За пръв път царевицата ще получава точки като чувствителна култура при напояването

Какво конкретно да очакват фермерите за проекти за напояване 2024 срещу бюджет от 100 млн. лева по подмярка 4.1?

Не всички фермери са разбрали, че  наскоро проведеният Комитет по наблюдение се смили и обедини и гласува отваряне на прием по подмярка 4.1 за инвестиции за напояване с бюджет от 50 млн. евро!

Приемът е предвидено да стартира в рамките на месец май и да  продължи да края на месец август!

Очакват се подробностите от насоките за кандидатстване.

Новина е, че за пръв път царевицата получава точки като чувствителна култура и ще бъде приоритетно стимулирано инвестирането в напояване за царевични посеви.

За 2024 г. предстои очакваният прием по подмярка 4.1

за инвестиции в земеделски стопанства“.

Очакваният прием е май – август 2024 г. с основна цел модернизиране на физическите активи на земеделските обекти.

Сред допустимите кандидати ще бъдат земеделски производители от най-малко 36 месеца, с минимален стандартен производствен обем на стопанството не по – малко от 8 000 евро, както и признати групи и организации на производители.

Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към инвестиции, свързани с повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство

А допустимите разходи включват материални инвестиции, сред които купуване на съоръжения и оборудване за напояване, съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники и съоръжения за съхраняване/опазване на водата и др., включително и управление на водите в животновъдните стопанства.

Сред нематериални инвестиции стопанствата могат да се подготвят за общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта.

Бюджетът е предвиден до левовата равностойност на не по-малко от 50 000 000 евро плюс неусвоен бюджет от предходни приеми по подмярката, а съфинансирането ще е до 50 % при размер на допустимите разходи за проект:

минимален – левовата равностойност на 15 000 евро

максимален: левовата равностойност на 450 000 евро

Размерът на допустимите разходи за проект ще е при минимален-левовата равностойност на 15 000 евро, и максимален: левовата равностойност на 700 000 евро.

Вървят  и ремонтите…

Не е излишно по водната тема да припомним, че интензивно протичат и ремонтните дейности по всички 24 проекта от мрежата на „Напоителни системи“ ЕАД.

Те  имат за цел намаляване на разходите на вода но каналната и тръбна мрежа, каза изп.-директор на Държавното търговско дружество Снежина Динева.
Проектите се финансирани по мярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от ПРСР 2014-2020 г. Ремонтите се изпълняват на територия, обхваната от 14 от клоновете на „Напоителни системи“ ЕАД.

Възстановява се съществуващата линейна инфраструктура и съоръженията към нея, което на първо време да помогне поливните площи да се увеличат поне с 200 000 дка.

От Консултативния съвет по хидромелиорации съобщиха, че до май ще се обсъдят най-важните теми, които вълнуват земеделските производители.

Да припомним, че за настоящия поливен сезон се запазва  цената на водата за напояване от 2023 г.

Цените, по които ще се извършва доставката на вода бяха утвърдени с решение на Съвета на директорите на дружеството.

Те бяха определени както по клонове, в зависимост от начина на доставка.

Цената е формирана съотношение на разходите към обема на прогнозните водни маси, които ще бъдат подадени. Необходимите количества водни маси са на база площ, структура на предвидените за напояване култури и водните маси.

Земеделските стопани ще бъдат финансирани с до 80% от разходите за доставката за вода за напояване.

Диана Ванчева

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X