ЕК одобри 300 милиона евро френска схема за държавна помощ за инвестиции в селскостопанския сектор

Европейската комисия разреши, съгласно правилата на ЕС за държавна помощ, френска схема за помощ на стойност 300 милиона евро, насочена към насърчаване на инвестициите на големи компании, работещи в преработката и търговията със селскостопански продукти.

Мярката има за цел да подобри конкурентоспособността и да засили ефективността на големите компании, активни в преработката и маркетинга на селскостопански продукти за периода 2023-2029 г. По този начин помощта по схемата ще спомогне за осигуряване на жизнеспособно производство на храни и устойчив растеж. В рамките на схемата помощта може да бъде под формата на преки безвъзмездни средства, лихвени субсидии, заеми при облекчени условия, възстановими аванси и гаранции. Помощта ще финансира 65 %, а в някои случаи и до 80 % от инвестициите. Схемата ще се прилага до 31 декември 2029 г. Комисията оцени схемата съгласно правилата на ЕС за държавната помощ, по-специално член 107, параграф 3, буква в) от Договора за функционирането на ЕС, който позволява на държавите членки да подкрепят развитието на определени икономически дейности при определени условия, и насоки за държавна помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони.

Комисията счете, че мярката е необходима и подходяща за насърчаване на инвестициите в сектор, в който е необходимо да се предприемат усилия за декарбонизация и иновации, като същевременно се поддържат доставките на храни финансово достъпни за европейските потребители. Освен това Комисията установи, че схемата е пропорционална, тъй като е ограничена до необходимия минимум и би имала ограничено въздействие върху конкуренцията и търговията между държавите членки.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X