Мария Белова: Минималният срок на договорите за отдаване под наем и аренда на земеделска земя от ДПФ и ОПФ става 5 календарни години

Минималният срок на договорите за отдаване под наем и аренда на земеделска земя от ДПФ и ОПФ става 5 календарни години, а държавните земи ще се отдават под наем само чрез търгове, обясни Мария Белова, Народен представител от ГЕРБ-Сливен, член на Комисия по земеделие в Народно събрание.
Това са част от промените, които приехме в Комисията по земеделие и гори при второ гласуване на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Предложените промени са свързани изцяло с предложения, направени от браншовите организации, участвали в Консултативния съвет по поземлени отношения и комасация и са във връзка с констатирани в практиката проблеми.
Част от останалите гласувани в Законопроекта изменения са:
За отдаването под наем или аренда на имоти от държавния поземлен фонд до участие в търга ще се допускат местните земеделски стопани, развиващи дейности в чувствителни сектори като отглеждане на зеленчуци, трайни насаждения, едногодишни полски култури, многогодишни фуражни култури, както и на стопани, които са сертифицирани за биологично производство.
Предвидено е имотите от държавния поземлен фонд да се отдават под наем или аренда на физически лица, кооперации, еднолични търговци и юридически лица, които имат постоянен адрес или са регистрирани на територията на общината, в която се намират имотите, обект на търга.
Предвидено е търговете да се провеждат на две тръжни сесии.
В първа тръжна сесия ще могат да участват лица, които отглеждат зеленчуци, трайни насаждения, едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури и техните смеси, както и производители, сертифицирани за биологично производство. Във втората тръжна сесия ще могат да участват и останалите земеделски производители, развиващи дейност на територията на общината.
В срок до 30-ти юни ползвателите предоставят в ОСЗ договорите за наем и аренда. По този начин се осигурява възможност общинските служби по земеделие да регистрират представените от ползвателите договори за наем и аренда, преди изтичането на сроковете за подаването на заявления за участие в процедурата по формиране на масиви за ползване.
С промените предлагаме споразумението, което се сключва между ползватели, да влиза в сила, когато е подписано от не по-малко от две трети от ползвателите, допуснати за участие в процедурата, и при условие че обхваща не по-малко от две трети от площта в съответното землище, определена за създаване на масивите за ползване.
За останалата една трета от ползвателите, които не са подписали споразумението, се изготвя служебно разпределение на масивите в останалата една трета от площта, определена за създаване на масивите за ползване, при спазване на действащия ред — правото за ползване на отделния масив да се предоставя на ползвателя с най-голям дял собствена и/или арендована/наета земеделска земя в масива.
Заповедта за формиране на масиви ще може да се обжалва пред районен съд. По този начин ще се прекрати практиката, при която един или няколко от ползвателите не желаят да подпишат изготвеното от десетки участници споразумение за уедрено ползване на имотите в съответно землище или го оспорват по административен и съдебен ред, което води до спиране на процедурата или до несигурност в ползването на имотите.
Променя се и редът за разпределение на пасища мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд.
Предвижда се разпределението да се извършва от съвместна комисия, назначена с обща заповед на кмета на общината и на директора на областната дирекция “Земеделие“. В състава на комисията се включват кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощени от тях длъжностни лица, както и представители на общинската администрация, общинската служба по земеделие, областната дирекция „Земеделие“ и областната дирекция по безопасност на храните.
Предстои законопроектът да бъде гласуван и в зала на второ четене.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X