Да направим сравнение какво обеща ЕК за смекчаване на ОСП и какво ще изпълни

Зелената сделка си остава най-големият блокаж за европейското фермерство

Европейският парламент гласува смекчаване на зелените правила в ОСП, търсейки начин да се омекоти удара на общото европейско фермерство, чието недоволство тази зима се взриви  от сложността на аграрната политика, бюрократизаията й и разбалансираните понякога и строги решения.

До смекчаването на ОСП се стигна и след като фермерите в много държави се зарекоха, че след досегашната глухота за предложенията им ще накарат ЕК да започне да ги чува по-отчетливо.

Появиха се и единични обратни мнения на експерти от Генерална дирекция „Земеделие“, че ако подобна бърза писта стане практика, то изпълнителната власт на ЕС много лесно ще покаже,  че се поддава на натиск, в старание да потуши аграрното недоволство.  Но тези гласове засега са на малцина и са по-тихи. Тези защитници на ОСП в сегашния и вид смятат, че политическият процес много лесно става заложник, което занапред ще може да изиграва лоши шеги и неприятни обрати и да застраши екологичните показатели на аграрната политика.

Европейските депутати сега трябва да подкрепят предложението на Европейската комисия за смекчаване на няколко изисквания. Най-тежки са изискванията, известни с термина условност, които  поставят пред фермерите тежки задачи за опазване на околната среда, за да получават публичната подкрепа.

ЕК даде обещания още през февруари и изготви предложението си, като допълни, че се съобразява с националните органи и ще вземе  мнението на земеделски производители от различни общности, макар че времето за прокарване на предложението е било безкрайно кратко, а ситуацията – почти извънредна.

Предложените промени трябва да премахнат или да смекчат някои задължителни прекалено зелени изисквания, за които европейски организации, след които и Копа Коджека,  смятат, че фермерите от Европа трябва задължително да бъдат  включени в дискусията.

Както съобщиха от пресцентъра на ЕП, Европейската комисия сега представя варианти за опростяване с цел намаляване на тежестта за земеделските стопани. И спазва обещанието си, дадено в доклада до белгийското председателство, в който очерта първите възможни действия за намаляване на административната тежест.

Става дума за редица краткосрочни и средносрочни действия за постигане на т.нар. опростяване, които отчитат приноса на националните администрации и на основните селскостопански организации в ЕС.

Документът за опростяване трябва да изпълни ангажимента, поет от председателя Фон дер Лайен, който беше поет на заседанието на Европейския съвет през февруари 2024г.

Да припомним какво предложи и обеща ЕК на земеделците?

ЕК предложи да има краткосрочни и средносрочни мерки, които  да доведат до известно облекчение както за земеделските стопани, така и за националните администрации, които представляват първото звено за контакт със стопаните.

Първо,Комисията предложи да се опростят някои от изискванията за обвързаност с условия, които земеделските стопани в ЕС трябва да спазват. Наборът от основни стандарти, наричани ДЗЕС (добро земеделско и екологично състояние), които всички земеделски стопани трябва да спазват, за да получат подпомагане по ОСП, се оказа труден за прилагане при определени обстоятелства.

Комисията  предприе действия да предостави за 2024 г. частично освобождаване от правилата за земята, оставена под угар, т.нар. ДЗЕС 8.

Тя предложи да се променят правилата за първия стандарт (ДЗЕС 1), който налага изискване за поддържане на постоянно затревените площи в ЕС стабилни от референтната 2018 г. насам. Съгласно това изискване бившите животновъди с големи пасища, принудени да преминат към производство на полски култури, поради смущения на пазара в сектора на месото и млечните продукти, могат да бъдат приканени да преобразуват отново обработваемата си земя в постоянно затревени площи. Това задължение би могло да доведе до загуба на доход.

Комисията предложи тези правила да бъдат изменени до средата на март, за да се гарантира, че се вземат предвид структурните промени, причинени от преориентирането на пазара и намаляването на добитъка. Като се гарантира, че земеделските стопани няма да бъдат санкционирани в работата си, и да се спомогне за намаляване на тежестта, тъй като по-малко площи ще трябва да бъдат повторно преобразувани в постоянно затревени площи.

Комисията също обеща преглед на това кои селскостопански практики могат да бъдат възможни през чувствителни периоди при изпълнението на задължението за покриване на почвите съгласно ДЗЕС 6.

