С бюджет от 52,8 млн. лева стартира прием на проекти за екологични инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти

От днес, 11 юли 2024 г., стартира целеви прием на проектни предложения за извършване на инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ, по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Общият бюджет на процедурата по подмярката е 52 806 600,00 лв.

Минималният размер на допустимите разходи за проектните предложения е в размер на 29 337,00 лв., а максималният – 1 369 060,00 лв. За проектни предложения за инвестиции в преработка/маркетинг на продукти от Приложение I от ДФЕС в продукти извън Приложение I, максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на до 1 173 480,00  лева. Финансовата помощ за одобрени проектни предложения е до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Финансовата помощ за преработка на продукти от приложение № І от ДФЕС в продукти извън приложение № І от ДФЕС или памук се предоставя при условията на режим „минимална помощ” (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 2023/2831 на Комисията от 13 декември 2023 г. и е в размер на до 586 749,00 лв.

Кандидатите по процедурата трябва да имат регистриран и действащ обект за преработка на земеделски суровини за получаване на продуктите, описани в бизнес плана.

Допустими за подпомагане са материални инвестиции за закупуване и инсталиране на пречиствателни съоръжения, оборудване и съоръжения за съхраняване, третиране и оползотворяване на отпадъци в резултат на извършената преработка на селскостопански продукти, както за съхраняване на отпадъчни и технологични води, включително инсталации за пречистването им в преработката и маркетинга. Финансират се и инсталации за производство на енергия от ВЕИ, включително от биомаса за собствено потребление и собствени нужди и съоръжения за локално съхранение на произведената енергия към съществуващи фотоволтаични системи. Допустими инвестиции са  закупуването на съоръжения, машини и оборудване за производството на течни, газообразни и твърди горива от биомаса, използвани за производство на енергия за собствено потребление и собствени нужди, позволяващи и оползотворяването на остатъците/отпадъците от преработването на земеделските суровини. Подпомагат се още и монтажни дейности, пряко свързани с изпълнение на дейностите по проектното предложение.

Одобреното  проектно предложение трябва да бъде изпълнено в срок до 10 месеца от датата на подписването на административния договор, но не по-късно от 1 септември 2025 г.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 17.30 часа на 11 октомври 2024 г.

Пълният пакет документи по процедурата е публикуван на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните и в ИСУН 2020.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини