Какви декларации и заявления подават самоосигуряващите се ЗП

Следва списък на всички декларации, заявления и справки, които трябва да подавате като самоосигуряващи се.

 1. Декларация за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудова дейност

Подава се задължително:

 • от самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО;
 • в 7 – дневен срок от започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудова дейност.

        2. Декларация образец 1 „Данни за осигуреното лице” по Наредба №Н-13 от 2019 г.

Подава се:

 • от самоосигуряващите се лица;
 • до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за тях, включително и за лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО, когато със съгласието на самоосигуряващото се лице участват в упражняваната от него трудова дейност.

Важно: В случаите, когато лицата се осигуряват само във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване тази декларация може да се подаде и еднократно за годината до 25 февруари на текущата година с данните за януари, в случай че осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от първи януари

       3. Декларация образец 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски” по Наредба № Н-13 от 2019 г.
Подава се:

 • от тези самоосигуряващите се лица, които за определени периоди са внесли авансово задължителните си осигурителни вноски за здравно осигуряване; фонд „Пенсии“; фонд „Пенсии“ и универсален пенсионен фонд;
 • до 25-о число на месеца, следващ първия месец от периода, за който са внесени осигурителните вноски и само за пълни календарни месеци с еднакъв месечен осигурителен доход.

      4. Декларация образец 6 „Данни за дължимите осигурителни вноски” по Наредба № Н-13 от 2019 г.
Подава се:

 • от самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО;
 • в срока на подаване на годишната данъчна декларация.

      5. Декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО” от Наредба № Н-13 от 2019 г.
Подава се:

 • от лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО /лица, които не са осигурени на друго основание по същия закон, и внасят здравноосигурителни вноски за своя сметка/;
 • в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване на това основание.

     6. Заявление по чл. 3 (Приложение 8от Наредба № Н-13 от 2019 г.
Подава се:

 • от самоосигуряващите се лица: упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, техните съпрузи и др. /изчерпателно изброени в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 и ал. 9 от КСО и/или  по чл. 40, ал. 1, т. 2, ал. 5 и чл. 40а, ал. 3 и 3а от ЗЗО/, които желаят да заявят кои задължения за задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и/или здравноосигурителни вноски погасяват.
 • Заявлението може да се подаде във всяка териториална дирекция на Националната агенция за приходите преди внасяне на осигурителните вноски, с които се погасяват задълженията по КСО и ЗЗО;

     7. Заявление по чл. 4, ал. 3 от Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация -Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за разпределение на осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005 г.
Подава се от самоосигуряващите се лица, с изключение на лицата по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване, които внасят задължителни осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005 г.;

    8. Заявление по чл. 4, ал. 4 от Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация – подава се от самоосигуряващите се лица, когато имат повече от едно задължение за допълнително задължително пенсионно осигуряване и на основание чл. 159, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване желаят да заявят кое от тях погасяват до започването на принудителното им събиране;

   9. Заявление по чл. 4, ал. 5 от Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация – подава се от самоосигуряващите се лица, осигурени в универсален пенсионен фонд, които изберат да се осигуряват само във Фонд „Пенсии“, съответно във Фонд „Пенсии за лицата по чл. 69″ на държавното обществено осигуряване;

    10.  Справка за окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ – с нея лицата определят окончателния размер на месечния осигурителен доход за съответната година и годишния осигурителен доход
Подава се:

 • срок до 30 април на годината, следваща годината на получаване на дохода, с изключение на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, които са избрали доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, за които срока за определяне на окончателната осигурителна вноска е до 30 юни следваща годината на получаване на дохода.
 • Срокът за внасяне на окончателните осигурителни вноски за лицата, които подлежат на здравно осигуряване на основание чл. 40, ал. 5 от ЗЗО и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните  от  данъчната декларация е до 30 април следваща годината на получаване на дохода.
 • Когато, при откриване на грешка в декларираните данни (чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ), се подава нова декларация след 30 април, с която са направени промени в годишната данъчна декларация, самоосигуряващото се лице подава еднократно Таблица 2 в срок до 30 септември на годината, следваща годината за която се отнася.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X