Второ, Комисията предложи да се опрости методологията за някои проверки с цел намаляване на броя на посещенията в земеделските стопанства от националните администрации с до 50 %. Тази мярка отговаря пряко на исканията на държавите членки. Комисията предложи да се рационализира и изясни как да се оценява качеството на системата за мониторинг на плошта, основана на на автоматизиран анализ на сателитни изображения от „Коперник“. Целта е да се намалят инспекциите в земеделските стопанства, да се помогне на земеделските стопани да избягват грешки и да им се налагат санкции, както и да се улесни докладването. С по-малко посещения на администрацията за управление земеделските стопани ще разполагат с повече време, за да се посветят на основната си работа.

Трето, Комисията предложи и да се изясни използването на понятието „непреодолима сила „и „извънредни обстоятелства“. Тази правна концепция позволява на земеделските стопани, които не могат да изпълнят всички изисквания на ОСП поради извънредни и непредвидими събития извън техния контрол (като например в случаи на тежки суши или наводнения), да не им бъдат налагани санкции.

Това пояснение ще подпомогне националните администрации при прилагането на тази разпоредба и ще гарантира еднаквото ѝ прилагане в целия Съюз. Комисията ще работи с държавите членки за определяне на възможните начини за рационализиране на контрола.

В своя документ Комисията обеща и допълнителни средносрочни мерки, които могат да облекчат тежестта за земеделските стопани, особено за по-малкитев основните регламенти за ОСП.

Едно от предложенията бе освобождаването на малки стопанства с площ под 10 хектара от контрол, свързан със спазването на изискванията за предварителни условия (ДЗЕС). Това освобождаване ще е факт и ще опрости значително ежедневната работа на дребните земеделски стопани, които представляват 65 % от бенефициентите по ОСП. Като същевременно ще се запазят амбициите на ОСП в областта на околната среда, тъй като малките стопанства обхващат едва 9,6 % от площите, получаващи подпомагане по линия на ОСП.

Ако основните регламенти бъдат променени в средносрочен план, Комисията още обеща да се преразгледат и ДЗЕС 7 относно сеитбооборота и ДЗЕС 6 относно почвената покривка.

Успоредно с това Комисията даде дума да улесни обмена на най-добри практики за опростяване от страна на държавите членки между различните съответни органи за сътрудничество (т.е. експертни групи, комитети и други).

Комисията още даде дума, че работи и по действия за подобряване на позицията на земеделските стопани в хранителната верига и за тяхната защита срещу нелоялни търговски практики, които ще бъдат представени.

Като се има предвид, че земеделските стопани често са най-уязвимото звено във веригата за създаване на стойност в областта на храните, беше казано, че тези действия могат да обхващат въпроси като прозрачността на пазара, търговските практики във веригата за създаване на стойност, производствените разходи или по-хомогенния контрол на съществуващите правила относно вносните селскостопански продукти.

 Да видим сега краткосрочните мерки, представени за обсъждане на държавите членки и после да сравним кое е изпълнено:

Мярка Въздействие Срокове
Промяна на правилата за изчисляване на постоянно затревените площи, за да се вземат предвид случаите на структурни промени в селското стопанство Земеделските стопани с намален брой животни няма да трябва да преобразуват обработваемите площи в пасища Делегиран акт, който трябва да бъде приет през март
Преглед на възможните селскостопански практики за покриване на почвите Земеделските стопани могат да разполагат с повече гъвкавост по отношение на начина, по който изпълняват това условие Пояснение, което ще бъде представено и обсъдено с държавите членки през март
Преразглеждане на методологията на ЕС за оценка на качеството на системата за мониторинг на площта Земеделските стопани ще получат до 50 % по-малко посещения в стопанствата; това също така ще освободи ресурси в националните администрации. Финализиране и представяне на новата методология през март
Изясняване на понятието за непреодолима сила Засегнатите земеделски стопани ще имат по-голяма сигурност по отношение на получаването на техните плащания по ОСП, а националните администрации ще се възползват от по-ясно тълкуване на равнището на ЕС, което ще предотврати бюджетни грешки. Представяне на пояснението на държавите членки през март
Улесняване на обмена на най-добри практики и измененията на стратегическите планове по ОСП Националните администрации могат по-лесно да идентифицират областите на възможно опростяване и да ги прилагат по-бързо в полза на земеделските стопани. Текущ процес

Определяне на основната административна тежест за земеделските стопани

Обществена консултация онлайн относно оценката на Директивата за нитратите Отворен до 8 март 2024 г.
Онлайн проучване на ЕС за земеделските стопани От март до май с очаквани резултати в началото на лятото на 2024 г.
Подробен анализ на сложността за земеделските стопани, произтичаща от регулаторната рамка на ЕС и националните правила Очаквани резултати през есента на 2024 г.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X