Предстоят приеми по подмярка 4.1 и 4.2

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
Очакван прием: май – август 2024 г.
Цел: Модернизиране на физическите активи на земеделски стопанства
Допустими кандидати: Регистрирани земеделски производители от най-малко 36 месеца, с минимален стандартен производствен обем на стопанството не по – малко от 8 000 евро; Признати групи и организации на производители
Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към инвестиции, свързани с повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство
Допустими разходи:
Материални инвестиции: Закупуване на съоръжения и оборудване за напояване, съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата и др., вкл. управление на водите в животновъдните стопанства.
Нематериални инвестиции: Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта.
Бюджет: До левовата равностойност на не по-малко от 50 000 000 евро плюс неусвоен бюджет от предходни приеми по подмярката.
Съфинасиране: До 50 %
Размер на допустимите разходи за проект:
минимален – левовата равностойност на 15 000 евро
максимален: Левовата равностойност на 450 000 евро
Подмярка 4.2„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
Очакван прием: юни – август 2024 г.
Цел: Модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделски производители преработващи земеделски продукти
Допустими кандидати: Земеделски стопани; Признати групи или организации на производители; Физически и юридически лица регистрирани по ТЗ. Кандидатите следва да са извършвали дейност от най-малко 36 месеца.
Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ.
Бюджет :До левовата равностойност на не по-малко от 20 000 000 евро плюс неусвоен бюджет от предходни приеми по подмярката
Съфинасиране: До 50 %
Размер на допустимите разходи за проект:
минимален-левовата равностойност на 15 000 евро
максимален: Левовата равностойност на 700 000 евро

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X