Овцеферми, козеферми и биволовъдни ферми вече трябва да правят проби за самоконтрол на млякото

Овцеферми, козеферми и биволовъдни ферми вече попадат в обхвата на Наредбата за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол. Това означава, че те, както и говедовъдите досега, ще трябва да правят проби за самоконтрол на качеството на млякото на всеки 15 дни. За една проба стопаните ще трябва да си приготвят по 100 лв, ако викат пробовземач, или по около 80 лв, ако изкарат курс за пробовземач и вземат пробите сами. Но при всички случаи това са към 200 лв. допълнителни разходи за тях месечно.

Преди да се стигне до контрола на качеството на полученото мляко, трябва да се знае кои фермери – БОХ /бизнес оператор на храни/ имат право да добиват и продават мляко.

 • БОХ може да добива, преработва или търгува с мляко и млечни продукти само в регистрирани или одобрени обекти в съответната ОДБХ по реда на чл. 137 от ЗВД, чл. 26 или чл. 31 от ЗХ;
 • Фермите за производство на сурово мляко и МСЦ подлежат на официален контрол на база оценка на риска по отношение на спазването на здравни, хигиенни и структурни изисквания, съгласно приложение III, раздел IX, глава I, т. I и т. II от Регламент (ЕО) № 853/2004;
 • За целите на официалния контрол се вземат най-малко две представителни проби сурово мляко на месец за период от два последователни месеца за извършване на анализ по показателя ОБМ, физикохимични показатели (масленост, точка на замръзване) и за наличието на инхибитори;
 • Разходите за официален контрол се поемат от БАБХ при съответстващи резултати от изследването на млякото;
 • Официална оценка от контрoлния орган на нови ферми няма да се извършвана.

Самоконтрол във фермите за добив на сурово овче, козе и биволско мляко

 • извършване на самоконтрол във фермите за производство на сурово мляко – чрез вземане на проби сурово мляко от пробовземачи, преминали обучение;
 • млякото се изследва в независими акредитирани лаборатории за ОБМ и инхибитори по инструментални методи;
 • за целите на самоконтрола се вземат най-малко по две представителни проби сурово мляко на месец за период от два последователни месеца за извършване на анализ по показателя ОБМ и за наличието на инхибитори. Пробите се изпитват и по физикохимични показатели масленост и точка на замръзване.
 • разходите за пробовземане и пробоизпитване са за сметка на бизнес оператора на храни (БОХ).

Коригиращи действия при неотговарящо на изискванията сурово мляко

 • Когато 3 последователни месеца СГС на млякото от дадена ферма или МСЦ, не отговарят на изискванията, на БОХ се издава разпореждане за спиране предлагането на пазара на сурово мляко. Мерки: съответната ферма може да възстанови правото си да предлага на пазара сурово мляко след повторно пробовземане и пробоизпитване, като пробите се вземат от ОВЛ.
 • В този случай разходите за пробовземане и пробоизпитване се поемат от БОХ.
 • За изчисляване на повтаряща се средна геометрична стойност от приложение III, раздел IX на Регламент (ЕО) № 853/2004 по отношение на ОБМ (и ОБСК) се използват само резултати, получени от валидни проби и с отрицателен резултат от изпитване за инхибитори;
 • Валидността на пробите от сурово мляко се доказва с изпитване за физикохимични показатели – точка на замръзване и масленост;

Валидност на пробите сурово мляко

Заложени параметри за масленост, както следва:

а) за овче мляко – по-висока или равна (≥) на 3,6 на сто, но не по-висока от 12 на сто.
б) за козе мляко – по-висока или равна (≥) на 2,6 на сто, но не по-висока от на сто.
в) за биволско мляко – по-висока или равна (≥) на 3,6 на сто, но не по-висока от 12 на сто.

Задължението за самоконтрол е в сила от 1 юни.

„Това е една голяма и излишна безсмислица и само товари с още ненужни разходи животновъдите. Защото като предадем млякото в мандра, всяка мандра така или иначе си има собствена лаборатория и прави анализи. Вероятно лабораториите трябва да печелят, може би от внос на материали за извършване на пробите“, коментираха овцевъди пред земеделеца.бг.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини