НАП отговаря: Ако ЕК одобри до 30 април освобождаване от данък до 100 000 лв за ЗП, те ще могат да подадат коригираща декларация

Изпратихме в НАП запитване относно данъчните облекчения за ЗП физически лица. Публикуваме отговорът, който получихме.

Предвид изискванията на чл. 53,ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), за да ползват отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация физическите лица, в т.ч. и земеделските стопани, е необходимо едновременно да отговарят на следните условия:

  • да са подали годишна данъчна декларация до 31 март на следващата година по електронен път, като за 2023 г. срокът е 01.04.2024 г., тъй като 31 март е неприсъствен ден и срокът изтича на следващия след него присъствен ден; и
  • да са внесли данъка за довнасяне, определен в годишната данъчна декларация, в същия срок (01.04.2024 г.); и
  • да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията.

Общият размер на ползваната отстъпка за данъците по чл. 48, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ не може да превишава 500 лв.

Със Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗДДФЛ, който беше обнародван в „Държавен вестник“ бр. 106/2023 г., беше създадено ново данъчно облекчение, което може да се ползва от физически лица, регистрирани като земеделски стопани. На основание чл. 22з от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2024 г., физически лица, регистрирани като земеделски стопани, които са получили субсидия или друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за развитие на селските райони, могат да ползват данъчно облекчение, като намалят сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 с размера на получената през годината субсидия, съответно подпомагане от двата фонда, до размера на годишните данъчни основи преди намалението, но с не повече от 100 000 лв. Важно е да се има предвид, че съгласно § 19 от заключителните разпоредби на ЗИД на ЗДДФЛ (Обн., ДВ, бр. 106/2023 г.), това данъчно облекчение се прилага от 1 януари на годината, в която Европейската комисия се е произнесла, че мярката не е държавна помощ или е съвместима държавна помощ. Ако Европейската комисия се произнесе до 30 април 2024 г., данъчното облекчение ще може да се прилага и за 2023 г. Тъй като към настоящия момент няма положително решение на Европейската комисия прилагането на това данъчно облекчение за 2023 г. все още не е възможно.

В случай че физически лица – земеделски стопани са подали годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. и не са ползвали облекчението по чл. 22з от ЗДДФЛ, но до 30.04.2024 г. Европейската комисия се произнесе, че мярката не е държавна помощ или е съвместима държавна помощ, лицата могат да коригират декларираните данни. Корекциите се извършват с подаването на нова годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г., в която те ще могат да приложат данъчното облекчение, ако отговарят на условията, регламентирани в данъчния закон. Новата декларация ще замени подадената преди това и ако в резултат на декларираните данни се установи надвнесен данък, същият се възстановява или прихваща по общия ред на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, като повече информация в тази връзка може да бъде намерена на интернет страницата на НАП.

 

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X