Как точно ще кандидатстват големите зърнопроизводители за украинската помощ

Приемът по помощта ще стартира на 20 март и ще продължи до 9 април

Максималният размер на подпомагане за един кандидат в сектор „Зърнопроизводство“ е до 55 000 лв.  Кандидатите, подали за подпомагане над 300 ха, трябва да доказват загуби за стопанската година – 01.10.2022 г. до 30.09.2023 г. За целта кандидатите, заявили за подпомагане площ над 300 ха, които не се облагат по реда на чл. 29, ал. 1, т.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, подават справка – декларация (по образец, генериран в СЕУ).

Справката – декларация, следва да бъде изготвена и подписана от ръководител на предприятието и съставител на финансов отчет, по смисъла на Закона за счетоводството. В нея следва да са отразени данни за стопанската година – 01.10.2022 г. до 30.09.2023 г. по отделно за всяка култура, както следва:

  1. Преки разходи: разходи за горива, разходи за семена, материали, препарати за растителна защита, торове и др., разходи за заплати и социални осигуровки – работници и механизатори, разходи за ренти, разходи за амортизация, разходи за услуги.
  2. Приходи: приходи от продажба на продукция, приходи от субсидии, нереализирана продукция.

Максималният интензитет на помощта е до 280 000 евро (547 632 лв.) на предприятие с дейност в първичното производство на селскостопански продукти. Той се прилага за целия период на действие на Временната рамка (март 2022 г.- юни 2024 г.) и се взема предвид размерът на всички получени помощи от земеделския стопанин съгласно нея.

Срокът за изплащане на помощта е до 22 април 2024 г. след постановяване на положително решение на Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи по двете нотификации и след утвърждаване на бюджет по схемите на УС на ДФЗ.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X