Как точно ще бъдат разпределяни пасищата, мерите и ливадите

Какво ново ще гласи правилникът към Закона за земята

 В твърде кратък срок, само до 12 юни т.г. е пуснат за обсъждане правилникът за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /Закон за земята/, защото сроковете по  споразуменията и други срокове го налагат, обясни министърът на земеделието Георги Тахов, който го внесе за разглеждане в Министерски съвет.

В него вече са направени доста и сериозни промени, които са продиктувани от променения и допълнен Закон за земята, казват от МЗХ.

Въвеждат се съществени изменения в процедурите за ползване на земеделските земи.

Какви са те?

Промените засягат процедурите за отдаване под наем или аренда чрез търг на обработваеми земи от Държавния поземлен фонд /ДПФ/, за уедрено ползване чрез създаване на масиви, както и за предоставяне под наем или аренда на пасища, мери и ливади от ДПФ и общинския поземлен фонд /ОПФ/.

Дава се приоритет на местните производители от уязвимите сектори

Така стопаните на зеленчуци, трайни насаждения, едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури, както и на биологично производство на тези култури ще имат приоритетно право за участие в тръжните процедури за отдаване под наем или аренда на земи от ДПФ.

Освен това вече се създава по-голяма сигурност при сключване на споразуменията за създаване на масиви за ползване.

Въвежда се и по-голяма публичност при предоставянето под наем на пасищата, мерите и ливадите.

Какво ще е новото?

В тръжните процедури за отдаване под наем или аренда на  земи от ДПФ ще се допускат както местни земеделски стопани, така и физически лица или еднолични търговци до 40 години, които не са развивали дейност в тези сектори.

Чак при наличие на останали свободни площи, във втората тръжна сесия ще могат да участват всички земеделски стопани.

Въз основа на проведените търгове

ще се сключват дългосрочни договори за отдаване под наем или аренда

 на земеделските земи от ДПФ с лицата, спечелили на търга. Въз основа на първата тръжна сесия те ще  се сключват за площи в размер до одобрените за подпомагане през предходната година, но за не повече от 300 дка.

В правилника се отменят разпоредбите, регламентиращи възможността за отдаване под наем или аренда чрез конкурс на свободните земи от ДПФ.

В нов чл. 105 в него е предвидено земеделските земи от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ, с изключение на пасища, мери и ливади, да могат да се отдават под наем за 5 стопански години.

Променят се и някои срокове. Например от 31 юли на 30 юни се изменя срокът, в който ползвателите на земеделски земи трябва да регистрират в общинските служби  договорите за ползване на земеделски земи, с които ще участват в процедурата за създаване на масиви за ползване по споразумение. Това се прави, за да имат общинските служби възможност да регистрират представените им  договори един месец преди подаването на заявленията за участие в процедурата. Освен това, за да може до предвидения срок – 1 август, да бъде изготвен предварителният регистър по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, с което стартира процедурата.

С това един или няколко ползватели няма да могат вече да се уговарят и да  саботират процедурата за уедрено ползване на земеделските земи, като умишлено отказват да подпишат споразумението за създаване на масиви.

Дава се възможност бъдещите споразумения за ползване да могат да се изготвят за 2/3 от  площта в  дадено землище и  да влизат в сила, когато са подписани от 2/3 от ползвателите, допуснати за участие. А за останалата 1/3 ще може да се изготвя служебно разпределение.

Въвежда се и подсъдност на заповедите, с които директорите на областните дирекции „Земеделие“ ще одобряват споразуменията по чл. 37в, респ. разпределението на масивите за ползване – това ще става в съответствие със закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс.

Въвежда се и пълна публичност при провеждане на процедурите за предоставяне на пасища, мери и ливади на животновъдите.

Пасищата, мерите и ливадите от ДПФ и ОПФ ще се разпределят едновременно от съвместна комисия, в която участват представители на местната власт и на държавата, с което се предотвратява досегашната практика, при която животновъди сигнализираха за нарушаване на процедурите от назначените от кметовете комисии.

