
УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР
Предвид обезпокоителната липса на яснота и конкретика за обхвата и съдържанието на въпросите, обсъждани на гореупоменатата среща в Министерски съвет се обръщаме към вас с искане за среща в спешен порядък, на която да изложим нашите съображения, свързани с непрозрачния начина, по който се прокарват мерки и законодателни инициативи, които могат да засегнат по негативен начин  интересите, както на десетки хиляди земеделски стопани, така и на близо 3,5 млн. собственици на земеделски земи.
В тази връзка обръщане внимание на следните обезпокоителни аспекти, възникнали в следствие на начина, по-който бяха опубличени резултатите от срещата в Министерски съвет:
1. Под неприемлив с оглед на Конституцията на Република България, държавното ни устройство и действащите закони натиск от страна на една неправителствена организация (т.нар. Българска аграрна камара“ – сдружение, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел) се диктува дневния ред на българското правителство и се чертаят посоки на законодателна и други дейности, които не са предвидени нито в:
 Правителствената „Програма за управление на Република България (юни 2023 г. – декември 2024 г.), нито в;
 „Законодателната и оперативна програма на Министерския съвет“.
2. Считаме, че искането за въвеждане на механизъм за държавно регулиране на цените на поземлената рента е в разрез с поне два основни постулата на Българската Конституция.
Член 17, ал. 1 и ал. 3 от Конституцията гласи, че правото на собственост и на наследяване се гарантира и защитава от закона и че частната собственост е неприкосновена. Според чл. 19, ал. 1 от Конституцията, икономиката на Република България се основава на свободната стопанска инициатива. В този смисъл държавното регулиране на цените на рентите би ни върнало в коловозите на една тоталитарната система на управление, с държавна планова икономика от административно-команден тип и съществено ни отдалечава от европейското развитие на България.
3. Не на последно място, чрез допускането на форми на непрозрачно за широката общественост съглашателство между представители на изпълнителната власт и определени субекти по въпроси, които касаят тесни икономически интереси на последните, не се зачитат създадените от самия вас правила и формати на всеобхватно и прозрачно взаимодействие с неправителствения сектор – а именно учредените под вашето ръководство т. нар. „Консултативни съвети към министъра на земеделието и храните“.
УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,
Всички гореописани обстоятелства за нас са ясен сигнал, че подобни действия на определени представители на неправителствения сектор не се римуват по никакъв начин с обществения интерес и още по-малко с тези на земеделската общност, с интересите на собствениците и ползвателите на земеделски земи. Нарушават се всякакви предели на приемливо институционално взаимодействие, законност, прозрачност и отчетност в името на тесни икономически и дори вероятно някакви политически интереси. Това не е първи такъв пример през новата ни история, на който сме свидетели. През последното повече от десетилетие по емпиричен път се доказа, че пришиването на опити за законодателни инициативи (особено в областта на поземлените и свободните пазарни отношения) към опитите за решаване на текущи и краткосрочни конюнктурни нужди винаги е водело до нормативен и регулаторен хаос.  В тази връзка се обръщаме се към вас с призив за връщане към нормалността и законността.
С уважение,
Управителен съвет на БАСЗЗ
Подкрепящa организация:
– Български Фермерски Съюз (БФС)

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X