Кампания 2024: Обвързано с производството подпомагане за млечни крави

Право на подпомагане имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 10 и повече млечни крави, които са с предназначение за производство на мляко.

Изисквания към животните по интервенцията
Заявените за подпомагане животни трябва да:
1. са на възраст от 22 месеца до 10 години;
2. са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), с еднакъв идентификационен номер;
3. са въведени в интегрираната информационна система на БАБХ по чл. 51, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД);
4. са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно изискванията на чл. 132, ал. 1, т. 8 от ЗВД;
5. имат индивидуални паспорти съгласно изискванията на чл. 132, ал. 1, т. 9 ЗВД;
6. се отглеждат в стопанства, в които поне един животновъден обект за всеки вид заявени животни е в система на контрол и мониторинг на суровото мляко;
7. се отглеждат в животновъдни обекти, регистрирани по реда на ЗВД.

Животните следва да са навършили необходимата минимална възраст и възрастта им да не надхвърля максималната възраст в месеци или в години към последния ден за подаване на заявления за подпомагане.

Период на задържане на животните
Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

Замяна на животни
Заявени животни могат да се заменят с други животни, отговарящи на условията за
подпомагане по съответната интервенция, към последния ден за подаване на заявления за подпомагане, при условие че замяната се заяви по електронен път с квалифициран електронен подпис или писмено лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в съответния отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане“ в областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ в срок до 7 работни дни от деня на края на събитието, което е наложило замяната.

Реализация
Право на подпомагане по интервенцията за обвързано с производството подпомагане за млечни крави имат кандидати, които в периода от 01 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване:
1. имат регистриран валиден договор по реда на чл. 55б, ал. 5 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
(ЗПООПЗПЕС) с първи изкупвач, който е регистриран по чл. 55д, ал. 4 от същия закон
и/или
2. са регистрирани по реда на чл. 24, ал. 1 от Закона за храните и/или
3. са със затворен цикъл на производство и имат регистрирано/одобрено млекопреработвателно предприятие, което е вписано в Националния електронен регистър на обектите за производство, преработка и дистрибуция с храни – Секция IX – Млечни продукти.
Когато земеделските стопани не отговарят на поне едно от изискванията, изброени в
т. 1-3, подпомагане не се предоставя за нито едно от заявените животни.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X