На заседанията  на комисията, която разпределя  пасищата, мерите и ливадите ще могат да присъстват и собственици или ползватели на животновъдните обекти.

В правилника е предвидено договорите да се сключват за календарна година, защото така земеделските стопани ще разполагат с правно основание да могат да кандидатстват за подпомагане. Договори за аренда няма да се сключват, тъй като съгласно § 2, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за арендата в земеделието, те се сключват за стопанска година.

Без промяна в закона, съответно и в правилника остава срокът 1 март – до тогава списъците на имотите от ДПФ и ОПФ ще трябва да се обявяват и публикуват на определените от закона места. А преди 1 март министърът на земеделието трябва да е съгласувал  предложените от директорите на областните дирекции „Земеделие“ списъци със свободни пасища, мери и ливади от ДПФ, които ще се отдават под наем. Съответните общински съвети до тогава трябва да определят с решение свободните пасища, мери и ливади от ОПФ.

Пасищата, мерите и ливадите ще се разпределят съобразно броя и вида на регистрираните животни

Това ще се прави въз основа на официална справка, изготвена от БАБХ, която трябва да съдържа данни за всички регистрирани в Интегрираната информационна система към 1 февруари на текущата година животновъдни обекти, както и собственици и ползватели на животновъдни обекти, както и пасищните животни в животновъдните обекти.

Заявление за участие в процедурата ще могат да подават собственици или ползватели на животновъдни обекти, които отглеждат пасищни селскостопански животни и са регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Те обаче не трябва да имат данъчни задължения, задължения към ДПФ, ДФЗ, ОПФ, както и неизплатени суми за ползвани досега земи.

Как и в каква последователност съвместната комисия ще разпределя държавните и общински имоти

Съвместна комисия ще разпределя имотите от ДПФ и ОПФ по   регламентираната в закона последователност: на собственици или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани в съответното землище, както и на лица, отглеждащи биологично сертифицирани животни и имащи биологично сертифицирани площи.

Чак след това имотите ще се разпределят на животновъди, които са ползвали съответните пасища, мери и ливади по договори с изтекъл срок, както и на собственици или ползватели на животновъдни обекти, съседни на имоти от ДПФ или ОПФ, независимо от землището, в което те се намират.

При недостиг на пасища, мери и ливади от държавния или общинския поземлен фонд в землището, в което се намира даден животновъден обект, комисията ще има право да определя с протоколно решение коефициент за редукция на площите, който коефициент ще се прилага спрямо всички лица в землището.

При наличие на свободни пасища, мери и ливади в съседно землище в същата или съседна община, площите ще могат да се разпределят до достигане на нормата.

В срок до 20 май комисията ще съставя протокол за разпределените имоти, който ще може да се обжалва пред районния съд относно площта в 14-дневен срок от неговото публикуване. Въз основа на протокола, кметът на общината, съответно директорът на областната дирекция „Земеделие“,  ще сключват  договорите за наем с минимален срок от 5 календарни години, които ще започват да текат от следващата календарна година. Договорите ще се сключват след заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена, на която са сключени договорите за землището за годината  и размера на средното годишно рентно плащане в землището в общината за пасища, мери и ливади.

Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския и държавния поземлен фонд, ще се отдават под наем чрез търг

В подобен търг ще се допускат до участие само собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, в същата или в съседна община.  Договорите ще се сключват за една календарна година.

Проектът на правилника е публикуван на интернет страницата на МЗХ и на Портала за обществени консултации със срок за предложения и становища от 14 дни, тоест до 12 юни.

Съкратеният срок за обсъждане, както казахме, се налага заради процедурата за отдаване под наем без търг, както и заради тази, която ще урежда уедреното ползване на земеделските земи.

Тъй като законодателят е приел измененията в процедурата за отдаване под наем или аренда на имотите от ДПФ, както и за уедрено ползване да влизат в сила от деня на обнародването на закона в Държавен вестник, това налага за стопанската 2024 – 2025 година те да бъдат проведени по новите условия.

Освен това до 30 август по новия ред  трябва да бъдат сключени и споразуменията за стопанската 2024 – 2025 г.

Диана Ванчева

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X