Доклад на ДФЗ: Пари за „украинската помощ“ за зърнопроизводителите няма

Приключи приемът за „украинската помощ“ в зърнопроизводството. Макар и орязана до символични суми, според подписания меморандум,  от исканите 20 лв на декар сумите станаха по 5 лв, то средства за тази помощ не са намерени. В момента спешно се търсят, става ясно от доклад на ДФЗ, който земеделеца.бг видя, и който публикуваме в цялост.

Фактология

Министерство на финансите отказваха в продължение на месец каквито и да е трансфери (Асен Василев правилно отбелязва навсякъде, че той „мунмурандум“ не е разписвал, и който го е разписал да си го плаща), съобщиха източници на земеделеца.бг.

А за да плати нещо без Министерство на финансите, ДФЗ или трябва да отреже всички плащания до края на годината с национален бюджет, или да трансформира средства от съфинансирането на ЕЗФСРСР, тоест да нулираме инвестиционните мерки за следващите 3 години.

ДОКЛАД

 относно осигуряване на средства във връзка с подписано споразумение между Министерски съвет, Министерство на земеделието и храните (МЗХ), Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) и Българска аграрна камара (БАК) и Национална асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ)

Във връзка с подписано споразумение между Министерски съвет, Министерство на земеделието и храните (МЗХ), Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) и Българска аграрна камара (БАК) и Национална асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) Министерство на земеделието и храните е нотифицирало пред ЕК  две държавни помощи на основание Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна („Кризисна рамка“):

 1. „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ в размер на 170 млн. лева и
 2. „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани, производители на зърнени и маслодайни култури, за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ в размер на 120 млн. лв.

На база на предварителни изчисления, размерът на подпомагане по двете помощи се очаква да не надвиши  сума в размер на 251 млн. лв. (150 млн. лв. по първата схема и 101 млн. лв. по втората схема). Посочената сума покрива осигуряването на първи транш, а именно 50 % от сумите по т. 3.1, т .3.2 и т. 3.3  от подписаното споразумение.

Наименование на схемата Нотифициран размер на подпомагане Очакван размер на подпомагане
„Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ (Чувствителни сектори) 170 млн. лв. 150 млн. лв.
„Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани, производители на зърнени и маслодайни култури, за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ (сектор „Зърнопроизводство“) 120 млн. лв. 101 млн. лв.
ОБЩО 290 млн. лв. 251 млн. лв.

 

 

Към настоящия момент по бюджета на ДФ „Земеделие“ е наличен свободен финансов ресурс в размер на 66 млн. лв. от утвърдените със Закона за държавния бюджет за 2024 г. разходи в размер на 450 млн. лв. по параграф 43-00„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия”. Разходите по този параграф са насочени към подкрепа в сектор „Земеделие“ със средства изцяло от националния бюджет чрез държавни помощи и преходни национални помощи.

Необходим е допълнителен финансов ресурс в размер на 185 млн. лв.

На заседание на 14.02.2024 г. Министерски съвет утвърди годишните разчети за 2024 г. по сметка за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ (ССЕС). ССЕС на ДФЗ обезпечава програмите, финансиране от  Европейските земеделски фондове (Европейския фонд за гарантиране на земеделието – ЕФГЗ и Европейски земеделски фонд за развите на селските райони – ЕЗФРСР) и Европейски рибарски фонд:

 • програма „Развитие на селските райони”
 • програма „Селскостопански пазарни механизми”
 • програма „Директни плащания и мерки за специфично подпомагане”
 • програма „Рибарство и аквакултури”

Одобрените годишни разчети са в размер на над 3,2 млрд. лева, от които 2,7 млрд. лв. от европейските фондове и 456 млн. лв. национално съфинансиране.

По утвърдените разчети са планирани плащания за 2024 г. в следните направления, както следва:

 • По ПРСР 2014-2020 г. са планирани плащания в общ размер на над 1 млрд. лева, от които средствата от национален бюджет са в размер на 158 млн. лв.;
 • По Стратегически план 2023-2027 г., свързани с интервенции, финансирани от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) са планирани плащания в общ размер на над 370 млн. лв., от които почти 224 млн. лева са средства за националното съфинансиране, предвид, че процента на национално финансиране по Стратегическия план е 60 на сто от общата сума.
 • За директни плащания по линия на ЕФГЗ – планирани са плащания за над 1,6 млрд. лева, като същите са изцяло за цитирания европейски земеделски фонд.
 • За пазарни мерки (интервенции, включени в Стратегически план и училищни схеми) – планирани са плащания за над 137 млн. лв., от които почти 64 млн. лева са националното съфинансиране
 • По Програма за морско дело и рибарство са планиране плащания за 44.9 млн. лева, от които 10 млн. лв. са националното съфинаниране.

 

ДФ „Земеделие“, съвместно с управляващите органи на всяка една от програмите извърши анализ на реално очаквано изпълнение на предвидените средства по конкретно направление до края на 2024 г.

Анализът показва възможността от нереализиране на сума в размер на 155 млн. лв. в частта от националното съфинансиране през 2024 г. основно вследствие на:

 1. по-малък обем от заявления/заявки за плащане до края на текущата година, спрямо първоначално планирания по линия на ПРСР 2014-2020 г.;
 2. изместване на плащанията за следващата година по интервенциите, финансирани от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) от Стратегическия план 2023-2027 г. поради по-късното приемане на националната нормативната уредба

В същото време при така очакваното изпълнение по ПРСР 2014-2020 г. до края на 2024 г. се поставя под риск не усвояване на средства в размер на 55 млн. евро ЕЗФРСР и автоматично изключване на тази сума от програмата.

 

Възможни варианти за осигуряване на необходимия ресурс:

 

 • Осигуряване на средства по бюджета на ДФЗ в размер на 185 млн. лв. за сметка на средства от Централен бюджет с опция част от средствата да бъдат възстановени от ССЕС на ДФЗ в централен бюджет след изтичане на третото тримесечие на годината. За осигуряване по този начин на средства е необходимо постановление на МС.
 • Осигуряване на средства чрез прехвърляне на средства от ССЕС на ДФЗ към бюджета на ДФЗ. Конкретните нормативни основания за извършване на тази промяна следва да бъдат съгласувани с МФ. При одобряване от страна на МФ на тази възможност, ще е необходимо да се предвидят следните стъпки: решение на УС на ДФЗ, изготвяне и одобрение на Решение на МС и изготвяне и одобрение на Постановление на МС.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X